Now showing items 21-40 of 2551

  • A patch of Calanus finmarchicus in the Lofoten-Vesterålen Region. Characteristics and determining factors 

   Santana Hernández, Néstor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-16)
   Zooplankton patchiness has been documented in many shelf areas and is of vital importance for understanding predator-prey relationships in pelagic marine systems. By combining hydrographic, acoustic and net data collected in spring 2017, we present a detailed understanding of the extent of this phenomenon in the Lofoten-Vesterålen region. Such patches are of potential interest not only for zooplankton ...
  • Domestic cats (Felis catus) in Denmark have increased significantly in size since the Viking Age 

   Bitz-Thorsen, Julie; Gotfredsen, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-03)
   The earliest finds of domestic cat in Denmark date back to the Roman Iron Age (c. 1–375 AD). Initially, cats occurred sparsely and only from the Viking Age (c. 850–1050 AD) did they become more frequent in numbers, though primarily in urban contexts and in connection with fur production. In medieval times, cats became beasts of pest control in rural settlements, manorial estates as well as in the ...
  • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

   Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO<sub>2</sub> supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and not yet estimated for the Arctic Ocean. With the severe climatic changes in the Arctic Ocean, impacting sea ice and potentially the vertical carbon transport mechanisms, ...
  • Advection of Mesozooplankton Into the Northern Svalbard Shelf Region 

   Wassmann, Paul; Slagstad, Dag; Ellingsen, Ingrid H. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-14)
   The northern Svalbard shelf region is part of the Atlantic advective contiguous domain along which nutrients, phyto- and mesozooplankton are advected with Atlantic Water from the Norwegian Sea along the Norwegian shelf break and into the Arctic Ocean. By applying the SINMOD model, we investigated how much mesozooplankton may be advected into the northern Svalbard shelf region. We also compared this ...
  • Ansattes erfaring med den innledende fasen av en organisasjonsendring i Statens vegvesen 

   Nysæther, Malene Hansen; Thyrhaug, Silje Landbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Tema for denne oppgaven er informasjonsformidling i endringsprosesser. Tilførsel av kunnskap om ansattes holdning til endring og hvordan endring kan utløse forskjellige reaksjoner hos de ansatte vil være viktig for å forstå og skape endringsberedskap. Kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon, og innholdet i informasjonen må rettes mot organisasjonsmedlemmene slik at man ...
  • «... Kor står vi? Kor går vi? ...» Økonomistyringens rolle i håndtering av spenningsforhold mellom ulike institusjonelle logikker. En casestudie av en scenekunstorganisasjon som står ovenfor ulike institusjonelle logikker 

   Wengen, Viktoria Alzate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Det teoretiske rammeverket i studien knyttes til sentral litteratur omkring økonomistyring, blant annet Anthony og Youngs (2003) styringssirkel. Styringssirkelen baserer seg på fire faser, som til sammen utgjør utformingen av styringssystem. Tematikken i denne studien omhandler økonomistyringspraksis i scenekunstorganisasjoner, som blant annet driver med kunstneriske produksjoner og mottar offentlige ...
  • Using graded sick leaves to affect leave length. An empirical analysis on the effects of graded sick leaves on leave length in Troms, Norway 

   Kristoffersen, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Graded sick leaves might be used to extract otherwise untapped capacity for productivity in sick or injured workers, but what are the secondary effects of such a policy? This thesis aims to answer the question of how the use of graded sick leaves might affect the length of the sick leave using comprehensive sick leave data from Troms county in Norway from 2010 through 2017. Aparametric Weibull ...
  • Intensjon til å velge synskirurgi. En studie av hvordan holdninger, norm og personlighetstrekk påvirker individers intensjon til å velge synskirurgi 

   Rosten, Amalie Steen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Health Belief Model (Rosenstock, 1974; Janz & Becker, 1984). Spesifikke antakelser tilknyttet pris, holdning til briller/kontaktlinser ...
  • Open Innovation in the Norwegian finance industry: How a Norwegian bank collaborates with startups 

   Mathisen, Martin David Hamre; Merok, Tobias Yrjan Becker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   The overall purpose of this study has been to shed light on how an actor in the Norwegian finance industry uses elements from Open Innovation in order to collaborate with startups. We have conducted a single-case study with three units of analysis to investigate the research phenomenon. We propose and use the corporate-startup collaboration (CSC) model to portrait how a corporate actor uses elements ...
  • Ulike innholdsfokus i kunnskapsoverføringsprosesser. En kvalitativ casestudie om overføring av matsvinnsarbeid som del av fokus på samfunnsansvar i serveringsbransjen 

   Renland, Maren Waagaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Det er ulike forståelser når det gjelder bakgrunn og hensikt til overføring av kunnskap, hvordan kunnskapen bearbeides og blir tatt i bruk. Hvorvidt kunnskapen blir tatt i bruk og nedfelt i organisasjoners kjerneprosesser varierer. Formålet med denne studien er å medvirke til en økt forståelse for ulike innholdsfokus og utfall av kunnskapsoverføringsprosesser. Dette i kontekst av matsvinnsarbeid i ...
  • Benchmarking av DRG for norske helseforetak. En anvendelse av Data Envelopement Analysis med restriksjoner på vektene 

