Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Cato R. P.
dc.contributor.authorKnutsen, Marte Hallseth
dc.contributor.authorLund, Annika
dc.date.accessioned2017-09-12T12:09:33Z
dc.date.available2017-09-12T12:09:33Z
dc.date.issued2017-05-12
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ intervjustudie av hvordan elever i tredje klasse på videregående skole opplever å ta utdanningsvalg. Empirien ble samlet inn ved å intervjue både elever og karriereveiledere. Elever ble intervjuet i grupper, mens karriereveiledere ble intervjuet individuelt. Sentrale funn var at utdanningsvalget opplevdes som utfordrende og usikkert. Elevene fokuserte i stor grad på å prestere i skolen og høyere utdanning ble opplevd som nødvendig. I hovedsak uttrykte elevene at utdanningsvalget ble tatt ut fra interesse, i motsetning til karriereveilederne som trakk frem at lønn og status påvirket valget til elevene. I tillegg oppfattet elevene en forventning om at de måtte søke videre utdanning, da spesielt fra venner og familie. Dessuten uttalte de at karriereveiledningstjenesten ved den videregående skolen sviktet i valgprosessen. Elevene etterspurte faget ”utdanningsvalg”, samt mer individuell obligatorisk veiledning. Oppgaven inneholder en gjennomgang av relevant norsk- og dels internasjonal forskning. Dessuten anvendes flere ulike teoretiske bidrag for å belyse problemstillingen grundigere. Det teoretiske grunnlaget ble valgt ut fra den empiriske analysen. Her var fokuset på Eriksons utviklingspsykologiske perspektiv, og da spesielt på identitet. Giddens struktursosiologiske perspektiv ble også trukket frem for å danne perspektiv på mennesket i det moderne valgsamfunnet. I tillegg presenteres Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell, samt Bourdieus ”habitus” og kapitalbegrep. Illeris er gjennomgående i hele oppgaven og belyser de andre teoretiske bidragene. Teori om karriereveiledning blir i noen grad vektlagt. Analysens hovedfunn drøftes opp mot nevnt teori og tidligere forskning for å gi en rikere forståelse av hvorfor elevene opplever valgprosessen slik de gjør. Elevene gjennomgår et fundamentalt valg som dypt involverer deres identitet og som er innvevd i vår samfunnsstruktur. Valget er også komplekst fordi det omfatter påvirkning på flere nivåer og fordi det kan være mer eller mindre bevisst. Analysen og drøftingen bidrar med relevant forståelse for de som arbeider med å understøtte unges karrierevalg, ikke minst karriereveiledere. Det er grunn til å konkludere med at mennesker som skal ta et så stort og avgjørende valg som utdanningsvalget er, har behov for informasjon og erfaring samt tettere personlig oppfølging i valgprosessen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11440
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectUtdanningsvalgen_US
dc.subjectEducational choicesen_US
dc.subjectKarriereveiledningen_US
dc.subjectCareer guidanceen_US
dc.subjectIdentitetsutviklingen_US
dc.subjectDevelopment of identityen_US
dc.subjectGenerasjon prestasjonen_US
dc.subjectUtdanningspressen_US
dc.subjectSocial expectation of educationen_US
dc.subjectSkolerådgivningen_US
dc.subjectSchoolcounsellingen_US
dc.subjectIdentiteten_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectHøyere utdanningen_US
dc.subjectValg av høyere utdanningen_US
dc.subjectStudiemuligheteren_US
dc.subjectSkoleprestasjonen_US
dc.subjectYrkesmuligheteren_US
dc.subjectStudiespesialiserendeen_US
dc.subjectVeiledningen_US
dc.subjectIndividuell veiledningen_US
dc.subjectSosial bakgrunnen_US
dc.subjectSamfunnsendringen_US
dc.title”Jeg føler at eksamen kan komme til å knuse drømmen”. En kvalitativ studie av elevers opplevelse av å ta utdanningsvalgen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)