Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Åshild Kristine
dc.contributor.authorBrandtzæg, Per
dc.contributor.authorHolck, Askild Lorentz
dc.contributor.authorJunttila, Olavi
dc.contributor.authorKonestabo, Heidi Sjursen
dc.contributor.authorMeadow, Richard
dc.contributor.authorNielsen, Kaare Magne
dc.contributor.authorSorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
dc.contributor.authorVikse, Rose
dc.date.accessioned2018-11-06T09:55:34Z
dc.date.available2018-11-06T09:55:34Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstract<p>I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett har Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvalting) bedt Mattilsynet om vurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer som er godkjent under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18, og som er godkjent for ett eller flere bruksområder som omfattes av genteknologiloven. På den bakgrunnen har Mattilsynet, i brev av 13. februar 2013 (ref. 2012/150202), bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å utarbeide endelige vitenskapelige risikovurderinger av 39 GMOer og avledete produkter som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, innen Mattilsynets sektoransvar. VKM er bedt om endelige risikovurderinger for de EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelig risikovurdering. I tillegg er VKM bedt om å vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige risikovurderingene som VKM tidligere har levert.</p> <p>Den genmodifiserte og insektsresistente maislinjen MON863 fra Monsanto Company (Notifisering C/DE/02/9) ble godkjent til import, videreforedling og fôr under EU-direktiv 2001/18/EF i 2005, og til bruk som næringsmiddel og næringsmiddelingredienser under forordning 258/97/EF i 2006. Maislinje MON863 ble første gang vurdert av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer med hensyn på mulig miljørisiko i 2008 (VKM 2008). Risikovurderingene ble utført på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av markedsadgang av maislinjen i Norge. Publisering av ny litteratur har medført at VKM har valgt å utarbeide en revidert helse- og miljørisikovurdering av MON863.</p> <p>Risikovurderingen av MON863 er basert på uavhengige vitenskapelige publikasjoner og dokumentasjon som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside EFSA GMO Extranet. Vurderingen er gjort i henhold til tiltenkt bruk i EU/EØS-området, og i overensstemmelse kravene genteknologiloven med forskrifter, først og fremst forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven. Videre er kravene i EU-forordning 1829/2003/EF, utsettingsdirektiv 2001/18/EF (vedlegg 2,3 og 3B) og veiledende notat til Annex II (2002/623/EF), samt prinsippene i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter og avledete næringsmidler (EFSA 2006, 2010a, 2011) og organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) konsensusdokumenter for mais (OECD 2002, 2003) lagt til grunn for vurderingen.</p> <p>Den vitenskapelige vurderingen omfatter benyttet transformeringsprosess, vektorer, transgene konstrukt, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, vitaminer, fettsyresammensetning, antinæringsstoffer, aminosyrer, allergener og nye proteiner. Videre er fenotypiske og agronomiske egenskaper, potensiale for utilsiktede effekter på fitness, genoverføring og effekter på ikke-målorganismer vurdert.</p> <p>Det presiseres at VKMs mandat ikke omfatter vurderinger av etikk, bærekraft og samfunnsnytte, i henhold til kravene i den norske genteknologiloven og dens konsekvensutredningsforskrift. Disse aspektene blir derfor ikke vurdert av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer.</p> <p>Maislinjen MON863 er produsert ved biolistisk transformasjon av den innavlete maislinjen A634, og inneholder et modifisert cry3Bb1-gen fra jordbakterien B. thuringiensis subsp. kumamotoensis. Cry3Bb1-proteinet som uttrykkes gir plantene toleranse mot angrep fra arter i billeslekten Diabrotica. Maislinjen inneholder også antibiotikaresistensm</p>en_US
dc.descriptionUttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattryggheten_US
dc.identifier.citationAndreassen, Å., Brandtzæg, P., Holck, A.L., Junttila, O., Konestabo, H.S., Meadow, R. ... Vikse, R. (2013). Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 til import, prosessering og fôr under EU-direktiv 2001/18 (Notifikasjon C/DE/02/9). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM), VKM Report (2013:41).en_US
dc.identifier.isbn978-82-8259-111-9
dc.identifier.otherFRIDAID 1509709
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14097
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVitenskapskomiteen for mattryggheten_US
dc.relation.ispartofseriesVKM Report ; 2013:41en_US
dc.relation.urihttps://vkm.no/download/18.2994e95b15cc54507161b97f/1501689123604/3bad2ad4a1.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911en_US
dc.subjectMaisen_US
dc.subjectZea mays L.,en_US
dc.subjectgenmodifiserte maislinje MON 863en_US
dc.subjectC/DE/02/9en_US
dc.subjectinsektsresistensen_US
dc.subjectCry3Bb1en_US
dc.subjectNPTIIen_US
dc.subjecthelse og miljørisikoen_US
dc.subjectforordning 1829/2003/EFen_US
dc.subjectdirektiv 2001/18/EFen_US
dc.titleHelse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 til import, prosessering og fôr under EU-direktiv 2001/18 (Notifikasjon C/DE/02/9). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattryggheten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record