   Kjeldsen, Fredrik; Johnsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Hensikten med studien er å undersøke om UNN driver kostnadseffektivt i forhold til andre helseforetak i Norge. Det undersøkes videre om DEA-AR er godt egnet for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene og hvorvidt kostnadseffektiviteten ved helseforetakene påvirkes av eksogene forhold. Gjennom DEA-AR beregnes kostnadseffektiviteten til helseforetakene i Norge basert på de totale ...
  • Floker i nettet. Analyse av strømforbruk i en nordnorsk fiskeribedrift 

   Sørensen, Bent Raanes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Denne oppgaven er et bidrag til det tverrfaglige prosjektet RENEW i regi av Arctic Research Center som forsker på smart infrastruktur og fornybar energi. Prosjektet søker å komme fram til løsninger i kystområder med sårbar strømdistribusjon og økende etterspørsel etter strøm. Overforbruk og strømstans er utfordringer som adresseres. Fiskeribedriften Brødrene Karlsen er Troms Krafts største kunde på ...
  • The Impact of Trade Policy on Financial Markets. Evidence from the U.S. – China Trade War 

   Podolski, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   The objective of this thesis was to assess the impact of the U.S. – China trade war on financial markets. By utilizing event study methodology, research has analyzed the reactions of various financial data to tariffs and trade-related announcements. The results suggest a significant impact of both positive and negative trade-related news on stocks, debt securities and stock market volatility. The ...
  • Når det er foretatt kapitaluttak i et aksjeselskap - hvilke muligheter og begrensninger foreligger? En veiledning til aksjonær, regnskapsfører og styret 

   Johansen, Nora Olli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   En gjenganger i mediebildet er problemstillinger som omhandler aksjonær som tar kapital ut fra eget aksjeselskap. Interessentene rammes og konsekvensene for aksjonær kan være svært uheldige. I det norske næringslivet er tillitsnivået høyt. Kapital som tas ut fra aksjeselskapet på en urettmessig måte svekker tilliten. En av de viktigste ressursene vi har i Norge er truet. I dagens litteratur er ...
  • Organisasjonskultur i prosjektbaserte organisasjoner. En kvalitativ intervjuundersøkelse om organisasjonskultur i bygg- og anleggsbransjen 

   Osnes Frøili, Emilie; Thomassen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvordan organisasjonskultur ser ut i prosjektbaserte organisasjoner, med utgangspunkt og fokus på bygg- og anleggsbransjen. Denne studien har tatt utgangspunkt i virksomheten Peab Bjørn Bygg som representant for bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven bygger på et deskriptivt design med en deduktiv tilnærming, og forskningsmaterialet er blitt innhentet ved ...
  • Prosjektsuksess i olje- og gassektor. En studie om lederes perspektiv på forhold som bidrar til prosjektsuksess i et olje- og gasselskap 

   Olsen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Prosjekt som arbeidsform blir stadig vanligere innen alle bransjer, sektorer og oppgaver. Likevel mislykkes så mange som 65-70% av prosjekter på en eller flere områder i følge Wysocki (2014). Dette er høye tall som bør kunne endres til det bedre. Derfor ønsker jeg i denne oppgaven å fokusere på hva prosjektsuksess er og hvilke forhold som kan bidra til prosjektsuksess i olje- og gassektor. Jeg har ...
  • Forklarende faktorer for kontantbeholdning i selskaper notert på Oslo Børs. Med et spesielt blikk på sjømat- og energisektoren 

   Søraa, Adrian Oprand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Kapitalstruktur har vært et aktuelt tema helt siden Modigliani og Miller i 1958 presenterte sine proposisjoner. Søkelyset har i senere litteratur blitt rettet mot ulike determinanter som forklarer et selskaps kontantbeholdning. De ulike teoretiske retningene er i flere tilfeller motstridende, og det finnes ingen klar fasit. I denne masteravhandlingen i utføres det regresjonsanalyse med faste effekter ...
  • Utenlandsk eierskap i norsk hvitfiskindustri. Investeringsmotiver og lønnsomhetsstrategier 

   Mogård-Jansen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Norsk hvitfiskindustri har tidligere vært en næring i sammenhengende krise. Hard konkurranse om knappe ressurser har ført til konsolideringer. Allikevel har en rekke utenlandske bedrifter investert i Norge i perioder med dårlig lønnsomhet. Bedriftene har levert ulike økonomiske prestasjoner i analyseperioden. Fokuset for denne oppgaven har vært å finne ut hvilke motiver som ligger til grunn for ...
  • Potensielle synergieffekter av å fusjonere norske lakseoppdrettsselskap. En effektivitetsstudie av næringen i 1996, 2006 og 2016 

   Kristiansen, Martine; Pettersson, Nora Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   I denne oppgaven beregnes og analyseres de potensielle effektivitetseffektene av fusjoner i lakseoppdrettsnæringen i 1996, 2006 og 2016. Videre dekomponeres effektene i lærings-, harmoni- og skalaeffekt. Selskapene er delt inn i størrelse etter produksjon for å analysere om effektene er ulike for små, mellomstore og store selskap. I tillegg blir det sett nærmere på hvilke egenskaper selskapene som ...
  • Sukkeravgift - Et steg i feil retning? En studie om hvordan norsk næringsliv bør respondere på endringer i særavgifter 

   Lassesen, Caroline Elly; Falck Mentzoni, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
   Norsk næringsliv opplever en stadig sterkere konkurranse fra utenlandsk netthandel. Denne utviklingen i markedet kommer av digitaliseringen store deler av verden står ovenfor, hvor de geografiske grensene til dels viskes ut. Norges tollfrigrense og høye særavgifter fører til at det er skjeve konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører, og flere konsumenter trekker over landegrensene ...