Recent additions

 • Gruppeforskjeller i spatiale evner. En kvantitativ studie av gruppeforskjeller i spatiale evner mellom fysikkstudenter og psykologistudenter 

  Fjærestad, Anita; Jørgensen, Elin Falkeng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-04-30)
  Forskning har indikert kjønnsforskjeller i spatiale evner, i tillegg til gruppeforskjeller mellom studentgrupper. Menn presterer bedre på spatiale oppgaver enn kvinner, og «STEM»-studenter har vist seg å prestere bedre enn andre studenter. På bakgrunn av tidligere forskning ønsket vi å teste hypotesen om at fysikkstudenter presterer bedre på spatiale tester enn psykologistudenter. Femti deltakere ...
 • Barns deltakelse i mekling. Påvirker det samarbeidet mellom foreldrene? 

  Kaarbø, Tora; Andersen, Stine Moe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-03)
  Formålet med oppgaven var å undersøke om barns deltagelse i mekling påvirker samarbeidet mellom foreldrene, sett ut ifra foreldrenes opplevelse. Vi ønsket også å undersøke om samarbeidet mellom foreldrene påvirkes ulikt ut ifra om det mekles etter ekteskapsloven, barneloven (samboende i brudd eller tvist om foreldreansvar). Videre ble foreldre og meklers vurdering av konfliktnivået sammenlignet. ...
 • Utvikling og testing av et spørreskjema for kartlegging av klinisk praksis ved alvorlige psykiske lidelser 

  Brox, Renate; Ottosen, Agnetha (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-11)
  Psykiske lidelser er høyt forekommende i den voksne befolkningen, og har alvorlige psykososiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hovedoppgaven var en del av et større prosjekt i regi av Professor Brita Elvevåg ved Universitetet i Tromsø. Formålet med studien var å utvikle et spørreskjema med hensikt om å avdekke hva klinikere gjør ved monitorering og vurdering av mental– og risikostatus hos ...
 • Validation of a Norwegian Translation of the Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression Scale in a Norwegian Student Population 

  Jakobsen, Igor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
  There is a high incidence of rape and party related rape in Norway. To combat this, it has been proposed to aim interventions at rape myth acceptance, since it has been shown to affect rape proclivity. This study examined how a Norwegian translation of the Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression scale performs in a Norwegian student population. 109 male and female participants completed ...
 • Effekt av internettbasert kognitiv åtferdsterapi (ICBT) for vaksne pasientar med depresjon og angstlidingar i ordinær helseteneste: ein systematisk gjennomgang 

  Berntzen, Maiken Lied; Hovland, Hanne Sørebø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
  I forskingssetting tyder det på at internettbasert kognitiv åtferdsterapi (ICBT) er ei effektiv behandling for vaksne med depresjon og/eller angstlidingar. Korleis ei slik behandling vil overførast til ordinær helseteneste veit ein derimot mindre om. Formålet med denne studien var å undersøke ICBT sin effekt innanfor ordinært helsetenestetilbod. Ein systematisk gjennomgang av studiar som nytta ICBT ...
 • Validation of the Norwegian version of the 10-item version of Clinical Outcomes in Routine Evaluations Outcome Measure (CORE-10) in a Norwegian adolescent population (aged 14-18). 

  Solem, Kenth Moland; Moen, Connie Malen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-04-30)
  Background: This study examined whether the 10 item version of Clinical Outcomes in Routine Evaluations Outcome Measure (CORE-10) can be used in the Norwegian adolescent population aged 14 to 18 years. The target population was 531 adolescents attending junior and senior high school, 56 adolescent outpatients from Division of Child and Adolescent Mental Health (DCAMH), and 182 adolescents utilizing ...
 • Fra kunnskap til handling. En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer med Newborn Behavioral Observation 

