Show simple item record

dc.contributor.advisorIrgens, Eirk Lind
dc.contributor.authorTronsmo, Berit Margrethe
dc.date.accessioned2014-08-28T05:07:27Zen
dc.date.accessioned2015-02-02T10:59:58Z
dc.date.available2015-02-02T10:59:58Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å rette søkelyset mot fysioterapeuters erfaring med integrering av synstrening i hjerneslagrehabilitering. Til tross for at synsforstyrrelser hos hjerneslagpasienter har stor utbredelse er det viet lite oppmerksomhet mot området med hensyn til undersøkelse og behandling. Bakgrunn for valg av tema og problemstilling er flere års arbeid med hjerneslagpasienter, der synsforstyrrelser har vært lite vektlagt. Utvalget i studien består av fire erfarne fysioterapeuter innenfor slagrehabilitering, med interesse for syn og synsforstyrrelser hos pasienter med hjerneslag. Jeg har valgt en metodisk tilnærming med semistrukturert intervju i den hensikt å gå i dybden av fysioterapeutenes erfaringer, tanker og refleksjoner knyttet til temaet. Materialet er transkribert, analysert og drøftet i lys av utvalgte aspekter innen kunnskapsteoretiske perspektiver og kroppsfenomenologiske innsikter. I studien fremkommer det at fysioterapeutene vektlegger et gjensidighetsforhold mellom synsfunksjon og bevegelsesevne, og anser dette som et betydningsfullt element i forståelsen av pasientenes funksjonsvansker. Studien viser at fysioterapeutene har etablert en praksis der syn og synsforstyrrelser har en selvfølgelig plass, og begrunner dette i profesjonens kunnskapsbase og en forståelse av at syn og motorisk funksjon påvirker hverandre gjensidig. Informantene beskriver at synsproblematikk integreres i varierende grad i en analytisk orientert fysioterapipraksis, der funn og spesifikke tiltak vurderes i et helhetlig pasientperspektiv. Informantene peker likevel på at kompetanse på syn og synsforstyrrelser i undersøkelse og behandling av hjerneslagpasienter oppleves som mangelfull, og det etterspørres økt fokus på området i utdanning, forskning og i det praktiske rehabiliteringsarbeidet. Videre fremheves betydningen av tverrfaglig samarbeid i behandling av denne pasientgruppen. Verdien av diskusjonspartnere og faggruppers ulike perspektiver er særlig vektlagt. Resultatene peker imidlertid også på en fragmentert ansvars- og oppgavefordeling i det praktiske arbeidet, som kan være til hinder og frustrasjon i målet om å tilby en helhetlig rehabilitering til hjerneslagpasienter. Nøkkelord: Fysioterapi, hjerneslag, syn, synsforstyrrelser, kunnskap, tverrfaglig samarbeid og ansvar.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7056
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6655
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleFysioterapi og synstrening i hjerneslagrehabilitering – et fysioterapiperspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)