Recent additions

 • En sosiologisk analyse av diskusjonen om isolerte psykisk syke innsatte i fengsel 

  Johansen, Amalie Stenhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Denne oppgaven handler om bruken av isolasjon ovenfor psykisk syke innsatte i norske fengsler. Målet med oppgaven har vært å forstå diskusjonen om hvorfor isolasjonen blir anvendt og at denne gruppen er plassert i fengsel som institusjon, når det tilsynelatende kan forstås som en gruppe innsatte som heller burde vært plassert i psykisk helsevern. For å undersøke dette nærmere søker oppgaven å svare ...
 • Liten app, store endringer? 

  Hansen, Frida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaene endring og resiliens innenfor organisasjoner. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvordan håndterer mellom- og lagledere i SNN planlagte kontra uplanlagte endringer? Problemstillingen er snevret inn til å omhandle bankkonsernet Sparebank 1 Nord-Norge som case. For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode og jeg ...
 • De skjulte hjelpemidlene under høyere utdanning 

  Lutnæs, Catharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Denne masteroppgaven undersøker holdninger, normer og mulige årsaksforklaringer til bruk av prestasjonsfremmende midler under høyere utdanning. Illegal bruk av medikamenter har fått lite oppmerksomhet i Norge, og virker som et underkommunisert og tabubelagt tema. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvilke holdninger har studenter til bruk av prestasjonsfremmende midler, og hva mener de kan ...
 • Sosiale medier og norsk offentlighet - Hvordan har det gått? 

  Kolbeinsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  Denne studien undersøker sosiale medier og den norske offentligheten. Det er gjort en sosiologisk litteraturstudie på flere store og omfattende prosjekter fra den siste tid i Norge med fokus på ytringsfrihet, sosiale medier og demokratisk deltakelse. Målet med denne studien er å undersøke hvilke konsekvenser sosiale medier har hatt for den norske offentligheten og ytringsfriheten de siste 20 årene. ...
 • Rusforebyggende arbeid i den norske skolen: innsikt i muligheter og utfordringer 

  Nilsen, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  Denne studien undersøker hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til det rusforebyggende arbeidet i skolen. For å undersøke dette har studien et kvalitativt metodisk rammeverk, hvor det har blitt intervjuet 6 fagpersoner på rusfeltet. Problemstillingen og forskningsspørsmålene blir belyst gjennom George Herbert Meads teori om symbolsk interaksjonisme og Pierre Bourdieus teorier om kapital, ...
 • «Jeg har lyst å bli noe jeg kan jobbe med her». En sosiologisk analyse om rurale elevers utdanningsorienteringer og betydningen av stedet 

  Johansen, Linn-Kathrin Sæternes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-13)
  Denne studien er en del av prosjektet RUR-ED, som tar for seg utdanningsforskjeller i rurale og urbane områder. Innen utdanningsforskning har det rurale stedet fått lite oppmerksomhet, da det urbane har blitt sett på som normen. Formålet med denne studien er rurale elevers utdanningsorienteringer, hva det som former dem, og om det rurale stedet gir muligheter eller begrensninger. Problemstillingen ...
 • Den «rette» pasienten: En dokumentanalyse av digitaliseringens betydning for sosial ulikhet innenfor helse med fokus på medisinsk avstandsoppfølging 

  Lauvhaug Nybakke, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-13)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaene digitalisering og sosial ulikhet innenfor helse. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvilken betydning kan økt digitalisering ha for sosial ulikhet innenfor helse? Problemstillingen er snevret inn med å bruke medisinsk avstandsoppfølging som case. For å svare på problemstillingen er dokumentanalyse benyttet som metode. Utvalget av dokumenter ...
 • Digitalisering i Norges kommunale sektor: Hvordan opplever helsepersonell innføring av elektronisk pasientjournal i en kommune? 

  Ilenkov, Vladislav (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-08-30)
  The convergence of society and technology in our digital era has resulted in the development of electronic heath record (EHR) that allows accurate and systematized collection of patient health information in a digital format. Implementing of EHR is not only a transition from analog to electronically stored data but also reorganization of medical staff that in many cases may lead to various experiences. ...
 • Kildesortering og gjenbruk blant unge. Bærekraftige praksiser i det sosio-materielle handlingsfeltet 

  Larsen, Mats Ivan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Denne oppgaven handler om kildesortering og gjenbruk blant unge. Jeg undersøker hvordan bærekraftige praksiser utføres og oppleves av unge mennesker, og hvilke mekanismer som påvirker disse praksisene. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative intervjuer av elleve ungdommer i alderen 16-18 år. Jeg undersøker hvilke indre motivasjonsfaktorer og barrierer de unge har for å gjenbruke og kildesortere, ...
 • Arbeidslivets disiplinerte kropper. En sosiologisk undersøkelse av et konsern med fokus på ansattes fysiske helse 

  Olovsson, Malin Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne studien tar for seg et konsern som fokuserer på å forbedre ansattes fysiske helse igjennom et trenings- og miljøtiltak kalt Spor. Tiltaket fokuserer altså på å forbedre noe mange betrakter som det mest private, nemlig kroppen. Dette er sosiologisk interessant da dette sier noe om trender i vår samtid. Min problemstilling er derfor: Hvordan forholder ansatte seg til at deres arbeidsplass krever ...
 • Papirboken i en digitalisert verden 

  Aune, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Papirboken har overlevd gjennom et digitalt skifte i media, til tross for at e-boken er et sosialt fenomen med potensiale i det litterære samfunnet. Problemstillingen til denne oppgaven spør hva e-boken er som et sosialt fenomen. Tidligere forskning viser litteratursosiologi, sammenligninger mellom e-bøker og papirbøker, i tillegg til utfordringer i bokbransjen, konkurranse fra aktører utenfor den ...
 • Utdanningsorienteringer hos rural og urban ungdom – et resultat av refleksivitetsprosesser eller determinerende disposisjoner? 

