Recent additions

 • Ledelse av profesjonalisert velferd i et paradoksteoretisk perspektiv 

  Olsvik, Bodil (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Despite an increased focus on the professionalisation of welfare leadership, leadership challenges in the healthcare sector and child welfare services are an unexplored area. This chapter deals with welfare leadership, and attention is directed at the nature of these challenges and how paradox theory can be used to describe and explain them. This chapter shows that the framework and conditions of ...
 • Kompetansebegrepets uklarhet i møte med barnevernets komplekse handlingsrom 

  Tresselt, Margrethe Amalie; Borgerød, Grethe M. (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Background: Governmental documents must provide guidance and knowledge for social workers with a focus on child care. They must describe legislative changes, meet employee expectations and evaluate any reforms. To do so, it is important that the language and use of any concepts are interpreted in the same way. One of the terms used by the government in Norway is the word ‘competence’, which intends ...
 • Utfordringer i tverrfaglig samarbeid. Kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern 

  Kassah, Bente Lind; Dreyer Fredriksen, S.T.; Tingvoll, Wivi-Ann (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  This chapter on the challenges of interdisciplinary co-operation between Municipal Health/Social Care and Child Protection respectively is based on the directives of public authorities that interactions often challenge interdisciplinary co-operation. The research studies on which we based the discussion indicate that there are several challenges associated with this form of co-operation. The discussion ...
 • Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet 

  Høgmo, Katrine; Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lind (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  A major goal of the Child Welfare Services is to provide the best possible support to children in challenging life situations, including cross-cultural children, in Norway. However, there is inadequate knowledge about cross-cultural children’s responsibility taking and its implications for service delivery in Norwegian municipalities. This chapter discusses the importance of increased knowledge of ...
 • NAVs samarbeidsplikt som virkemiddel for arbeidsinkludering 

  Kane, Aina Aune (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  I dette kapittelet undersøkes hvordan NAV-kontorets samarbeid med andre aktører reguleres i lovgivningen, og hvordan NAV-ansatte erfarer og vurderer sitt samarbeid, samarbeidsbehov og hva som eventuelt påvirker slikt samarbeid. Lovgivningen fremstår som relativt vag og disharmonisk angående samarbeidsplikten for NAVs statlige og kommunale del. Informantene belyser hvordan samarbeid med arbeidsmarkedet ...
 • Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV 

  Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Økt arbeidsdeltakelse blant utsatte grupper blir i vårt samfunn forsøkt realisert gjennom en offentlig aktiveringspolitikk bestående av arbeidsrettet bistand og økonomiske ytelser. Med utsatte grupper mener vi mennesker som på grunn av sosiale, fysiske eller helsemessige utfordringer ikke klarer å skaffe seg arbeid på egenhånd. Dette er ikke en klart definert gruppe, men det blir gjerne vist til ...
 • Utfordringer innen arbeidsinkluderingsfeltet 

  Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  I kapitlet oppsummerer vi antologiens bidrag og argumenterer for at utviklingen i arbeidslivet vil skape utfordringer som vil kreve kontinuerlig fagutvikling på arbeidsinkluderingsfeltet. Inkluderingskompetanse må bli utviklet ved at NAV og arbeidsplassene i større grad samarbeider om arbeidsinkludering. NAVs samfunnsmandat for å fremme overgang til arbeid krever adekvat handlingsrom og kompetanse ...
 • Utvidet oppfølging i NAVs egen regi - bidrar det til økt arbeidsinkludering? 

  Johansen, Thomas; Schönfelder, Walter (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Det å være i arbeid er i de fleste tilfeller bra for vår helse og velvære. Arbeid er med på å gi oss identitet og struktur på hverdagen. Selv om antallet varierer fra år til år, står til enhver tid mange mennesker utenfor arbeidsmarkedet. For de fleste av disse menneskene er NAV den viktigste aktøren som finansierer blant annet arbeidsrelaterte tiltak som skal hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. I ...
 • Den vanskelige veien fra nytt tiltak til forandret praksis i NAV 

  Karlsen, Trude H.P.; Schönfelder, Walter (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Siden NAV ble opprettet i 2007, har organisasjonen og tiltaksapparatet vært i kontinuerlig endring. I 2017 fordelte Arbeids- og velferdsdirektoratet midler for å ansette jobbspesialister som tilbyr arbeidsrettet oppfølging for arbeidssøkere med såkalt situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset innsats. Tiltaket har tittelen Utvidet oppfølging og førte til at egne jobbspesialistteam ble etablert i ...
 • Digital aktivitetsplan som kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet bistand 

  Eide, Liv Bodil; Kane, Aina Aune (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  I dette kapittelet retter vi søkelyset mot bruk av digital aktivitetsplan i NAVs arbeidsrettede brukeroppfølging. På bakgrunn av intervjuer med ansatte ved to NAV-kontor i Nord-Norge i perioden der aktivitetsplanen ble digitalisert og mobilitetsløsning innført, har vi undersøkt veilederes handlingsrom for individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging ved bruk av digital aktivitetsplan som ...
 • Balansekunst med Beyoncé. Å spille på fordommer for å bryte dem ned? 