  Fundingsrud, Siri Høylo; Myrvang, Maja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-27)
  Våren 2015 startet 27 deltakere fra ulike helseprofesjoner i Tromsø på en opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO) som et ledd i forskningsprosjektet «God Start for Små i Nord». NBO er en metode som skal styrke relasjonen mellom foreldre og spedbarnet. Målet var å implementere NBO i føde-barselomsorgen og forebyggende helsetjenester i Tromsø. Implementering av nye metoder i helsevesenet ...
 • Kortikal tykkelse korrelerer med temperatur- og smertesensitivitet. En studie av individuelle forskjeller i opplevelsen av smerte 

  Michalsen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-27)
  Tidligere forskning på smerte har kommet en lang vei med å etablere kunnskap om nevrale korrelater for smerte. Derimot har få studier sett nærmere på nevrale korrelater for individuelle forskjeller i opplevelse av smerte. Videre har kun én studie undersøkt sammenhengen mellom smerte og kortikal tykkelse hos friske individer. Det denne studien ønsket å undersøke, var sammenhengen mellom kortikal ...
 • Virksomme mekanismer i behandling av DID. En systematisk litteraturgjennomgang av virksomme mekanismer i behandling av DID, og hvilke mekanismer behandlere erfarer som virksomme og sentrale i behandling 

  Ludvigsen, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-28)
  Formålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke hvilke mekanismer som ligger til grunn for effektiv behandling av dissosiativ identitetslidelse. Resultatet av litteraturgjennomgangen indikerer at det bør foreligge visse typer intervensjoner for at DID-pasienter skal oppleve bedring. Inkludert litteratur peker i retning av fire intervensjoner som tenkes å være de mest sentrale: stabilisering, ...
 • Tidligere enslige mindreårige asylsøkeres opplevelse av å komme til Norge 

  Danielsen, Therese Langhaug; Johansen, Gurli Marlene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
  I denne oppgaven ble opplevelser til tidligere enslige mindreårige asylsøkere etter at de kom til Norge undersøkt med seks kvalitative semistrukturerte dybdeintervju. Intervjuene ble analysert ved å bruke Fortolkende fenomenologisk analyse (FFA). Gjennom analysen kom tre overordnede temaer frem. Det første temaet var ”Utfordringer med å komme alene til Norge”, med tre tilhørende undertemaer: ...
 • Cerebrale volumetriske endringer hos jenter med anorexia nervosa 

  Eriksen, Mie-Susanne Høeg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
  Tidligere studier som har undersøkt hjernens strukturelle og funksjonelle karakteristikker hos pasienter med Anorexia nervosa (AN), har vist korrelasjoner mellom AN og svekkelse i eksekutive funksjoner, og mellom AN og volumetriske mål av hjernen. I denne studien var hensikten å undersøke om det er volumetriske forskjeller i hjernen kortikalt og subkortikalt, mellom pasientgruppen (AN-pasienter) og ...
 • Heart rate variability during rest and stress in trauma patients with dissociative symptoms. An explorative study 

  Gosain, Himani; Kongsvik, Runa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
  The aim for this explorative study is to investigate the relationship between dissociation and a psychophysiological measure, namely Heart Rate Variability. Dissociation can be understood as a continuum ranging from non-pathological to pathological phenomena. In adverse circumstances, dissociation can serve as a coping strategy. Heart Rate Variability (HRV) refers to the variation in beat-to-beat ...
 • Menneskemøter i troens landskap. Profesjonelles møte med trosspørsmål i arbeid med psykisk helse 

  Krane, Trude Wetting (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Studien undersøker hvordan profesjonelle som jobber innenfor psykisk helse forholder seg til mennesker som har en religiøs tro eller trosbakgrunn. Åtte deltakere som har lang erfaring med å møte trosspørsmål i arbeid med psykisk helse ble strategisk utvalgt og intervjuet med utgangspunkt i en semi-strukturert intervjuguide. Intervjumaterialet ble underlagt en kvalitativ-fenomenologisk analyse i ...
 • Borderline personlighetsforstyrrelse. En systematisk litteraturgjennomgang av faktorer under omsorgssvikt og tilknytning som kan påvirke utviklingen av borderline personlighetsforstyrrelse 

