Recent additions

 • Bike – Train Integration. The Role of Bicycle Parking in Promoting Sustainable Transportation along Norway’s Jæren Line 

  Beidenhauser, Christoph (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-31)
  Norway has set itself ambitious goals for the green transitioning of its transport. Intermodal mobility, meaning the integration of two or more green modes of transportation to use the advantages of each mode, has been put forward as a theoretical competitor to undesirable car transportation. The process of integration requires infrastructures to accommodate commuters’ needs and make sustainable ...
 • Planning for More-Than-Human Coexistence in the City: Exploring Gull Management Strategies in Tromsø and Worcester 

  Berg, Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Seabirds have been increasingly entering our cities, and with it has come the need to consider other species in the city. Multispecies planning is becoming more relevant, though the ways and speed at which it can be implemented into the discipline can vary. This study is designed as a comparative case study between Tromsø in Norway and Worcester in England, who have both had their own experiences, ...
 • Doughnut Economics within urban climate action: a comparative study between Amsterdam, Copenhagen and Stockholm 

  Van Espen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  In this thesis we examine the influence of Doughnut Economics thinking on urban climate action. By comparing the urban visions and climate action plans of the Doughnut-following city of Amsterdam and the cities of Copenhagen and Stockholm, we try to investigate whether following a Doughnut approach leads to different climate action than currently can be found within the traditional growth-based ...
 • Implementeringen av ung, innovativ medvirkning i en kommunal planpraksis om klima, miljø og energi 

  Solvang, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
  Innovasjon, planlegging for mer bærekraftige samfunn, og de unges mulighet til å delta i planprosesser, er tematikker som stadig gjør seg mer gjeldende i planlegging. Temaet er ofte tverrfaglig og reiser en rekke spørsmål til hvordan planleggere skal prioritere arbeidsoppgavene sine. Dette kommer gjerne i tillegg til andre utfordringer som eksempelvis hvordan håndteringen av ledelsen av en grønn ...
 • En klatrers perspektiver på naturbruk i Lofoten 

  Olsrud, Ida Steinvik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-06-13)
  Denne masteroppgaven har som overordnet mål å undersøke hvordan erfarne klatrere i Lofoten opplever og navigerer i et landskap som tiltrekker seg stadig flere klatreturister. I lys av allemannsrettens uklare pliktfundament, vil studien utforske hvordan klatringens kulturelle lag, normer og verdier kommer til uttrykk i praksis. Ved hjelp av deltakende observasjon og kvalitative intervjuer, analyseres ...
 • A Behavioural Design Approach to Urban Foodscapes Exploring Decision-making Processes Through the Case of the REKO-ring in Tromsø 

  Hughes, Julie Park (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-06-03)
  This report explores the potential of applying the method, The Behavioural Design Space (BDS) Framework, in an urban context. More specifically, the urban foodscape. By exploring how to actualize conceptual and abstract parameters within Behavioural Design Theories on Individuals decision-making processes through qualitative interviews, themes emerge and address critical issues within the relationship ...
 • Den usynlige veven - husflid og identitetsforhandlinger i Kåfjord En undersøkelse av kvinners arbeid med videreføring av kulturarv 

  Nergård-Nilssen, Tuva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  Denne masteroppgaven tar sikte på å øke forståelsen av hvordan tvangsevakueringen og nedbrenningen under krigen, endringer i næringslivet og andre lokale forhold har påvirket utviklingen i Kåfjord. Jeg fokuserer spesielt på kvinnenes bidrag til stedsutvikling i et lokalsamfunn preget av svak næringsutvikling og en skjev aldersfordeling. Jeg undersøker hvordan kvinner som arbeider med håndarbeid ...
 • Er Rana kommunes sin politikk for fritidsformål egnet til å redusere sosial ulikhet i barn og unges deltakelse for fritidsaktiviteter? 

  Otzko, Hannah Maria Von Ow (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvorvidt Rana kommune i eget regi og i samarbeid med andre lokale aktører reduserer sosial ulikhet blant barn og unges deltakelse på fritidsaktiviteter. Problemstillingen som besvares er: «Er Rana kommunes sin politikk for fritidsformål egnet til å redusere sosial ulikhet i barn og unges deltakelse for fritidsaktiviteter?» For å danne et helhetlig bilde av ...
 • Den skjulte politiske verden til matsuri: En kvalitativ studie av hvilke narrativ man kan finne ved å analysere matsuri festivaler som politisk arenaer. 

  Andersen, Ariel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Festivalstudier er et forskningsfelt som mange disipliner har hatt interesse i gjennom tidene. Spesielt antropologi, etnografi og sosiologi har lagt mye vekt på den innsikten som festivalstudier kan gi til menneskers samfunn og kulturer. En vinkling som derimot ikke har like ofte blitt brukt innenfor festivalstudier er hvilken innsikt festivaler kan gi til politikk og samfunns politiske omstendigheter. ...
 • Norges utvikling og tilrettelegging av karbonfangst- og lagring (CCS). En komparativ casestudie av CCS utviklingen mellom Norge og Canada 

  Paulsen, Stinelise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg undersøkt forholdene for CCS utvikling i Norge og på hvilken måte Norge kan ta lærdom av CCS utviklingen i Canada. Oppgaven belyser de økonomiske, teknologiske og regulatoriske rammene som affiserer CCS utviklingen i Norge. Canada er et foregangsland jamfør CCS industri og utvikling. De har vært først ute med å bygge verdens første kommersielle karbonfangst ...
 • Biblioteket som inkluderende byrom for unge En studie av Fubiak Ung på Furuset 