  Undheim, Sissel (Chapter; Bokkapittel, 2021-10-25)
  Hvordan kan populærkultur fungere som brekkstang for å diskutere stereotypier og fordommer knyttet til religion, rase og kjønn? I dette kapittelet analyserer jeg Beyoncés musikkvideo Formation fra 2016 for å se på hvordan fremstillinger av religion utfordrer tradisjonelle religionsmodeller og -definisjoner. Med fokus på fire utvalgte scener undersøkes fordommer som lenge har vært knyttet til afrikansk ...
 • Tverrprofesjonell kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede bistand 

  Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  I dette kapittelet rettes søkelyset mot kompetanse, kompetansebehov og kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede innsats. Gjennom intervjuer med veiledere og ledere ved tre NAV-kontorer i nord har vi fått et innblikk i deres erfaringer og vurderinger. Informantene har beskrevet hvordan NAV-kontorene består av medarbeidere med ulik fag- og erfaringsbakgrunn, at deres kompetanse må være tilpasset ulike ...
 • Forutsetninger for skjønnsmessig handlingsrom i NAV 

  Nerskogen, Even; Kane, Aina Aune (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Sikring av den enkelte brukers rettigheter og bistandsbehov fordrer at veilederne i NAV har et visst handlingsrom til individuelle vurderinger. I dette kapittelet undersøker vi hvordan formelle organisatoriske forhold kan begrense eller øke dette handlingsrommet. Det empiriske grunnlaget er en spørreundersøkelse fra NAV-kontorene i Troms og Finnmark. Resultatene viser at de ansatte er motiverte, ...
 • Ansattes erfaringer med innovative digitale arbeidspraksiser 

  Andersen, Synnøve Thomassen (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Utbredt bruk av digitale løsninger har stor innvirkning på ansattes arbeidspraksiser. Dette krever ny kunnskap, teorier, metoder og etikk knyttet til faglig arbeid. I dette kapittelet brukes innovasjonsteori for å fremme forståelsen av arbeidspraksiser ved bruk av teknologi i NAV. Ved bruk av kvalitativ metode blir fordeler og ulemper ved bruk av dagens digitale praksiser hos NAV-ansatte analysert. ...
 • Can we trust what humans report? – myths and realities 

  Haanes, Jan Vilis (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Human information is crucial for efforts in the field of buildings, health and experiences. Despite this, there is strikingly little focus on how it is created and may be understood. Division between e.g. “subjective”/ “feelings” vs. “objective”/ “facts” and thinking that e.g. questionnaires produce “facts” are examples of popular ideas more based on cultural myths than science. Traditionally, ...
 • Understanding “Symptoms Associated with Environmental Factors” (SAEF) in buildings; e.g. “sick building syndrome”, “electromagnetic hypersensitivity” and “multiple chemical sensitivity” 

  Haanes, Jan Vilis (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  The field of buildings, health and human experiences may be divided between conditions (a) with scientific support for causal relations between exposure and health effects, e.g. dampness in buildings and asthma exacerbation; (b) lacking such scientific support, e.g. “sick building syndrome” (SBS). b) conditions are often disregarded as imaginations, psychogenic etc. Traditional ideas are (1) ...
 • Syntax of Heritage Languages 

  Lohndal, Terje (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  In research on heritage speakers, it is often observed that areas of core syntax tend to be resilient and resemble the relevant baseline. This paper discusses this generalization and provides examples of areas that tend to be resilient and areas that are vulnerable. Research into the syntax of heritage speakers has tended to focus on certain areas, such as argument structure and the representation ...
 • Adjektivkongruens i amerikanorsk 

  Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  I arvespråket amerikanorsk finst det mykje språkblanding. Denne artikkelen ser nærare på attributive engelske adjektiv i nominalfrasar som har norsk struktur og norsk substantiv, og vi undersøker om desse engelske adjektiva har norsk bøying i eit nyare korpusmateriale (CANS). Resultata syner at dei fleste engelske adjektiva står saman med eit engelsk substantiv, og det er altså ein kontekst der ein ...
 • Kraftfull, slumrende gjensidighet: Forhandlinger i og om samiske landskap 

  Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna; Sikku, Katarina Pirak; Pettersen, Margrethe (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  <i>Hvordan lytter vi oss inn til glemte steder i det samiske landskapet? Hvilke kunstneriske og forskningsmessige praksiser kan sette oss i kontakt med de kraftfulle steder som generasjoner før oss har hatt stor respekt for? I prosjektet «Kraftfull slumrende gjensidighet – (glemte) steder i det samiske landskap» kommer kunstnere og forskere sammen i en pågående interesse for steder og fortellinger ...
 • Decolonized Research-Storying Bringing Indigenous Ontologies and Care into the Practices of Research Writing 

  Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea; Pyhälä, Aili (Chapter; Bokkapittel, 2021-04-24)
  In this chapter we want to bring Indigenous ontologies and ways of knowing into the practices of decolonized research-storying. One implication about that is bringing Eana, Earth in North Sámi, as a narrator into the text. This text is a collaborative endeavour, where we write about and with our encountering and living with/in Indigenous societies and ontologies. Care becomes present both in creating ...

View more