Show simple item record

dc.contributor.authorLanda, Arild Magne
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorKvaløy, Kirsti
dc.contributor.authorvan Dijk, Jiska Joanneke
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorHerfindal, Ivar
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.date.accessioned2017-09-25T11:12:29Z
dc.date.available2017-09-25T11:12:29Z
dc.date.issued2005-11
dc.description.abstractFjellrev Alopex lagopus er en av de mest utrydningstruede pattedyr i Norge og det er stort be-hov for kunnskap både om direkte og underliggende årsaker til fjellrevens tilbakegang så vel som mulige tiltak. ”Overvåkningsprosjektet”, ”GIS-analyser”, ”Fjellrev på Finse”, ”Genetikk på fjellrev” og ”Avlsprosjektet”, er alle integrerte delprosjekter i et fellesprosjekt – ”Bevaringsbiologi – fjellrev” ved NINA. Overvåkningsprosjektet rapporteres årlig i en egen overvåkningsrapport, mens denne rapporten gir en oppsummering av status og resultater fra de øvrige delprosjekte-ne. Det er framsatt mange teorier om årsakene til tilbakegangen i fjellrevbestanden, og det er klart at når en isolert bestand først har blitt liten så forsterkes sannsynligheten for at bestanden dør ut. Sårbarheten til dagens små fjellrevbestander illustreres godt i demografiske data fra under-søkelser av fjellrev på Snøhetta og Hardangervidda. Disse viser hvor sterkt syklusene i små-gnagerbestandene påvirker dødeligheten både på voksne og unge fjellrever. Dersom bestan-den blir for liten kan dette ha kritisk betydning, og tilfeldigheter kan avgjøre om det blir mange nok igjen til å ”svare” på neste topp i smågnagerbestanden. For å unngå demografiske og genetiske problemer som følge av små og isolerte bestander er avl i fangenskap en metode som er benyttet med hell for mange utrydningstruede arter. Samti-dig vil avlsdyr som er hentet fra ville bestander utgjøre en buffer mot tap av genetisk variasjon dersom en bestand skulle dø ut. Etableringen av den nye avlsstasjonen for fjellrev på Sæter-fjellet i Oppdal i 2005 er gjort med bakgrunn i dette. Stasjonen som ligger i et naturlig fjellrev-terreng, har kapasitet til å huse 8 par rever i hver sin 2,5 daa store innhegning. Første trinn i prosjektet er å bygge opp et tilstrekkelig antall avlsdyr og få til en god avl i fangenskap. Neste trinn vil være å etablere gode metoder for tilbakeføring av dyr til naturen, der blant annet til-leggsforing gjennom den første vinteren er et aktuelt tiltak. Til sammen er det nå 5 par med viltfangede rever i prosjektet (4 par i avlsstasjonen på Sæterfjellet og 1 par på Langedrag) som potensielt kan få valper. Åtte rever (3 voksne og ett kull født på Langedrag) er faset ut av avlslinja da de viser klare indikasjoner på å være oppblandet med farmrevsgener. Disse kom inn i prosjektet via innfanging av valper fra Finse på Hardangervidda. Det nasjonale overvåkningsprogrammet som ble etablert i 2003 er under utvikling og gir en lø-pende tilstandsrapport om situasjonen for fjellrevbestanden i Norge. Det ble dokumentert eller antatt 21 ynglinger av fjellrev i 2005, men det var små kull og stor dødelighet blant valpene. GIS-analysene som er under utførelse vil kunne gi en bedre oversikt over kvaliteten til de ulike fjellrevhabitatene, hvor innsatsen i registrering og overvåkning bør styres, og hvor det er mest realistisk å kunne reetablere bestander fjellrev i forbindelse med avlsprosjektet. Norge, fjellrev, Alopex lagopus, bevaringsbiologi, avlsprogram, Norway, Arctic fox, Alopex lagopus, conservation biology, captive breedingen_US
dc.identifier.citationLanda AM, Strand O, Kvaløy K, van Dijk JJ, Eide NE, Herfindal I, Linnell JD, Andersen R. Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005. Norsk institutt for naturforskning; 2005. 31 p.. NINA rapport(102)en_US
dc.identifier.isbn82-426-1648-5
dc.identifier.otherFRIDAID 1449940
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11519
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport ; 102en_US
dc.relation.projectIDAndre: Direktoratet for naturforvaltningen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en_US
dc.titleBevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record