Recent additions

 • Institusjonalisering i norsk idrett 

  Jørmeland, Ole (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  I denne studien undersøkes det om to norske fotballklubber i Eliteserien kan forstås som institusjoner i sine respektive lokalsamfunn. Videre vil det undersøkes om det forekommer variasjon i graden av institusjonalisering klubben imellom, og hva som eventuelt kan forklare denne variasjonen. Oppgavens problemstilling er formulert som følger; Fotballklubber beskrives ofte som institusjoner i sine ...
 • EU-motstand i Norge og Danmark. EU-motstandernes organisasjoner 

  Heggen, Reidun Berntsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-03)
  Forholdet mellom Den europeiske union (EU) og Norge og Danmark er i stadig endring. Den europeiske union har ekspandert, både i antall medlemsland og i antall politiske saker (Heidar og Bakke, Politikk i Europa 2013). Utviklingen der grensen mellom de europeiske landene viskes ut, kalles Europeisering. Utviklingen mot at europeere utvikler felles mål, felles regelverk, handler mer med hverandre og ...
 • Climate policy at a local level in a multi-level governance system 

  Sveinsdóttir, Embla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-08)
  The climate crisis is today one of the world’s biggest challenges. The climate policy framework is often sat by the national level but carried out at a local level. The local level’s climate policies can though be affected by several governance levels in today’s multi-level governance system. The intention with this thesis was to investigate how local level’s ability to make effective climate policies ...
 • Sentrale elementer i innvandreres integreringsprosess 

  Kasrayi, Adib (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-15)
  Integrering i de siste tiårene har vært et stort og debattskapende tema. For å se og forstå hvordan nyankomne innvandrere kan bli integrert i det norske samfunnet, er det viktig å identifisere noen av de viktige faktorer og elementer som påvirker integreringsprosessen. Denne masteroppgaven utforsker de sentrale elementene som påvirker integreringsprosessen for deltakere i introduksjonsprogrammet. ...
 • How does the Norwegian Government Lack Responsible Actions for Future Generations? 

  Onsøyen, Ola Grindheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-10-31)
  This thesis examines the Norwegian government’s approach to ensure justice for future generations and clarifies why the current petroleum policies fail to safeguard the rights of future generations. The thesis employs a historical analysis that traces how intergenerational justice has been ensured since the first discovery of petroleum in Norway and discusses whether it is possible to ensure justice ...
 • The United Nations Tools in Responding to Gross Human Rights Violations in Syria & North Korea 

  Mathisen, Ann-Cecilie Lønnhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  This thesis seeks to find an understanding for the actions that the global community of the United Nations has taken regarding gross human rights violations in Syria and North Korea. These are two infamous countries known for their human rights issues, where it is the government itself that is perpetrating gross human rights violations towards their own citizens. These violations have been occurring ...
 • Hvordan utfordres lokaldemokratisk politikkutforming av sosiale medier? 

  Heitmann, Jarle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan sosiale medier virker inn på demokratiet, og da spesielt rettet inn mot lokaldemokratiet og den politikkutformingen som våre lokalpolitikere utfører til daglig. Bakgrunnen er at teknologioptimismen som ble innledet ved at sosiale medier ble en integrert del av det offentlige ordskiftet, er blitt betydelig utfordret av teknologipessimisme. Problematisk ...
 • Hvordan bruker politikerne sosiale media - En studie av Høyre sine stortingsrepresentanter om hvordan forhold de har til sosiale media 

  Haukland, Marianne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-06)
  I denne masteroppgaven skal jeg gjøre et dypdykk i hvordan dialog på sosiale medier skapes mellom politikere og befolkning. Jeg vil undersøke nærmere hvordan dialogen mellom folkevalgte og velgere er på sosiale medier. At de fleste stortingspolitikere er lett tilgjengelig for folk flest. De fleste jeg har møtt ønsker å lære mer om ulikeproblemstillinger og løse utfordringer i samfunnet. Derfor ...
 • Foretakisering - styrker eller svekker? 

  Westby, Milen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  Sammendrag Foretakisering har økt de siste 25 årene. Dette har ført til at tjenester som tidligere var innad i kommunal regi har blitt flyttet til autonome eller semi-autonome enheter. Kommuner har ansvar for beredskap, velferdstjenester og samfunnsutvikling. Litteraturen argumenterer for at foretakisering kan effektivisere tjenesteproduksjon og bidra med samfunnsutvikling (Voorn et al., 2017, ...
 • Betydningen av et lokalt fellesskap og eierskap i energiomstilling: hvorfor Smart Senja ikke fikk fotfeste i Senjahopen 

  Kristensen, Kjetil Lyngmo (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-30)
  Denne studien belyser forholdet mellom det storskala energiprosjektet Smart Senja og kystsamfunnet Senjahopen på Nord-Senja, og setter søkelys på de komplekse sosiale dynamikkene knyttet til implementering av energiteknologi, en prosess ofte referert til som sosioteknisk. Smart Senja, et innovativt energiprosjekt, inkluderer aktivt aktørene og befolkningen i to steder på Senja, Husøy og Senjahopen, ...
 • Energiomstilling 78° nord 

  Berlinger, Christian Tharanga; Olerud, Anna Birkeland (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-24)
  Tema for analysen er energiomstillingsprosessen i Longyearbyen på Svalbard. Energisystemet er tilnærmet 100 prosent fossilt og ikke tilknyttet nett på fastlandet. Overordnede rammer for prosessen er Svalbardtraktaten, svalbardloven og svalbardpolitikken. Undersøkelsen er basert på 17 intervjuer, syv fokusgrupper, skriftlige kilder, og feltarbeid i Longyearbyen på til sammen 34 dager. Først kartlegges ...
 • Boring for europeisk energisikkerhet? Endringer i norske petroleumsdiskurser etter utbruddet av Ukraina-krigen. 

