Recent additions

 • The use and misuse of methods for publication bias assessment and adjustment in meta-analyses of psychotherapeutic interventions: A systematic survey of the literature 

  Aas-Hansen, Espen; Røst, Susanne; Syla, Granit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-16)
  Publication bias poses a threat to the validity of meta-analytic reviews, as it can lead to summary effect size estimates becoming inflated. Meta-analysts are advised to utilize multiple methods for detecting and controlling for publication bias. Our study aims to examine which and how many methods meta-analysts of psychotherapeutic interventions for depression, anxiety and PTSD utilize to ...
 • Helseplager som følge av stress - til forveksling lik CFS/ME? Hvordan kan foreliggende empiri hjelpe oss til en bedre differensialdiagnostisk vurdering av personer med stressutløste helseplager og CFS/ME? 

  Danielsen, Lisa; Nordvang, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Artikkelen presenterer en sammenfatning av helseplager som kan følge av stressbelastninger, sammenlignet med diagnostiske kriterier for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelopati (CFS/ME). Forskningsfeltet viser at fatigue, søvnforstyrrelser, smerter og mageplager, samt ulike kognitive, autonome og immunologiske forstyrrelser, er plager som kan oppstå både som følge av stressbelastninger ...
 • Tenkningens form og innhold i det Schizofrene spektrum - En empirisk studie av relasjonen mellom de bisarre vrangforestillinger og formelle tankeforstyrrelser 

  Evenrud, Anders; Kvalnes, Rakel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Schizofrenispektrum lidelsene har en høy personlig og samfunnsmessig kostnad. Forskning på disse lidelsene har dessverre ført til det mange i feltet omtaler som begrenset og mange av måloppnåelsene i nevrologisk, biologisk og klinisk forskning har ikke blitt oppfylt. Fenomenologisk psykopatologi er en retning som har blitt re-aktualisert i kjølvannet av debatten om årsaken til denne stagnasjonen. ...
 • «Mamma, er du mest glad i telefonen eller i meg?» En kvalitativ studie av småbarnsforeldres erfaringer med og forhold til mobilbruk rundt barna 

  Augustson, Anders; Klepaker, Peder Tanke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Det er gjort mye forskning på hvilke innvirkninger småbarnsforeldres mobilbruk kan ha på forelder-barn-interaksjoner og potensielt barns utvikling. Færre studier har undersøkt foreldres holdninger til mobilbruk og blant norske populasjoner er forskningen knapp. Vi gjennomførte en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer for å undersøke hvilke holdninger småbarnsforeldre har rundt sin egen ...
 • Forholdet mellom foreldres telefonbruk og oppfattet relasjonskvalitet: En experience sampling studie 

  Hanssen, Martin Kristoffer; Mørk, Pia Stoltenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Foreldres telefonbruk i samvær med barn øker, og tidligere studier antyder at dette kan ha negative konsekvenser for foreldre-barn relasjonen. Formålet med denne studien var å gi økt kunnskap om hva foreldre bruker telefonen til, hvor distraherte de ble av de ulike aktivitetene, samt hvordan telefonbruken påvirket relasjonen til barnet. Vi brukte experience sampling-metoden til å samle inn data om ...
 • Metakognisjonen bak valg av studietaktikker hos "Elitestudenter". -En kvalitativ studie 

  Karlsson, Annie-Justicia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Media har de siste årene laget dokumentarer og skrevet en del artikler både i avisa og på internettet om studenter som går et såkalt ”elitestudium” (Medisin, juss, eller psykologi profesjon). Denne type omtalen har bemerket seg hos meg, da det gir et inntrykk om at disse studenter på noen måte er annerledes enn andre studenter. Selv om det ikke er forbeholdt ”elitestudier”, er det høye krav for å ...
 • Children’s sensitivity to eyebrow flash as an ostensive stimulus: a pilot study 

  Suhr, Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Ostensive signals are an integral part of normal everyday communication, a body of evidence indicates that some of them are innately recognizable to infants. The eyebrow flash has been suggested to be an ostensive signal by authors of human ethology studies. This have been shown little attention in the psychological field, this pilot study therefore has as goal of setting the basis for studying young ...
 • Startle-respons til bilder av genuine og falske ansiktsuttrykk 

  Blomli, Ingvill M.; Tangen, Nora Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Ansiktsuttrykk er en viktig del av den nonverbale kommunikasjonen mellom mennesker og det er derfor mange som forsøker å øke vår forståelse av dem gjennom forskning. For å forstå ansiktsuttrykkenes betydning i menneskers sosiale liv har man blant annet utforsket hvordan de tolkes og brukes, samt hvilke emosjonelle responser de utløser. I vår studie ble startle-responsen anvendt som en indeks for ...
 • «Jeg følger pasientens narrativ i detalj, og så ...» En kvalitativ studie av norske terapeuters erfaringer med The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd 

  Singh, Aman Dip; Syla, Leonard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-02-14)
  Foreliggende studie undersøker norske terapeuters erfaring med The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd. Terapeutenes erfaring kan gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle modellen og behandlingstilbudet. Data er innhentet gjennom intervju med erfarne terapeuter (n = 5) ved Behandling av Seksuallovbruddsproblematikk i Spesialisthelsetjenesten (BASIS). Datamaterialet ...
 • The Role of Eye-Movements in the Representation of Value in a Reinforcement Learning Context: A Web-Based Study 

  Stensland, Pål Ovanger (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-02-15)
  The present thesis experimentally set out to try to answer if there was a correlation between reinforcement learning and eye-movements and what the implications of such a correlation might be. An important experimental factor here was the decision to do this online, to see if it was possible to get valid and reliable results, and furthermore perhaps reach out to a more diverse group of people than ...
 • The effect of symbolic threat and positive social emotions on Norwegian students' willingness to engage in collective action on behalf of immigrants 

