Recent additions

 • Kan imitasjon forklares av engasjement? En kvantitativ studie av imitativ atferd og engasjement hos barn ved 18 måneders alder. 

  Kristoffersen, Anne Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-04-29)
  Hensikten med denne studien var å undersøke om imitasjon i løpet av de første leveårene kan forklares av engasjement. Dette ble undersøkt gjennom å kartlegge barnets blikk mot eksperimentet under demonstrasjonen av en objektrelatert handling, samt ved å kartlegge barnets håndteringer av objektet under eksperimentfasen. Deretter ble frekvens av imitative handlinger kartlagt basert på barnets håndteringer ...
 • Seksuelle overgrep begått av voksne eller jevnaldrende: risikofaktorer, psykisk helse og livskvalitet i et representativt ungdomsutvalg 

  Schaathun, Iris Linnea; Nenseth, Ian Revhaug (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-02-15)
  Bakgrunn: Rundt halvparten av seksuelle overgrep mot barn og unge begås av jevnaldrende, likevel vet vi lite om forskjeller i risikofaktorer og helsekonsekvenser relatert til om overgriperen har vært voksen eller jevnaldrende. Formål: Studien undersøker risikofaktorer, psykisk helse og livskvalitet relatert til seksuelle overgrep, og forskjeller relatert til om overgrepet ble begått av voksne eller ...
 • Aktigrafi som supplerende mål på fysisk funksjon hos personer med CFS/ME sett i sammenheng med fatigue, psykisk helse og livskvalitet 

  Gulden, Ylva Sivsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-09)
  Det er flere utfordringer knyttet til selvrapporterte mål på symptomer og funksjonsnivå ved kronisk utmattelsessyndrom. Et objektivt mål som kan supplere slike subjektive vurderinger av tilstanden er etterspurt for bedre å kunne fange opp endring etter tiltak. Den overordnede hensikten med denne studien var å undersøke hvorvidt variabler fra en aktigraf kan fungere som et mål på fysisk funksjon. En ...
 • Ubevisst aktivering av betinget smerteresponser og spatiale frekvenser 

  Jakobsen, Karoline Sofie Berg; Ahlquist, Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Bakgrunn: Kroniske smerte har de siste årene blitt mer utbredt, men kunnskapen om kroniske smerter er fortsatt lav. Sentralnervesystemet (SNS) sees på som viktig i forhold til forståelse av slike smerter. SNS bruker endogen smertemodulering for å redusere eller forsterke smerten et individ opplever. Nyere forskning viser at endogen smertemodulering kan påvirkes av ubevisste mekanismer, men hvordan ...
 • Intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon: Et scoping review 

  Lilleng, Tora; Forfang, Marie Charlotte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-12)
  Bakgrunn: Depresjon er blant de mest prevalente sykdommene i vestlige land. Flere av pasienter med depressive lidelser opplever ikke bedring av tilgjengelige behandlinger, og betegnes som behandlingsresistente. Lave doser intravenøs ketamin har vist å gi rask antidepressiv effekt kort tid etter infusjon, og det publiseres et stigende antall studier om ketamins virkning. Vi gjennomførte et scoping ...
 • Bør rusavhengige kvinner tilbys kjønnsspesifikk behandling? En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer med behandlingstilbudet for kvinnelige rusmiddelavhengige 

  Ekanger, Silje Margrethe; Straume, Randi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-13)
  Denne hovedoppgaven er en kvalitativ, semi-strukturert intervjustudie av 8 behandleres erfaringer med behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige kvinner og menn. Hovedfokus var hvordan de opplever at rusmiddelavhengige kvinner har det i døgnbehandling for rusmiddelavhengighet. Underveis i studien ble vi klar over at rusmiddelavhengige er en svært heterogen pasientgruppe, med mange og sammensatte ...
 • Stereotypes and Mathematics: A Quantitative Approach to the Draw a Mathematician Test 