  Johansen, Vanja Veronika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
  Formålet med studiet var å undersøke sammenhengen mellom omsorgssvikt, tilknytningsstil og borderline personlighetsforstyrrelse. Det ble tatt utgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur, og PRISMA´S retningslinjer for strukturert litteratursøk ble fulgt. På grunn av en mengde tidligere studier på dette feltet ble artikkelsøket avgrenset til å kun omhandle nyere litteratur fra januar 2013 til ...
 • Sorg og Selvmedfølelse. Evnen til egenomsorg etter betydelige tap 

  Vara, Helga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-07-26)
  Sorg er en normal og naturlig reaksjon på betydelige tap, og en opplevelse de fleste mennesker gjennomgår uten å få varige men. Likevel oppleve rundt 10% av etterlatte at sorgreaksjoner blir langvarige og fører til funksjonsnedsettelser over lang tid. Dette kalles komplisert sorg. I denne oppgaven ser vi på hvordan selvmedfølelse (self-compassion), et begrep fra den tredje bølgen av kognitive ...
 • Hva kjennetegner barn som klassifiseres med autismespekterforstyrrelse med ADOS-2. En deskriptiv studie av kjennetegn ved barn i en høyrisikogruppe utredet for autismespekterforstyrrelser 

  Ryssdal, Miriam; Tomter, Tuva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
  Det går lang tid mellom alder for første symptomer og endelig diagnose ved autismespekterforstyrrelser. Flere studier peker på viktigheten av tidlig screening og diagnostisering av forstyrrelsen for å kunne iverksette riktige tiltak på et tidligst mulig tidspunkt. Denne studien tar utgangspunkt i data fra en høyrisikogruppe i USA med 123 barn i alderen 2 til 13 år utredet for autismespekterforstyrrelser. ...
 • Forholdet mellom ulike orienteringer mot feil og studenters karakterer 

  Olsen, Viktoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Denne studien ble utført for å undersøke om holdninger til og reaksjoner på feil hadde sammenheng med karakterene til studenter. Studien søkte også å finne en naturlig holdning til feil, og undersøke hvilken sammenheng denne hadde med de andre faktorene. Utvalget bestod av 95 studenter, der 76,8% av deltakerne var kvinner og 23,2% menn. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 24,2 år. Spørreskjemaet ...
 • Assessment of bacteria gene expression changes in host oral microbiome during stress.A pilot study 

  Kaurin, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  The key objective of this study was to assess changes in the oral microbiome in relation to acute stress. Saliva samples were collected to analyze stress hormones and bacterial transcriptomic profiles. The participants underwent a socially evaluative cold pressor task (SECPT), reliably activating the HPA axis and eliciting pain and physiological responses in the participants, respectively (Skoluda ...
 • Opplevd stigma og selv-stigma. Effekt på deprimerte ungdommers hjelpsøking og opplevde behov for hjelp 

  Olsen, Jørgen Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
  Depresjon hos ungdom er et viktig satsningsområde både for å forbedre livskvaliteten til ungdom og for å forebygge voksendepresjon. Mange ungdommer som sliter med depressive symptomer oppsøker ikke profesjonell hjelp. Dette skyldes blant annet at psykiske lidelser og depresjon er stigmatiserte tilstander. I denne studien undersøkte vi hvordan ungdommer mellom 15 og 20 år som er over klinisk ...
 • Særegne opplevelser forbundet med mindfulnessmeditasjon: En interpretativ fenomenologisk analyse 

  Schei, Andreas Hillestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-07-30)
  Bakgrunnen for denne studien er fortellinger om sterke særegne opplevelser i forbindelse med meditasjon. På bakgrunn av økende utbredelse og popularitet av mindfulnesspraksiser i nyere tid syntes det viktig å undersøke erfaringer med sterke psykologiske opplevelser blant personer som praktiserer mindfulnessmeditasjon. Det ble gjennomført syv semistrukturerte intervjuer med fem kvinner og to menn ...

View more