Show simple item record

dc.contributor.advisorAulstad, Johan G.
dc.contributor.authorHovde, Marianne
dc.date.accessioned2007-06-11T09:13:18Z
dc.date.available2007-06-11T09:13:18Z
dc.date.issued2006-06-23
dc.description.abstractForvaltningens virkemidler for samfunnsmessig styring kan ha ulik form og bygge på ulikt rettskildegrunnlag. Tema for denne oppgaven er forvaltningens adgang til å foreta rettslige beslutninger og faktiske handlinger på nødrettsgrunnlag, med særlig vekt på oppfyllelsen av legalitetsprinsippets krav til rettskildefundament ved slike forvaltningstiltak. Bakgrunnen for et slikt perspektivvalg er at nødrettens rolle som hjemmelsgrunnlag må betraktes som en del av et større problemkompleks vedrørende grensedragningen for forvaltningens materielle kompetanse. Legalitetsprinsippets innhold og utstrekning har lenge vært gjenstand for debatt i rettslitteraturen, og selv om synspunktene her er mange og delte, er det alminnelig antatt at det eksisterer to hovedlinjer; henholdsvis en legitimitetsteori og en kompetanseteori. På grunnlag av den teoretiske divergensen på dette punkt, blir det i avhandlingen foretatt en sammenlignende analyse av de teoretiske hovedlinjers anvendelse på spørsmålet om adgangen til å foreta offentlige nødrettsinngrep. Behandlingen av nødrettsinngrepet kan på denne måten også sees på som et bidrag til den generelle debatten rundt legalitetsprinsippets innhold og utstrekning. Det siktes her særlig til betydningen av om det i relasjon til legalitetsprinsippet må foretas en sondring mellom forvaltningens normeringshandlinger på nødrettsgrunnlag og deres faktiske nødrettsinngrep. Samtidig som nødrettsadgangen på denne måten representerer en fraksjon av spørsmålet om maktforholdet mellom stat og individ, er det også visse forhold ved nødrettsgrunnlaget isolert sett som fortjener oppmerksomhet. Det kan blant annet stilles spørsmål om all nødrett er strafferettslig nødrett, eller om det må oppstilles et frittstående nødrettsgrunnlag for forvaltningens normeringshandlinger uavhengig av den strafferettslige nødrettsbestemmelsen. Dette er også tema for nærmere behandling i oppgaven, og får i tilfelle også innvirkning på forholdet til de materielle hjemmelskravene for forvaltningsvirksomhet, - og i særdeleshet legalitetsprinsippet.en
dc.format.extent676372 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1012
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_875
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2006 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en
dc.subjectnødretten
dc.subjectkompetansegrunnlagen
dc.subjectrettslige normeringeren
dc.subjectfaktiske handlingeren
dc.subjectlegalitetsprinsippeten
dc.titleNødrett som rettsgrunnlag for forvaltningens faktiske handlinger og rettslige beslutningeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record