  Stokke, Ole Magnus (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-13)
  I denne oppgaven har jeg utforsket viktigheten av offentlige byrom, og hvilken rolle de kan ha på et nærmiljø. Ved å bruke Fubiak på Furuset som et casestudie har jeg observert hvilken rolle byrommet har unge i nærområdet. Furuset er et område som preges av sosiale utfordringer. Området har lavere utdanning og inntekter enn andre områder i Oslo. På Furset er det flere kriminelle miljøer som ofte ...
 • Arealplanleggingens paradokser - En studie av arealkonflikter i kommunal planlegging 

  Matsson-Valio, Elle (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Denne studien undersøker konflikthåndtering mellom reindrift og andre arealavhengige interesser i kommunal planlegging. I teksten er det særlig fokus på hvordan innsigelsesordningen påvirker konfliktnivået. Studien er gjort ved hjelp en kombinert metode og hovedsakelig følgende data inngår i studien: data om innsigelser avgjort av Kommunal- og distriktsdepartementet i tidsperioden 2013-2023, data ...
 • Ungdomsmedvirkning knyttet til klimaomstilling i Senja kommune 

  Eriksen, Julie Oliva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan Senja kommune går frem for å inkludere ungdom til klimaomstilling i kommunen. En av metodene kommunen benytter seg av er klima-, miljø- og energiverksted. Denne oppgaven undersøker om klima-, miljø- og energiverksted er et godt verktøy å benytte seg av og hvordan dette blir tatt imot av ungdommene i kommunen. Funnene fra undersøkelsene tyder ...
 • Planlegging og samfunnsutvikling på regionalt folkevalgt nivå 

  van Lom, Rune (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Denne masteroppgaven handler i korte trekk om samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå, og hvordan denne rollen blir påvirket gjennom regional planlegging. Fylkeskommunene skal ta ansvar for en helhetlig og ønsket utvikling i eget fylke, og samfunnsutviklingen på regionalt folkevalgt nivå handler om innsats rettet mot samferdsel, næringsutvikling og klima og miljø. Selve samfunnsutviklerrollen ...
 • Å komme på rett spor - En casestudie av dynamikken mellom den lokale mobiliseringen og den statlige styringen i InterCity-prosjektet på Hamar 

  Emilsen, Marte Trasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-06)
  Denne masteroppgaven er en case-studie av en konfliktfylt planprosess knyttet til dobbeltsporutbygging for Intercity-prosjektet i Hamar. Studien søker å undersøke dynamikken mellom statlig styring og lokal mobilisering i et stort statlig infrastrukturprosjekt. Lokalsamfunnet har en positiv innstilling til muligheten for å modernisere jernbanen i Hamar. Konflikten som har preget planprosessen og ført ...
 • Innovasjon innenfor det boligsosiale feltet i Tromsø kommune 

  Johansen, Gisle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Temaet for denne masteroppgven handler om innovasjon innenfor det boligsosiale området i Tromsø kommune. Innovasjonsfokuset i offentlig sektor har fått økt oppmerksomhet de seneste årene, både blant forskere, politikere og befolkningen, da ulike former for samfunnsutfordringer som møter oss i dag og fremtiden krever omstilling og endringer i måten vi gjør ting på.. En viktig del av kommuners arbeid ...
 • Kompakt utvikling – et konsept i en flerdimensjonal spagat 

  Endresen, Ola Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Kompakt utvikling har blitt et av planfagets viktigste svar, på hvordan både byer og tettsteder skal besvare utfordringene gitt av konsepter som bærekraftig utvikling. Det blir et stadig mer aktuelt tema, som først og fremst knyttes til klimautfordringer og behovet for å redusere utslipp av klimagasser. Krav fra FNs bærekraftsmål gjør at tydelige svar kreves fra planarbeid i både stor og liten skala, ...
 • Bokvalitet og prosjektbasert byutvikling: En kvalitativ studie av hvordan prosjektbasert byutvikling kan påvirke bokvaliteten i Tromsø 

  Ravlum, Ingvild Aas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-15)
  I denne oppgaven forsøker jeg å svare på: hvordan påvirker prosjektbasert byutvikling bokvalitet? Tromsø er konteksten for studien, og bokvalitet blir vurdert ut fra tre forskjellige perspektiver: Fra beboere, fra kommunale planleggere og fra en utbygger. Til sammen åtte beboere fordelt to bydeler, to fra kommunen og en etablert utbygger, ble intervjuet. Jan Gehl (2003) sitt teoretiske perspektiv ...
 • Equinor i Argentina - en studie av energiomstilling i klimakrisens tid 

  Peña, Cristian Ariel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  I denne masteroppgaven ser jeg på hvordan energisektoren i Argentina forholder seg til konsekvensene av klimaendringer, med et spesielt fokus på overgangen til fornybare energikilder som en mulighet for å begrense global oppvarming. Oppgaven legger særlig vekt på å analysere Equinors investeringer i landet siden 2017, og deres innflytelse på den argentinske energisektoren. Den teoretiske tilnærmingen ...
 • Forutsetninger for bedre håndtering av uønskede hendelser i kommuner: Offentlig-sivilt samarbeid for risikostyring og beredskapsplanlegging med formål om å utvikle resiliente kapasiteter. 

  Grønvold, Joakim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet hos kommuner i Troms og Finnmark fylke. Oppgaven er basert på en artikkel fra Statsforvalteren i Nordland (2018), som påpekte at det var store variasjon blant kommunene knyttet til kommunal beredskapsplikt. Formålet var å finne ut hvordan kommuner kan forbedre sin evne til å håndtere uønskede hendelser gjennom ...

View more