Show simple item record

dc.contributor.authorConzett, Philipp
dc.date.accessioned2016-02-16T15:02:28Z
dc.date.available2016-02-16T15:02:28Z
dc.date.issued2015-11-25
dc.description.abstractDei siste åra har nordiskfaget i likskap med andre tradisjonelle humanistiske fag vore gjenstand for debatt kring den såkalla humaniorakrisa. Måten eit fag kommuniserer forskingsfunna sine på, er eit viktig ledd i fornyingsprosessen av norsk humaniora som no er sett i gang frå fleire hald, både på institusjonsnivå og på eit overordna plan, t.d. gjennom utgreiingsarbeid i regi av Noregs forskingsråd og av Kunnskapsdepartementet. I dette føredraget skal eg gje eit oversyn over publiseringssituasjonen i nordiskfaget i Noreg. Eg skal sjå nærare på kva preferansar nordistar har når dei skal publisera forskingsresultata sine. Det er ei lang rekkje spørsmål som reiser seg: Kva publiseringskanalar vel nordistar? Kva form brukar dei (t.d. monografi eller artikkel)? I kva grad er publikasjonane ope tilgjengelege? Er nordistar flinke til å eigenarkivera publikasjonane sine? I kva grad når dei ut til fagfellane sine og til eit meir breitt publikum? Er det visse publiseringsformer eller -kanalar som blir siterte oftare enn andre? Finst det geografiske, aldersmessige, emnemessige eller andre typar skilnader i publiseringsmønstera? Korleis har publiseringsmønstera utvikla seg over tid? Inntoget av teljekantsystemet i norsk UH-sektor opnar for nye måtar å nærma seg desse spørsmåla på. I tillegg skal eg kort peika på alternative publiseringsformer og -kanalar, og visa korleis dei kan vera med på å gjera nordiskforskinga i Noreg meir synleg. Resultata frå denne undersøkinga skal tena som grunnlag for vidare diskusjon av publiseringssituasjonen i nordiskfaget, både i paneldiskusjonen etter dugnadsgruppeinnlegga og i det vidare arbeidet etter konferansen.en_US
dc.identifier.citationDugnadsgruppe om open tilgang til forskingsresultat («Open Access»), 16. møte om norsk språk (MONS 16) 25-27.11.2015en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1294551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8501
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8067
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetet i Agderen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Library and information science: 320en_US
dc.titleTradisjonen tru? - Om publisering i nordiskfaget i Noregen_US
dc.typeConference objecten_US
dc.typeKonferansebidragen_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record