  Andersen, Malin; Grøttveit, Marthe Kristina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Migration numbers are steadily rising and inequality in immigrant receiving countries is a challenge that many are facing. Collective actions arranged by the advantaged group in a receiving country can be strategic tools in moving governments towards creating immigrantfriendly policies while managing to reduce inequality. Such collective actions include participation in demonstrations, signing ...
 • Teleological Stance: A Systematic Review and Meta-Analysis 

  Wik, Håkon (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Background: Teleological stance is also known as infants’ “naïve theory of rational action” (Csibra et al., 1999). It has been studied in a violation-of-expectation paradigm assessing difference in infants’ looking time to events consistent and inconsistent with the expectation that agents act efficiently. The aim of this thesis is to estimate the size of this effect in experimental and control ...
 • Assosiasjoner mellom individuelle- og livsstilsfaktorer og kognitiv funksjon hos friske eldre 

  Berger, Siri; Johansen, Margrethe Hagen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Hensikten med denne studien var å undersøke om det er en assosiasjon mellom ulike individuelle- og livsstilsfaktorer og kognitiv funksjon hos friske eldre. Antallet eldre i verden og i Norge har økt drastisk de siste årene, og det predikeres at dette vil fortsette å øke. Aldring er assosiert med en rekke kognitive endringer og svekkelser, samt økt risiko for sykdommen demens. Det finnes ingen ...
 • Virksomme faktorer og hindringer i arbeid med unge med problematisk skolefravær: En kvalitativ studie av hjelperes perspektiv 

  Hammer, Andrea Ness; Heiret, Idun (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Formålet med studien var å gjøre en kvalitativ undersøkelse av erfarne hjelperes oppfatning av virksomme faktorer og hindringer i arbeid med unge med problematisk skolefravær. Studien undersøkte også hvordan koronapandemien har påvirket denne gruppen. Utvalget bestod av åtte hjelpere som jobber regelmessig med fraværsproblematikk i første- og andrelinjetjenesten. Datamaterialet ble samlet inn ved ...
 • Does Gender Matter? Responsiveness to Authority Positions in the Norwegian Armed Forces Behavioral Intentions Towards Female Officers 

  Myrvoll, Hanna Solvang; Nilsen, Ingebjørg Bjørnenak (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Based on the underrepresentation of women in the Norwegian Armed Forces, this thesis investigated whether there is a gender authority gap where female officers receive less authority compared to male officers. This was done by measuring behavioral intentions towards female officers. The study consisted of 198 participants from the Artillery Battalion and the Signal Battalion in the Norwegian Army. ...
 • Sickness absence culture: A Scoping Review 

  Pukstad, Erlend; Lorentzen, Sofie Sjo (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  ABSTRACT Background: Several studies have reported significant variations in sickness absence rates between comparable cohorts of employees, which by some authors have been attributed to sickness absence cultures. A sickness absence culture represents the shared absence-related norms and behaviors within a workgroup. Even when controlling for factors associated with sickness absence, there are still ...
 • Rom for læring: En spørreundersøkelse om fysiske omgivelser, undervisningsform og studenters læring i høyere utdanning 

  Hallaren, Torfinn Ishol (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
  Studentaktiv læring er en politisk føring, og det er et behov for tilpasning av eksisterende læringsareal, samt styrende pedagogiske prinsipper for utvikling av fremtidens design og arkitektur i høyere utdanning. Denne oppgaven undersøkte samsvaret mellom studenters opplevelse av undervisning i formelle læringsareal, deres muligheter og bruk, og studentenes rapportering av kognitive læringsutbytter. ...
 • En kvantitativ undersøkelse om forskjeller i holdninger til tvang mellom profesjonsgrupper i psykisk helsevern 

  Husum, Joakim Lossius; Jakobsen, Celina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-13)
  Ulike holdninger til tvang er en viktig komponent som muligens kan forklare observerte variasjoner i tvangsutøvelse mellom ulike avdelinger i psykisk helsevern. Denne hovedoppgaven utforsker forskjeller i holdninger til formell og uformell tvang mellom ulike profesjonsgrupper (psykologer, leger/psykiatere, sykepleiere og sosialarbeidere) i psykisk helsevern, samtidig som vi kontrollerer for andre ...
 • Dobbel/Duppal - En kvalitativ undersøkelse om identitetsutvikling og identitetsforståelse blant et utvalg samiske LHBTIS-personer 

  Halvorsen, Jørgen Tharaldsteen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-13)
  Det eksisterer lite kunnskap om samiske lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og skeive (LHBTIS). Tidligere forskning har i mange tilfeller hatt fokus på psykisk helse i gruppen. Denne undersøkelser har hatt fokus på normalvariasjon i gruppen, og har derfor undersøkt hvordan samiske LHBTIS-personer skaper og forstår egen identitet. Ved bruk av kvalitative semi-strukturerte intervjuer ...
 • One Size does not FIT all: Terapeuters erfaringer med bruk av tilbakemeldingsverktøyene i FIT i psykisk helsevern for barn og unge 

  Harildstad, Solveig Vårdal (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-11)
  Denne studien har til formål å undersøke opplevelser og erfaringer til terapeuter som bruker Feedback Informed Treatment i psykoterapi med barn og unge. Tidligere studier har vist sprikende funn med tanke på bruk av FIT og betydning for behandlingseffekt. Det er behov for mer utdypende kunnskap om hvordan FIT virker, spesielt i arbeid med barn og unge. Seks terapeuter som jobber på BUP eller ...

View more