  Dalvik, Johanne Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-13)
  It is important to uncover attitudes and perceptions about mathematics, especially since attitudes can play a part when students choose to, or not to continue with mathematical studies. The “Draw a mathematician test” (DAMT) has been utilized to assess the perceptions of mathematicians, but not many have addressed the connections between a negative perception of mathematicians and a negative attitude ...
 • «Det er jo typisk at de skal drive på med krisereparasjon når du er nedenfor og har lyst til å ta livet ditt» - En kvalitativ studie av innsatte sine erfaringer med å ta i bruk selvhjelp i fengsel 

  Bakke, Tora Merete; Sivertsen, Line Fosse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-08)
  Den psykiske helsen er dårligere blant innsatte i fengsel enn i den øvrige befolkningen. Selvhjelp kan være et tiltak for å bedre den psykiske helsen, men for at det skal fungere for innsatte må det være tilpasset fengselslivet. I 2019 startet SIFER Nord et prosjekt med mål om å utvikle et selvhjelpshefte for innsatte i fengsel (SELFI-heftet). I denne studien undersøker vi hvilke faktorer som ...
 • Plutselig voksen - En kvalitativ studie om pasienters og fagpersoners erfaring med overgangen fra barne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri 

  Mathisen, Sandra Alise; Ulriksen, Hanne Akseth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-12)
  Mange av pasientene i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) har relasjonelle traumer og tillitsvansker. Slike erfaringer kan gjøre dem ekstra sårbare for endringer, behandlerbytter og brudd i behandling. Når pasienter i BUP blir myndige og fortsatt har et behandlingsbehov, overføres de til psykisk helsevern for voksne (PHV). Overgangen mellom to behandlingssystemer innebærer store endringer for en ...
 • «Kanskje jeg hadde hatt et helt annet liv hvis jeg hadde visst mer om min sykdom, min diabetes»: En intervjustudie av hvordan personer med diabetesrelaterte bekymringer møtes av helsepersonell 

  Vekterud, Johanne Brun; Melbye, Andrea (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-12)
  Opplevelse av usikkerhet og bekymring knyttet til blodsukkerregulering er vanlig hos personer med diabetes. Dette kan blant annet innebære bekymring for føling og senkomplikasjoner og sosiale bekymringer. Formålet med studien var å undersøke hvordan personer med diabetes type 1 (DMT1) opplever usikkerhet og bekymring knyttet til blodsukkerregulering, deres erfaringer med å mestre slik usikkerhet, ...
 • The Effect of Transcranial Temporal Interference Stimulation (tTIS) on Pavlovian Bias 

  Thommesen, Andreas; Ilvær, Jostein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-13)
  In life, humans often approach the outcomes deemed valuable and avoid those that are harmful. This is known as the Pavlovian system. This default system is often adaptive, but it can also interfere with the more flexible instrumental system in pursuit of a goal. Research has indicated that the dorsal anterior cingulate cortex (dACC) plays a role in the arbitration process between these two systems. ...
 • Examining paraphilia and emotional regulation with Norwegian speaking adults 

  Olsen, Emilia J.; Holmboe, Nora N. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-13)
  Exploration of paraphilia has become an interesting topic for researchers the latest years. Norway lacks sufficient research on paraphilia. Current literature has shown distinct sex differences with men reporting more interest in paraphilia than women. Emotional regulation is suggested from research as a plausible psychological factor that could affect paraphilia. We started a collaboration with ...
 • Har studenter med sen døgnrytme mindre tro på seg selv: En spørreundersøkelse om kronotype og mestringstro 

  Lindberget, Tanja; Albretsen, Maria Kvitberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-02-15)
  Mestringstro er en person sin tro på egen mestringsevne, og ser ut til å kunne påvirke blant annet akademisk prestasjon. Det har blitt gjort få studier på sammenhengen mellom mestringstro og kronotype, og det ble ikke funnet noen norske studier på dette. For å undersøke denne sammenhengen blant studenter i Norge, ble det konstruert et digitalt spørreskjema med instrumenter som undersøkte studenters ...
 • Utfordringer og beslutningstaking i skikkethetsvurdering 

  Haakestad, Gjermund A.; Ringkjøb, Even L.; Støver, Isak E.A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-13)
  Denne kvalitative studien undersøkte hvordan institusjonsansvarlige ved norske institusjoner for høyere utdanning vurderer studenters skikkethet for yrket, samt hva de opplever som utfordrende ved disse vurderingene. Vurderingen er preget av skjønn, så systematisk og usystematisk variasjon ved vurderingene kan forventes. Studien var eksplorerende, med en dualistisk modell av kognisjon for beslutningstaking ...
 • Sunn fornuft: En teoretisk undersøkelse av hvordan kulturelle sannheter former vår virkelighet 

  Aagaard, Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne teoretiske oppgaven benytter seg av en narrativ hermeneutisk litteraturgjennomgang med utgangspunkt i sentrale komponenter ved nyliberalisme og skjæringspunktet mellom nyliberalisme og psykologisk forskning. Dette innebærer en undersøkelse av hvordan nyliberalisme får konsekvenser for psykisk helse, livskvalitet og samfunnets sannheter. Oppgavens problemstilling er bred og er i berøring av ...
 • Kan økt bevissthet og kunnskap om håp redusere behandlingsfrafall i psykisk helsevern? Terapeutens rolle og muligheter | En scoping review 

  Nicolaisen, Kjersti (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Bakgrunn: En betydelig andel klienter faller ut av eller fullfører ikke planlagt psykoterapeutisk behandling. Dette gir negative følger for klienten, det kan påvirke terapeutens forhold til sitt arbeid, og det fører til ineffektiv bruk av ressurser. Når forskere har spurt klienter om årsaker til behandlingsfrafall har hovedfunnene vært terapeutens manglende evne til å lytte og forstå, svak ...
 • Buried alive: A qualitative study of avalanche survivors’ learning experience after an avalanche accident 

  Kristensen, Thea; Hielm, Iselin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-02-14)
  With the growing appeal of backcountry skiing, there has been a rise in interest and research into avalanches and people's embedded role in these. Avalanche terrain presents a complex learning environment as the feedback one receives from the terrain can be both misleading and non-existent. Previous accident studies in particular along with avalanche literature at large has been conducted using ...
 • How do avalanche victims describe group dynamics that led up to the accident? 

  Boger, Pernille Aurora Sneis; Sørum, Rikke Jeanett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-02-14)
  Abstract In countries with alpine and backcountry skiing opportunities, approximately 250 people die in avalanches yearly. The terrain where avalanches occur is ambiguous and hard to navigate, making decision-making essential for getting home safely. Most skiers tour as a member of a group. Research has shown that being in a group influence how we think and act due to group dynamics. Errors in ...
 • «Han tar hensyn og jeg utfordrer meg selv, så møtes vi litt på midten» En kvalitativ studie av hvordan autistiske personer opplever og beskriver å være i et parforhold 

  Frydenlund, Ludvik; Sveine, Eirin Owren (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-13)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvordan voksne autister opplever og beskriver det å være i et parforhold. Tidligere har det vært en oppfatning om at autister ikke har ønske om eller evne til å være i parforhold, men nyere forskning viser at dette ikke stemmer. Vi har benyttet et kvalitativt, semistrukturert forskningsintervju basert på fenomenologisk tilnærming. Resultatene viser ...
 • Is Daily Workload and Parental Screen Time Affecting Parent-Child Relationships? 

  Benjaminsen, Johanne Arnesdatter (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-13)
  As both work and screens are big parts of the daily life of parents, it is important to understand the impact they can have on family relationships. The aim of this paper was to investigate how parents’ daily workload affected their screen time in the afternoon, and how this screen time affected their relationship with their children. I chose to use the experience sampling method to collect data ...

View more