Show simple item record

dc.contributor.advisorFørde, Olav Helge
dc.contributor.authorHansen, Anne Helen
dc.date.accessioned2013-12-02T12:41:57Z
dc.date.available2013-12-02T12:41:57Z
dc.date.issued2013-11-01
dc.description.abstractForskning på bruk av helsetjenester har ikke vært høyt prioritert i Norge. Kunnskap om forbruksmønstre i ulike befolkningsgrupper er derfor begrenset. I tre separate studier ønsket vi å estimere forbruket av sju ulike helsetjenester, utforske forbruket av helsetjenester i ulike sosioøkonomiske grupper, samt teste assosiasjonen mellom kontinuitet i fastlegerelasjonen og bruk av spesialisthelsetjenester. Spørreskjemadata fra den populasjonsbaserte Tromsø-undersøkelsen (2007-8) muliggjorde tverrsnittsanalyser av selvrapportert forbruk, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den første studien viste at de fleste innbyggerne besøkte fastlegen en eller flere ganger i løpet av et år. Likevel fant vi høye rater for polikliniske spesialistbesøk og innleggelser. Ratene for poliklinisk besøk hos spesialist var omtrent halvparten av de tilsvarende ratene for besøk hos fastlegen. Kvinner brukte de fleste helsetjenester mer enn menn. Vi konkluderte med at selv om de fleste konsulterte fastlegen er det ikke nødvendigvis slik at de derved unngår besøk i spesialisthelsetjenesten. I den andre studien fant vi at det er større sannsynlighet for et besøk hos fastlegen for de med lav inntekt og utdanning, hvor behovet for helsetjenester sannsynligvis er størst, mens det er de med høy inntekt og utdanning som lettest kommer til spesialist. Hovedresultatet i studie 3 var den positive sammenhengen mellom en langvarig relasjon til den samme fastlegen og redusert bruk av spesialisthelsetjenesten. Denne avhandlingen har vist at lovbestemte rettigheter blir utfordret av ulik bruk av helsetjenester knyttet til kjønn, alder, inntekt, utdanning og kontinuitet i fastlegerelasjonen. Våre funn kan indikere overforbruk, underforbruk og feil bruk av helsetjenester siden det er andre faktorer enn behovsindikatorer knyttet til forbruk.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractSpørreskjemadata fra Tromsø-undersøkelsen (2007-8) gjorde det mulig å analysere selvrapporterte besøk i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for aldersgruppen 30-87 år. Majoriteten av befolkningen rapporterer at de har benyttet helsetjenesten det siste året, først og fremst fastlegen. Til tross for dette finner vi at flere enn forventet, ut fra sammenligning med andre land, også har vært innlagt i sykehus. Det er større sannsynlighet for å komme til konsultasjon hos spesialist for de med høy utdanning og høy inntekt. Mest tydelig er dette for utdanning, og forskjellene er større blant kvinner enn blant menn. For bruk av fastlegen er det større sannsynlighet for at de med lavere inntekt/utdanning kommer til konsultasjon, først og fremst blant menn. Den tredje studien viser at de som har hatt den samme fastlegen i mer enn to år bruker spesialisthelsetjenesten mindre, både innleggelser og polikliniske besøk.en
dc.description.sponsorshipHelse Nord RHF Universitetet i Tromsøen
dc.descriptionPaper 3 of this thesis is not available in Munin: <br/>3. Hansen AH, Halvorsen PA, Aaraas IJ, Førde OH.: 'Continuity of GP care is related to reduced specialist health care utilisation' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5556
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5254
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT-Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT-The Arctic University of Norwayen
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie, nr 141
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.titleA population-based study of health care utilisation according to care level, socio-economic group, and continuity of primary care. The Tromsø Study.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record