Show simple item record

dc.contributor.advisorHamran, Torunn
dc.contributor.authorGramstad, Astrid
dc.date.accessioned2014-11-28T12:16:36Z
dc.date.available2014-11-28T12:16:36Z
dc.date.issued2014-09-26
dc.description.abstractFormidling av tekniske hjelpemiddel er eit hyppig brukt verkty for å gjere eldre i stand til å bu heime så lenge som mogleg. Likevel veit ein lite om korleis eldre erfarer det å få og å ta i bruk tekniske hjelpemiddel. Kunnskap om erfaringane til brukarar av hjelpemiddel kan bidra til ei vidareutvikling av klientsentrerte og effektive helsetenester. Formålet med prosjektet var difor å undersøkje korleis eldre erfarer behov for og bruk av eit nytt teknisk hjelpemiddel til forflytting og eigenpleie. I tillegg undersøkte me korleis eldre erfarer formidlingsprosessen. Eldre personar som hadde søkt om eitt eller fleire tekniske hjelpemiddel vart intervjua tre gonger kvar, med nokre månaders mellomrom. Intervjua vart analysert med ei hermeneutisk-fenomenologisk forskingstilnærming. Resultata viste at avgjersla om å søkje om eit hjelpemiddel kan vere ein langvarig og subtil prosess som inneber kreativ problemløysing, å bli klar over aktuelle tekniske løysingar og å vurdere desse løysingane i lys av moglege fordelar og ulemper. Meining med og bruk av hjelpemiddel må forståast kontekstuelt, med blikk for dei sosiale og fysiske samanhengane det inngår og vert gjort relevant i, av brukaren og andre. Eit nytt hjelpemiddel vil kunne bidra til auka meistring, håp, eigenverd, sjølvstende og ei kjensle av å vere budd på framtidige vanskar. Erfaringar med hjelpemiddelformidlingsprosessen kan skildrast som ei gåtefull reise. Ei slik reise kunne innebere uventa hendingar som utfordrar brukaren sine forståingar av seg sjølv, av hjelpemiddelet og av helsepersonell. I lys av resultata kan ein seie at helsepersonell som arbeider med formidling av tekniske hjelpemiddel må vere sensitive ovanfor brukarar sine behov og erfaringar. Helsepersonell må anerkjenne brukaren som ein aktiv deltakar, og ha eit blikk for fleire av dei kontekstane som brukaren deltek i.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractDenne avhandlinga undersøkjer korleis eldre erfarer prosessen med å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel. Eldre personar som hadde søkt om eitt eller fleire tekniske hjelpemiddel vart intervjua tre gonger kvar, med nokre månaders mellomrom. Intervjua vart analysert med ei hermeneutisk-fenomenologisk forskingstilnærming. Resultata viste at avgjersla om å søkje om eit hjelpemiddel kan vere ein langvarig og subtil prosess som inneber kreativ problemløysing, å bli klar over aktuelle tekniske løysingar og å vurdere desse løysingane i lys av moglege fordelar og ulemper. Meining med og bruk av hjelpemiddel må forståast kontekstuelt, med blikk for dei sosiale og fysiske samanhengane det inngår og vert gjort relevant i, av brukaren og andre. Eit nytt hjelpemiddel vil kunne bidra til auka meistring, håp, eigenverd, sjølvstende og ei kjensle av å vere budd på framtidige vanskar. Erfaringar med hjelpemiddelformidlingsprosessen kan skildrast som ei gåtefull reise. Ei slik reise kunne innebere uventa hendingar som utfordrar brukaren sine forståingar av seg sjølv, av hjelpemiddelet og av helsepersonell. I lys av resultata kan ein seie at helsepersonell som arbeider med formidling av tekniske hjelpemiddel må vere sensitive ovanfor brukarar sine behov og erfaringar. Helsepersonell må anerkjenne brukaren som ein aktiv deltakar, og ha eit blikk for fleire av dei kontekstane som brukaren deltek i.en
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin: <br>1. Gramstad, A., Storli, S. L., & Hamran, T. ''Do I need it? Do I really need it?' Elderly peoples experiences of unmet assistive technology device needs', Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2013; 8(4), 287-293, available at <a href=http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2012.699993>http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2012.699993</a> <br>2. Gramstad, A., Storli, S. L., & Hamran, T.: 'Older individuals’ experiences during the assistive technology device provision process', Scandinavian journal of occupational therapy, 2014; 21: 305–312, available at <a href=http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2013.877070>http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2013.877070</a> <br>3. Gramstad, A., Storli, S. L., & Hamran, T.: 'Exploring the meaning of a new assistive technology device for older individuals', accepted manuscript version. Published version: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2014; 9(6): 493–498, available at <a href=http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2014.921249>http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2014.921249</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6844
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6445
dc.language.isonnoen
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.titleÅ få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel - ei gåtefull reise. Ei kvalitativ undersøking av heimebuande eldre sine erfaringar.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record