Motiver og barrierer for norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland. En analyse av to bedrifters etablering i Murmansk

DSpace/Manakin-arkiv

Motiver og barrierer for norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland. En analyse av to bedrifters etablering i Murmansk

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Motiver og barrierer for norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland. En analyse av to bedrifters etablering i Murmansk
Forfatter: Nilsen, Espen Lauvlund
Dato: mai-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Temaet for denne oppgaven har vært norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland. Valget av tema ble gjort med bakgrunn i at jeg personlig syns (Nordvest-)Russland er en spennende region og at næringsutvikling og –etablering er et meget interessant fagområde. Nordvest-Russland, med sitt store markedspotensial og nærhet til Norge, burde være et viktig satsingsområde for norske selskaper. Samtidig kan man ofte lese i norske aviser om de problemene som er i regionen og alle de utfordringene som møter norsk næringsliv som ønsker å samhandle med russere. Jeg ønsket i denne oppgaven å se nærmere på hvordan virkeligheten var, sett gjennom øynene til norske selskaper som har etablert seg i Nordvest-Russland. Problemstillingene mine var som følger: • Hvilke motiver har norske bedrifter som har etablert seg i den nordvest-russiske Barentsregionen etter 1998 hatt? • Hvilke problemer og utfordringer har disse bedriftene møtt? • Hvordan har de taklet disse problemene og utfordringene? • Og hvilke lærdommer kan trekkes av disse erfaringene? For å gi svar på disse problemstillingene tok jeg kontakt med to relevante bedrifter, Barel og Reinertsen, som jeg har brukt som case. Jeg valgte en kvalitativ tilnærming, der jeg gjennom semistrukturerte dybdeintervju av informanter hos casebedriftene og innsamling og analyse av sekundærdata, forsøkte å se på etableringen i Nordvest-Russland fra deres perspektiv. I teorikapitlet har jeg gått gjennom relevant litteratur angående internasjonaliseringsprosessen til bedrifter. Jeg har sett på hva internasjonalisering betyr og ulike former for internasjonalisering, hvor direkte utenlandsinvesteringer (FDI) er det som er mest relevant for min oppgave og mine casebedrifter. Det blir vist til ulike motiver for internasjonaliseringsvalg generelt og valg av Russland som etableringssted spesielt. Deretter har jeg presentert internasjonaliseringsmodeller, blant annet Uppsala-modellen og born globals. Til sist i kapitlet så jeg på barrierer og utfordringer ved internasjonalisering og ved valg av Russland som etableringssted. De dataene jeg samlet inn ble strukturert og analysert opp mot teorien. Hovedmotivet for å etablere seg i utlandet var et ønske om lavkostproduksjon, mens motivet for å etablere seg i Nordvest-Russland var nærhet til hjemmemarkedet og potensialet i det nordvest-russiske markedet. De største utfordringene for selskapenes etablering og virksomhet i Nordvest-Russland er russisk byråkrati og regelverk, russisk språk og kultur og interne forhold. Ut fra den informasjonen jeg har fått fra min analyse, er det fire faktorer selskaper som ønsker å etablere seg i Nordvest-Russland bør være spesielt oppmerksom på: - Tilstedeværelse - Tålmodighet - Finansielle muskler - Kompetanse
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1023


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
Thesis.pdf 500.2Kb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp