Recent additions

 • Utfordringer på doktorgradsveien. Faktorer som kan forebygge eller øke stress hos doktorgradsstudenter 

  Flægstad, Tarjei Koren; Nilsen, Hans Olaf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-01)
  Av doktorgradsstudenter på norske universiteter, er det en fjerdedel som ikke fullfører innen normert tid. Det er lite forskning på hvorfor det er slik i Norge. Å øke gjennomstrømningen vil være nyttig for stipendiaten og har samfunnsøkonomisk gevinst. Denne studien har sett på faktorer som kan virke inn på engasjement og utbrenthet hos norske doktorgradsstudenter. Økt engasjement og mindre utbrenthet ...
 • The Moderating Effect of Personality on the Relationship Between Objectively Measured Physical Activity and Depression and Anxiety Among Adolescents: Results From the Tromsø Study – Fit Futures 

  Hembre, Martine Helgesen; Håkonsen, Ellen Asplund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-08)
  The purpose of this study was to examine the relationships between physical activity, personality and mental distress in an adolescent sample. We also investigated if the relationship between physical activity and mental distress is dependent on personality. Analyses were based on data from the second wave of the Tromsø study – Fit Futures. An objective measure of physical activity was used, in ...
 • Sykefravær og barrierer mot retur til arbeid. En litteraturgjennomgang av ikke-helseårsakers betydning for sykefravær 

  Fredhammer, Håkon Emil Coucheron (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
  Samtidig som arbeidslivet i Norge preges av høy sysselsetting, høyt utdanningsnivå og god folkehelse, er sykefraværet det høyeste blant OECD-landene. Langtidssykefraværet står for de fleste av sykefraværsdagene, og det er viktig å forstå hvorfor ikke flere kommer tilbake i jobb gjennom dagens sykefraværsordning. Det er gjort mye forskning på både utløsende og opprettholdende helseårsaker til sykefravær, ...
 • Contingency awareness and its effects on fear-potentiated startle and extinction 

  Sandvik, Rikke Pauline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-01)
  Fear-potentiated startle is defined as an increase in the magnitude of the startle reflex in the presence of a stimulus that has been paired with an aversive stimulus or event. It has been debated how much awareness of contingencies can affect fear-potentiated startle and the extinction of this. A conditional discrimination procedure was adapted to a human fear-potentiated startle paradigm in 33 ...
 • Får psykologstudenter det kunnskapsgrunnlaget de trenger for praksis og arbeid i førstelinjetjenesten? Et innblikk i studenters erfaring fra førstelinjepraksis på Psykhjelpen for de minste 

  Nilssen, Ingeborg Berg; Borgen, Katrin Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-04-30)
  Helse- og omsorgsdepartementet lovfestet i 2015 at samtlige kommuner skal ha kommunepsykolog innen 2020. Med vedtaket ønsker man å styrke forebyggende tiltak, hvor kommunepsykologen får et bredt spekter av nye arbeidsoppgaver. Hvorvidt psykologer er forberedt på denne endringen av psykologens virke har blitt debattert de siste årene. Universitetet i Tromsø (UiT) er ett av universitetene som ...
 • Forholdet mellom aksept av voldtektsmyter og skyldfordeling etter et overgrep 

  Olsen, Maria; Revang, Kristine Skogen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
  Formålet til denne studien var å undersøke sammenhengen mellom aksept av voldtektsmyter (Rape Myth Acceptance, RMA) og hvordan man fordeler skyld mellom offer og overgriper i fiktive overgrepsscenario. For å måle aksept av voldtektsmyter brukte vi “Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression (AMMSA)”, utviklet av Gerger, Kley, Bohner og Siebler (2007), oversatt og validert til norsk av ...
 • Kan forankringseffekten brytes? En tilnærming mot underbevisste prosesser 

  Larsen, Karoline Gjertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
  Hensikten med studien var å undersøke om forankringseffekten kunne elimineres, og om dette kunne gjennomføres ved en enkel og lite krevende metode. Forankringseffekten er kjent for sin robuste karakteristikk og tidligere studier har som regel feilet i å redusere eller eliminere effekten. Studien er utviklet på bakgrunn av Selective Availability-modellen (Strack, Mussweiler & Kruglanski, 1997) som ...
 • Nevrotisisme og Ansiktspersepsjon: En Kvantitativ Studie av Sammenhengen mellom Persepsjon av Ansiktsuttrykk og Grad av Nevrotisisme 

  Nordling, Thyra Sæther; Skaue, Carmen Wilsgård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
  The purpose of this study was to examine the relationship between facial emotion perception (bias and sensitivity) and degree of neuroticism. A limited amount of studies have been conducted in this area. Neuroticism is a possible risk factor for developing certain mental disorders (i.e. anxiety and depression). Studies conducted on clinical samples often report negative biases in the identification ...
 • Individuelle forskjeller med betydning for spatiale ferdigheter og perspektivtaking 

  Stensland-Bugge, Thea; Wiik, Ida Karine Larsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-01)
  Forskning innen spatial kognisjon skiller tradisjonelt mellom objektbaserte og miljøbaserte spatiale evner. I vår studie ønsket vi å undersøke kjønnsforskjeller i objektbaserte spatiale evner målt med Mental Rotation Task (MRT), og hvordan kjønnsforskjellen påvirkes av spatial angst og personlighetstrekket emosjonell stabilitet. Vi ville også utforske i hvilken grad venstre/høyre diskriminering, ...
 • Kan high definition transcranial direct current stimulation (HD-tDCS) over dorsolateral prefrontal korteks (DLPFK) forbedre hukommelses- og/eller oppmerksomhetsfunksjon ved mild Alzheimers sykdom? 

  Jørvum, Grethe; Trøite Johnsen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-04-29)
  Alzheimers Sykdom (AS) er den vanligste demensformen, og forekomsten øker. Behovet for effektiv behandling er stort, men manglende. Flere studier fremmer High Definition Transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) som behandlingsmetode. Denne studien undersøkte om HD-tDCS over venstre dorsolateral prefrontal korteks (vDLPFK) medførte forbedring i hukommelses- og/eller oppmerksomhetsfunksjon ...
 • Pathological gambling among university students – the impact of personality and subjective well-being 

  Dalan, Sarah Karine; Richardsen, Vilde; Ringheim, Tiril Eriksen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-04-29)
  Introduction: Students are at a higher risk of developing pathological gambling compared to the general population. Research has revealed a link between higher Neuroticism, lower Conscientiousness and pathological gambling, and that pathological gamblers tend to report poorer subjective well-being. Thus, the major objective of this study was to investigate the relationship between pathological ...
 • Veier til bedring og mestring av medisinsk uforklarte symptomer hos unge voksne. En kvalitativ undersøkelse 

  Sølna, Hilde Taraldsteen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Formålet med studien er å utforske unge voksnes beskrivelser av veier til bedring og mestring av medisinsk uforklarte symptomer (MUPS). En stadig økene andel personer kontakter helsevesenet med plager som faller inn under denne samlebetegnelsen. Forskning viser at det kan være noe tilfeldig hvilken behandling og oppfølging denne pasientgruppen får. De kan derfor ofte føle seg misforstått eller ...
 • Implementering av rutiner for å kartlegge og ivareta barn av psykisk syke pasienter: Praksisendringer i psykisk helsevern for voksne evaluert over tid. 

  Walstad, Anja Sletten; Nilssen, Miriam Adele (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Barn av psykisk syke foreldre er en gruppe med forhøyet risiko for selv å utvikle psykisk sykdom. For å kartlegge og ivareta barn som pårørende, har det blitt implementert to nye intervensjoner ved et sykehus i Nord-Norge. Denne studien er en del av en longitudinell studie, hvor formålet er å evaluere implementeringsprosessen over tid. Utvalget (N= 219 ved pre-test, N = 185 ved post-test og N = 108 ...
 • "Jeg ville de skulle tro meg!" Menn utsatt for seksuelle overgrep som barn: Veier til avsløring og hjelp 

  Johansen, Miriam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
  Foreliggende studie undersøker hvor lang tid det tok før menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (SOB) avslørte dette, til hvem, og hva som førte fram mot, eller hindret avsløring. Studien undersøker videre hvor lang tid det tok fra avsløring til hjelpsøking, når og hvor det ble oppsøkt hjelp, og hva som opplevdes og ikke opplevdes hjelpsomt. Inklusjonskriteriene var menn utsatt ...
 • Synliggjøring av "De usynlige barna". Barn som pårørende av foreldre med psykiske lidelser og ruslidelser i behandling ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge 

  Støver, Ylva Victoria; Freili, Janita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
  Bakgrunn: Kunnskapsstatus viser at det er en transgenerasjonell overføring av risiko og psykisk morbiditet fra foreldre til barn som pårørende (BAP), men det finnes relativt få implementerte tiltak tilpasset BAP i psykisk helsevern for voksne. Svake kartleggingsrutiner har bidratt til at vi fortsatt ikke vet hva som kjennetegner disse barna, deres livssituasjon, foreldrenes lidelser eller hvorvidt ...
 • Age-related differences in dichotic listening in dual-tasks situations 

  Krogstad, Marcus; Knive, Tom Jørund
  Auditiv oppmerksomhet målt ved Dikotisk -Lytting (DL), ble brukt for å undersøke høyrehendte friske eldre og yngre. Normal hjernealdring og det å gjøre flere oppmerksomhetskrevende oppgaver påvirker REA i ikke tvungen tilstand (NF) for eldre. Dette ble testet ved ren DL samt ved dual task metodikk med parallell utføring av DL med motorisk oppgave, gange eller fingertapping. Eldre viste en svak ...
 • Gruppeforskjeller i spatiale evner. En kvantitativ studie av gruppeforskjeller i spatiale evner mellom fysikkstudenter og psykologistudenter 

  Fjærestad, Anita; Jørgensen, Elin Falkeng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-04-30)
  Forskning har indikert kjønnsforskjeller i spatiale evner, i tillegg til gruppeforskjeller mellom studentgrupper. Menn presterer bedre på spatiale oppgaver enn kvinner, og «STEM»-studenter har vist seg å prestere bedre enn andre studenter. På bakgrunn av tidligere forskning ønsket vi å teste hypotesen om at fysikkstudenter presterer bedre på spatiale tester enn psykologistudenter. Femti deltakere ...
 • Barns deltakelse i mekling. Påvirker det samarbeidet mellom foreldrene? 

  Kaarbø, Tora; Andersen, Stine Moe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-03)
  Formålet med oppgaven var å undersøke om barns deltagelse i mekling påvirker samarbeidet mellom foreldrene, sett ut ifra foreldrenes opplevelse. Vi ønsket også å undersøke om samarbeidet mellom foreldrene påvirkes ulikt ut ifra om det mekles etter ekteskapsloven, barneloven (samboende i brudd eller tvist om foreldreansvar). Videre ble foreldre og meklers vurdering av konfliktnivået sammenlignet. ...
 • Utvikling og testing av et spørreskjema for kartlegging av klinisk praksis ved alvorlige psykiske lidelser 

  Brox, Renate; Ottosen, Agnetha (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-11)
  Psykiske lidelser er høyt forekommende i den voksne befolkningen, og har alvorlige psykososiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hovedoppgaven var en del av et større prosjekt i regi av Professor Brita Elvevåg ved Universitetet i Tromsø. Formålet med studien var å utvikle et spørreskjema med hensikt om å avdekke hva klinikere gjør ved monitorering og vurdering av mental– og risikostatus hos ...
 • Validation of a Norwegian Translation of the Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression Scale in a Norwegian Student Population 

  Jakobsen, Igor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
  There is a high incidence of rape and party related rape in Norway. To combat this, it has been proposed to aim interventions at rape myth acceptance, since it has been shown to affect rape proclivity. This study examined how a Norwegian translation of the Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression scale performs in a Norwegian student population. 109 male and female participants completed ...

View more