  Ingebrigtsen, Stine Agnete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne studien undersøker ungdoms utdanningsorienteringer og hva som former dem. Studien tar utgangspunkt i undersøkelser som finner sosial ulikhet innenfor utdanningssystemet. Blant annet blir sted pekt på som en relevant faktor som har fått for lite oppmerksomhet innen forskningsfeltet. For å undersøke dette benyttes en sosiologisk kvalitativ analyse av 10 intervjuer med elever, der 5 er samlet inn ...
 • Den gode læreren. En sosiologisk analyse av reformen av grunnskolelærerutdanningen i 2017 

  Johnsen, Lone April (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-22)
  I denne masteroppgaven i sosiologi har temaet vært den nylige innførte reformen av grunnskolelærerutdanningen. Hvor problemstillingen har vært knyttet til å undersøke hvilket syn på den gode læreren som lå til grunn for utviklingen av reformen, og om synet svarte til grunnskolelærerenes syn på den gode læreren. Forskningsspørsmålene som lå til grunn for masteroppgaven var å se på hva politikerne og ...
 • Kommunikasjonsteknologi i fengsel. En kvalitativ studie av hvordan Skype påvirker fengselsinstitusjonen og innsattes soningsforhold 

  Kampevoll, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven er den del av "Fengselshelseprosjektet" som har innført bruk av Skype i Tromsø fengsel. Hensikten med prosjektet er bedre og mer koordinerte helsetjenester, bedre samhandling rundt den innsattes tilbakeføring til samfunnet og at de innsatte får mer kontakt med sine barn. Formålet med denne studien er å forstå hvordan kommunikasjonsteknologi i fengslet påvirker de innsattes kontakt med ...
 • Sexual and Reproductive Health among University Students in Addis Ababa, Ethiopia. The influence of gender and sexuality on sexual and reproductive health. 

  Rolandsen, Susanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-09)
  The project focuses on sexual and reproductive health among university students in Addis Ababa Ethiopia. The intention is to investigate how gender and sexuality influence student’s sexual and reproductive health. Moreover, the aim is to investigate how youth perceive their knowledge about sexuality and sexual and reproductive health, how they understand the responsibility of women and men in sexuality ...
 • Organisering av samarbeid mellom kommune og NAV om raskere integrering av flyktninger. «Hurtigsporet» 

  Pettersen, Ida Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven er en del av et større forskningsprosjekt, der jeg har konsentrert meg om: Hvordan organiseres samarbeidet mellom kommune og NAV om raskere integrering av flyktninger – «hurtigsporet»?. Problemstillingen er undersøkt med et kvalitativt forskningsdesign, hvor jeg har brukt intervju som metode. Informantene i studien består av seks ansatte og ledere i en utvalgt kommune, og åtte ansatte ...
 • Political Accountability in Modern Liberal Democracies. A Sociological Case Study of Iceland and the Panama Papers 

  Oppheim, Elisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  On the 3rd of April 2016, the offshore secrets of the world’s political and financial elites were made public, as a year-long investigation of one of the biggest data leak in history came to fruition. The so-called Panama Papers contained the names of heads of governments, celebrities, criminals and CEO’s; and heavily represented in the leaked files, were the names of high-ranking Icelandic politicians ...
 • Forretning og forening i en hybridorganisasjon. En sosiologisk analyse av endringsprosesser i Studentsamfunnet Driv 

  Skaarseth, Ingvild Spinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Hva skjer med en hybridorganisasjon i krysningspunktet mellom forretning og forening, når den gjør omfattende, organisatoriske endringer med det formål å gi større kontroll og påvirkningskraft til medlemmene? Dette er utgangspunktet for denne masteroppgaven i sosiologi, våren 2017. Oppgaven tar for seg prosessen hvor Studentsamfunnet i Tromsø og Studenthuset Driv ble til Studentsamfunnet Driv, ...
 • Det petroleumsavhengige samfunn. En analyse av norsk petroleumspolitikk og miljøkonsekvenser 

  Løvhaug, Ole Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-18)
  Norsk petroleumsvirksomhet har siden 1960-tallet utviklet seg til å bli en svært viktig industri. Økonomisk sett har den blitt vår bærebjelke i konstruksjonen av Norge. For samfunnslivet har den spilt en viktig rolle i å dekke gapet mellom fattig og rik; gratis helsehjelp, trygdeordninger, arbeidssysselsetting og skaperkraft er fire overordnede forutsetninger for det norske samfunn som vi kjenner i ...

View more