  Ballo, Bjørn Moen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Til tross for en stadig større opposisjon som utfordrer norsk petroleumspolitikk basert på klimahensyn, har de viktigste rettferdiggjøringene for norsk petroleumsproduksjon kretset rundt inntekter og økonomisk vekst siden 2011 (Handeland & Langhelle, 2021). Russlands invasjon av Ukraina har trukket den energipolitiske oppmerksomheten mot å skaffe tilstrekkelig energi. Målet med denne oppgaven er å ...
 • Kader, min Kader? 

  Arnesen, Daniel S. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne masteroppgaven i statsvitenskap har vært en bestrebelse i å forstå hvilke strategier partiet Rødt har nyttiggjort seg av i arbeidet med å øke oppslutningen sin, og om dette kan skyldes A: Politisk merkevarebygging eller B: Populisme. Innledningsvis blir det kontekstuelle bakteppet introdusert, som tjener som legitimasjon for hvorfor siktepunktet ble valgt, og følgelig hvorfor nettopp dette ...
 • Fra nordområdepolitikk til sikkerhetspolitikk? En analyse av den norske nordområdepolitikkens endringer. 

  Martinsen, Karen Birgitte Rostrup (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg endringer i nordområdepolitikkens utenrikspolitiske innhold og endringer mellom 2003 og 2023. Gjennom disse tjue årene er den generelle utviklingen at nordområdepolitikken beveger seg fra institusjonsbygging og samarbeid i Arktis og nordområdene, til et hardere internasjonalt klima som følge av Russlands annektering av Krim i 2014. Likevel er den norske linja om avskrekking ...
 • Mellom stat og stormakt En studie av Russlandspolitikken i et flernivådemokratisk perspektiv 

  Jensen, Vebjørn Flø (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Nordområdene har vært regjeringens viktigste satsningsområde i utenrikspolitikken over de siste tiårene. En helt sentral aktør i denne regionen er Russland. Forholdet mellom Norge og Russland er viktig både for utviklingen av nordområdene og sikkerhetspolitikken. Ambisjonen med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan Russlandspolitikken utspiller seg i Norge, med utgangspunkt i et flernivådemokratisk ...
 • Aiming for the Moon: Exploring the Geopolitical Significance of the Artemis Program 

  Hanssen, Sebastian Gerhard Lyhne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  This thesis is a case study of ongoing U.S. space policy and space exploration efforts aimed at human exploration of the Moon, focusing particularly on the Artemis human lunar exploration program. The thesis assesses the geopolitical significance (including the possible consequences, and near/long-term implications) of said efforts as they relate to questions of international space law, space ...
 • Sportsvasking i lysets hastighet 

  Fjell, Vegar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Denne masteroppgaven har hatt som mål å forklare hvorfor og hvordan Formel 1 blir brukt som et sportsvaskingsverktøy for autoritære stater, hvorfor det er en så stor andel av dem og hvilke løsninger eierorganisasjonene bør benytte seg av for å gjøre noe med det opplagt voksende problemet. Oppgavens sluttresultat er forhåpentligvis et godt utgangspunkt for både videre forskning på sportsvasking ...
 • Variasjon i kommunalt rusarbeid: Analyse av organisering i to norske kommuner 

  Juvelid, Andrea (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Det er først og fremst kommunene som har ansvar for at det eksisterer tjenester som ivaretar rusavhengiges helse og velferd, et ansvar som er nedfelt i folkehelseloven og kommunal helse- og omsorgstjenesteloven. I utgangspunktet skal alle kommuner i Norge levere de samme tjenestene. Det kommunale rusarbeidet varierer fra kommune til kommune, da kommunene har mulighet til å iverksette lokale tiltak ...
 • Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) og avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 

  Røer, Fredrik Ånestad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-30)
  Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen har påvirket mulighetene for å bruke straff slik den er påtenkt i dag. St.meld.nr.37 (2007-2008) satte et nytt ambisjonsnivå for hvordan kriminalomsorgen skulle være. Tidlig i St.meld. nr. 37 (2007-2008) blir det presisert at stortingsmeldingen ønsker en balansert straffegjennomføringspolitikk som ...
 • The transition to sustainable aviation in Northern Norway. Key drivers and barriers in a transition to sustainable aviation in Norway from a social-technical perspective, using Lofoten as a case study 

  Grebstad, Karoline Rustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-08)
  This thesis investigates the key drivers and barriers of the energy transition in aviation in Northern Norway. The regional project Lofoten the Green Islands 2030 represents a radical change, which is necessary to phase out fossil fuels and reach the goals of fossil-free aviation by 2050 set by Norwegian authorities. Using literature review, observations, and interviews from key political, public, ...

View more