Show simple item record

dc.contributor.advisorSkaalvik, Mari W.
dc.contributor.authorAmundsen, Una Thijssen
dc.date.accessioned2015-03-17T12:05:45Z
dc.date.available2015-03-17T12:05:45Z
dc.date.issued2014-05-06
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Jeg har jobbet i eldreomsorgen i en rekke år. Gjennom arbeidet har jeg blitt interessert i framtidens eldreomsorg da vi står overfor endring på grunn av antallet eldre og hvordan tilbudet til de skal organiseres. Jeg har ønske om at eldre skal oppleve en verdig alderdom. I den forbindelse ønsker jeg at eldre sine synspunkter skal bli formidlet og hørt. Da de kan bli pasienter i framtiden er deres synspunkter av betydning for å utvikle og utforme helsetjenesten. Gjennom utgangspunktet for denne oppgaven håper jeg å bidra nettopp til at eldres stemme om fremtidens kommunale helsetjeneste blir formidlet. Forskningsspørsmål: ”Hvilke forventninger har eldre til kommunal helsetjeneste for en verdig alderdom?”. Teori: I masteroppgaven beskrives dagens eldreomsorg, pasienter og tilbudet som gis. Ulike teoretiske perspektiver er benyttet for å belyse begrepet verdighet. Videre har jeg benyttet nyere vestlig forskning som omhandler eldre, verdighet og forventninger til helsetjenesten. Metode: Studiens metode er fenomenologisk- hermeneutisk inspirert, med fokusgruppeintervju av fire eldre kvinner. Fokusgruppeintervjuet ble gjennomført med utgangspunkt i en strukturert intervjuguide. Lydopptaket ble transkribert. Etter å ha lest den transkriberte teksten skrev jeg en initial forståelse av den. Tema ble tydelig gjennom å finne meningsbærende ord og setninger i teksten. Videre sammenlignet jeg temaene med min initiale forståelse, lydopptaket og den transkriberte teksten. Analyse prosessen var ikke lineær. Hensikten var å få en dypere forståelse for informantenes forventninger til kommunal helsetjeneste for å oppleve en verdig alderdom Funn: Informantene påpekte at hva verdighet er, er en individuell oppfatning. De løftet selvbestemmelse fram som viktig uavhengig av helsetilstand. Videre fastslo informantene at trygghet var av betydning for å oppleve verdighet i alderdommen, og trygghet ble blant annet beskrevet som visshet om at de ved behov ville få sykehjemsplass. Sosial kontakt med familie og deltakelse i en meningsfull hverdag var av betydning. Informantene erfarte alderisme til tross for politiske føringer for å fremme verdighet hos eldre. Informantene mente at den kommunale helsetjenesten kan bidra til å gjøre alderdommen verdig for syke og hjelpetrengende eldre. De tydeliggjorde at den kommunale helsetjenesten har et ansvar for at eldre skal oppleve en verdig alderdom. Konklusjon: Å sette den enkelte eldre i sentrum og gi deres ønsker, tanker og meninger betydning gjennom medvirkning i planlegging av helsetjenester og tilbud, vil øke eldres opplevelse av verdighet. Eldre ønsker selv å definere sitt behov. Masteroppgaven påpeker et behov for en enklere tilgang på sykehjemsplasser for eldre. Det understrekes at sosial kontakt i meningsfulle aktiviteter er av betydning for eldre. Arbeidet med å bekjempe alderisme bør videreføres, da alderisme oppleves i samfunnet til tross nasjonale føringer for å bekjempe det. Framtidige pasienter presentere et overordnet syn på hva hvordan kommunal helsetjeneste kan etterstrebe en verdig alderdom for sine innbyggere. Det i kontrast til pasienter som fokuserer på sine nære opplevelser. Til sist påpekes ansvaret som kommunal helsetjeneste har for å gi de eldre en verdig alderdom. Nøkkelord: Eldre, Alderdom, Verdighet, Forventninger, Helsetjeneste, Kvalitativ studie, Fokusgruppeintervju, Fenomenologi, Hermeneutikk.en_US
dc.description.abstractSummary Background: I have worked with giving healthcare for elderly people for many years. Through my work I have gained an interest in the future healthcare for elderly, since the number of old people is growing and that creates challenges in how to organize the healthcare services. I want elderly people to experience old age in dignity. I want to give old people an opportunity to express their opinion on the subject. Since they can become patients in the future, their opinion is important in the development and design of the healthcare system. Through this thesis I hope to view the voice of elderly people on future healthcare. Research question: ”Which expectations does old people have towards municipal healthcare system to live life in dignity?” Theory: In this thesis the current healthcare system is described, it’s patients and the healthcare services that are given. Different theoretical perspectives are used to illustrate the term dignity. I have studied new research from the western part of the world about elderly people, dignity and expectations for healthcare. Method: The method of this study is inspired by a phenomenological- hermeneutical approach, and contains a focus group interview with 4 elderly women. The focus group interview was done using a structured interview guide. The recording was transcribed into text. After reading the text I wrote an initial understanding of it. Themes submerged from finding words and sentences that were meaningful. I then compared the themes with my initial understanding, the recording and the text. The analysis was not a linear process. The purpose was to receive a deeper understanding of the participants expectations towards municipal healthcare system to live old age in dignity. Findings: The informants pointed out that what gives dignity is an individual perception. Self-determination was important regardless of the health condition of the old person. Felling secure and safe was of importance to experience dignity in old age. To feel secure immerged from knowing that if they needed it, they could live in a nursing home. Contact with family and participation in activities that are meaningful were of importance. The informants experienced ageism despite policy guidelines to enhance dignity in elderly peoples lives. The participants meant that the municipal healthcare system had responsibility and opportunity to give old people a life in dignity. Conclusion: Thru emphasizing the old person and what he or she wants, thinks and needs in planning healthcare gives old people dignity. Old people want to define their own needs. This thesis shows that nursing home placements should be easier available. The thesis also stresses that old people want to engage in social life doing meaningful activities. Old people still experience ageism despite policy guidelines that oppose it, society has to work against ageism. People that may become patients in the future presented an overall view on how municipal healthcare system could give old people a life in dignity. Patients often tend to focus on their own experiences. The thesis shows how a small sample of old people perceive the municipal healthcare systems responsibility for giving old people a life in dignity. Key words: Elderly, Old age, Dignity, Expectations, Healthcare, Qualitative study, Focus group interview, Phenomenology, Hermeneutics.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7542
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7119
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3904en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleEldres forventninger til kommunal helsetjeneste for en verdig alderdom. Fokusgruppeintervju med eldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record