Show simple item record

dc.contributor.authorBørdahl, Per E
dc.contributor.authorKakad, Meetali
dc.contributor.authorKumle, Merethe Holm
dc.contributor.authorLie, Rolv T
dc.contributor.authorMoster, Dag
dc.contributor.authorMyrhaug, Hilde Tinderholt
dc.contributor.authorSchmidt, Nina
dc.date.accessioned2018-12-19T08:43:44Z
dc.date.available2018-12-19T08:43:44Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstract<p>De siste tiårene er fødselsomsorgen i de fleste vestlige land sentralisert fra fødestuer til sykehus og fra små sykehus til større sykehus (1). I Norge har antall jordmorstyrte fødestuer sunket fra 60 i 1970 til 13 i 2006. I femårsperioden 1999–2003 foregikk 1,5 prosent av fødslene i Norge ved landets fødestuer (4).</p> <p>Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at der det regnes som medisinsk forsvarlig, skal den fødende tilbys omsorg nærmest mulig hjemstedet (10). I Norge er det slik at dersom en gravid kvinne sokner til en fødestue og det ikke finnes risikofaktorer som tilsier at hun bør føde ved sykehus, kan hun likevel fritt velge om hun vil føde på fødestuen eller nærmeste sykehus. Statens helsetilsyns utredning "Faglige krav til fødeinstitusjoner" fra 1997 foreslår en desentralisert og differensiert fødselsomsorg som er i tråd med WHO sine anbefalinger. Utredningen foreslo en inndeling av fødeinstitusjoner basert på antall årlige fødsler og på tilgjengelig bemanning (6).</p> <p>Det foreligger ingen oversikt over hvordan inndeling av fødeinstitusjoner reelt praktiseres i Norge i dag. Helsetilsynet hadde i 2003–2004 tilsyn med 26 av 60 fødeinstitusjoner. Tilsynet bemerker at en del institusjoner bruker benevnelser som ikke samsvarer med tilsynets definisjoner (7). I Innstilling fra sosialkomiteen om akuttmedisinsk beredskap understrekes det at ” …antall(et) fødsler både ved kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer ikke må være absolutt”. På denne måten gis et ikke-definert slingringsmonn for inndelingen av fødeinstitusjoner (8).</p> <p>I dag har halvparten av fødeinstitusjonene i Norge mindre enn 850 fødsler i året. Flere fødeavdelinger har synkende fødselstall, og opptil en firedel av avdelingene har færre enn 400 fødsler i året (9). Dette medfører at mange fødeavdelinger må omdefineres til jordmorstyrte fødestuer dersom fortsatt status som fødeavdeling forutsetter minimum 4–500 fødsler i året. Fordi seleksjonskriteriene er strengere, vil en omdefinering til fødestue medføre at færre kvinner kan føde på den lokale fødeinstitusjonen. Omgjøring fra fødeavdeling til fødestue har flere steder møtt betydelig lokal motstand.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://www.fhi.no/en/publ/2009-and-older/jordmorstyrte-fodestuer/> https://www.fhi.no/en/publ/2009-and-older/jordmorstyrte-fodestuer/</a>.en_US
dc.identifier.citationBørdahl, P., Kakad, M., Kumle, M., Lie, R.T., Moster, D., Myrhaug, H.T. & Schmidt, N. (2006). <i>Jordmorstyrte fødestuer</i>. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret (16).en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 321032
dc.identifier.isbn82-8121-108-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14366
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian Institute of Public Healthen_US
dc.publisherKunnskapssentereten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret; 16en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Gynaecology and obstetrics: 756en_US
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectVDP::Midical sciences: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.titleJordmorstyrte fødestueren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record