Show simple item record

dc.contributor.advisorNilssen, Odd
dc.contributor.authorGrenersen, Marte Petrikke
dc.date.accessioned2013-08-20T07:46:39Z
dc.date.available2013-08-20T07:46:39Z
dc.date.issued2009-11-01
dc.description.abstractBakgrunn: Mannlige innsatte i tre norske fengsel mottok i 2006, 2007 og 2008 skriftlig forespørsel om å delta i studien og fylle ut Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) og Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) for å avdekke deres selvrapporterte alkohol- og rusproblemer. AUDIT ble brukt i sin helhet og DUDIT ble delvis benyttet. AUDIT ≥8 indikerer hasardiøst alkoholbruk, AUDIT ≥13 indikerer ifølge WHO et behandlingskrevende alkoholproblem og dersom AUDIT ≥20 bør man utredes og behandles hos spesialist. Metode: Respondentene fikk utlevert et spørreskjema til utfylling. Det ble fylt ut på cellen eller i fellesområdet i fengslene. Deltakelse var frivillig og anonymisert. Det ble regnet gjennomsnittsscore på AUDIT i totalpopulasjonen og gruppevis. Resultater: Totalt 391 personer som oppfylte inklusjonskriteriene deltok. Det er en deltakerprosent på 69,3 % Populasjonen hadde en gjennomsnittlig AUDIT-score på 13. Hele 42,7 % hadde en score på ≥13, og 25,32 % hadde en score på ≥ 20. Voldsdømte og respondenter uten fullført grunnskole scoret definitivt høyest. Konklusjon: Studien indikerer at nesten halvparten av fengselspopulasjonen har behandlingskrevende alkoholproblematikk. En fjerdedel av populasjonen har alkoholproblemer som bør utredes og behandles hos spesialist i rusmedisin.en
dc.description.abstractSelf-reported alcohol consumtion among prisoners in three Norwegian prisons Background: Male prisoners in the three Norwegian prison received in 2006, 2007 and 2008 written request to participate in the study and complete the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) to expose their self-reported alcohol and substance abuse problems. AUDIT was used in its entirety and DUDIT was partially used. AUDIT ≥ 8 indicates hazardous alcohol use, AUDIT ≥ 13 indicates, according to WHO a processing-intensive alcohol problem and if AUDIT ≥ 20 should be studied and treated by a specialist. Material and Method: Respondents were given a questionnaire to fill. It was filled out on the cell or in a common area of the prison. Participation was voluntary and anonymous. It was considered average, scores on the AUDIT in the total population and in groups. Results and interpretation: Total 391 persons who fulfilled the inclusion criteria participated. It is a participant per cent on 69.3% population had an average AUDIT-score of 13 The entire 42.7% had a score of ≥ 13, and 25.32% had a score of ≥ 20 Violence condemned and respondents without completed primary school definitely scored highest. Conclusion: The study indicates that nearly half the prison population has alcohol consumtion treatment issues. A quarter of the population have alcohol problems that should be investigated and treated by a specialist.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5361
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5065
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.titleSelvrapportert alkoholbruk hos innsatte i tre norske fengselen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record