Show simple item record

dc.contributor.advisorSørlie, Tore
dc.contributor.authorHalvorsen, Lotta
dc.contributor.authorNerum, Hilde
dc.date.accessioned2013-07-10T11:48:48Z
dc.date.available2013-07-10T11:48:48Z
dc.date.issued2013-09-06
dc.description.abstractBakgrunn: Forløp og utfall av en fødsel har i liten grad vært satt i sammenheng med tidligere belastende livshendelser og psykiske problem. I avhandlingens seks delstudier har vi undersøkt noen aspekter ved fødselsangst og ønske om å bli forløst med keisersnitt, utfallet av den første fødselen til kvinner som har vært utsatt for voldtekt som voksen og seksuelle overgrep som barn, samt analysert fødselserfaringen til noen av de som har vært utsatt for voldtekt. Materiale og metode: Studiematerialet er hentet fra en kohort av 808 kvinner som var henvist til Psykisk Helseteam ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge i tidsperioden 2000-2007. Det er benyttet både kvantitative og kvalitative metoder. Resultater: Fødselsangst hos kvinnene var ledsaget av omfattende psykiske problemer. Halvparten av kvinnene med fødselsangst ønsket keisersnitt. Ønsket om keisersnitt var forbundet med alvorlig fødselsangst, tidligere angst og depresjon, traumatisk fødselserfaring og mistillit til helsepersonell. En kriseorientert intervensjon, med fokus på mestring, fører til at de fleste som ønsker å bli forløst med keisersnitt, endrer sitt opprinnelige ønske og fører til at flere føder vaginalt. Det var store forskjeller i forløp og utfall ved den første fødselen til kvinner utsatt for voldtekt som voksen og de som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. De som hadde vært utsatt for voldtekt hadde en betydelig forlenget andre fase av fødselen og 15 ganger økt risiko for keisersnitt og 13 ganger økt risiko for operativ vaginal fødsel, sammenlignet med kontroller uten kjente overgrep. De som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn hadde tilnærmet likt forløp og utfall som kontroller uten kjente overgrep. Informantene beskrev påtrengende minner om å ha vært tilbake i voldtekten under sin første fødsel. Dette var uavhengig av om de fødte vaginalt eller ble forløst med keisersnitt. Etter fødselen satt de igjen retraumatisert med følelsen av å være tingliggjort, tilskitnet og med en fremmedgjort kropp.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractBakgrunn: Forløp og utfall av en fødsel har i liten grad vært satt i sammenheng med tidligere belastende livshendelser og psykiske problemer. Vi ønsket å undersøke om det er sammenheng mellom psykiske belastninger og et ønske om keisersnitt. Videre om et ønske om keisersnitt hos kvinner med fødselsangst kan endres gjennom en kriseorientert intervensjon. Har kvinner som har vært utsatt for voldtekt som voksen forskjell i utfall av fødselen sammenlignet med kvinner som ikke har vært utsatt for voldtekt? Er det forskjell i forløp og utfall av den første fødselen til kvinner utsatt for voldtekt og de som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn? Hvordan erfarer kvinner som har vært utsatt for voldtekt som voksen sin første fødsel og hvilken fødselshjelp anser de som god for kvinner som har vært utsatt for et slikt overgrep? Beskrivelse av prosjektet: Siden begynnelsen av 1970 årene har keisersnittfrekvensen i Norge og hele den vestlige verden økt sterkt. Bak en fødselsangst og ønske om keisersnitt ligger mange belastende livshendelser og psykiske problemer. Å påbegynne en bearbeidelse av disse er av vesentlig betydning for å kunne gå fra ønsket om keisersnitt. En kriseorientert intervensjon, med fokus på mestring, fører til at de fleste som ønsker å bli forløst med keisersnitt endrer sitt opprinnelige ønske og fører til at flere føder vaginalt. Førstegangsfødende som har vært utsatt for voldtekt som voksen har en økt risiko for å bli operativt forløst. Voldtektstraumet ble hos disse kvinnene reaktivert, uavhengig av fødemåte. Kvinnene opplevde symptomer på retraumatisering i lang tid etter fødselen, og var i en tilstand av mental ubalanse som forstyrret de naturlige morsoppgavene. Førstegangsfødende utsatt for overgrep som barn har et fødselsforløp og utfall ikke vesentlig forskjellig fra kvinner uten overgrepserfaringer. Studiene bidrar med ny kunnskap om betydningen av å møte fødekvinnen på en tillitskapende måte med kunnskap om biologiske og psykososiale forhold som kan innvirke på fødselsangst og ønske om keisersnitt. Resultatene gir kunnskap om at belastende livshendelser kan få betydning for forløp og utfall av den første fødselen.en
dc.description.sponsorshipHelse Norden
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Halvorsen L, Nerum H, Øian P and Sørlie T.: 'Er det sammenheng mellom psykiske belastninger og ønske om keisersnitt?', Tidsskrift for Norsk Legeforening (2008), vol. 12(128):1388-1399, available at <a href=http://tidsskriftet.no/article/1699712/>http://tidsskriftet.no/article/1699712/</a> <br/>2. Nerum H, Halvorsen L, Sørlie T and Øian P.: 'Maternal request for cesarean section due to fear of birth: can it be changed through crisis-oriented counseling?', Birth (2006), vol.33(3):221-228, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-536X.2006.00107.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-536X.2006.00107.x</a> <br/>3. Halvorsen L, Nerum H, Sørlie T and Øian P.: 'Does counsellor's attitude influence change in a request for a caesarean in women with fear of birth?', Midwifery (2010), vol. 26(1):45-52, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2008.04.011>http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2008.04.011</a> <br/>4. Nerum H, Halvorsen L, Øian P, Sørlie T, Straume B and Blix E.: 'Birth outcomes in primiparous women who were raped as adults: a matched controlled study', BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology (2010), vol. 117(3):288–294, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02454.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02454.x</a> <br/>5. Nerum H, Halvorsen L, Straume B, Sørlie T and Øian P.: 'Different labour outcomes in primiparous women subjected to childhood sexual abuse or rape in adulthood: a case-control study in a clinical cohort', BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology (2013), vol. 120(4):487–495, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.12053>http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.12053</a> <br/>6. Halvorsen L, Nerum H, Øian P and Sørlie T.: 'To give birth with rape in one´s past: a qualitative study' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5271
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4983
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titlePsykiske belastninger ved svangerskap og fødsel - med fokus på fødselsangst, ønske om keisersnitt og tidligere seksuelle overgrepen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record