Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVangberg, Hans Christian Bones
dc.contributor.authorRobertsen, Øystein
dc.date.accessioned2019-05-06T12:15:09Z
dc.date.available2019-05-06T12:15:09Z
dc.date.issued2019-05-21
dc.description.abstractChronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma and other respiratory illness have been shown to be more prevalent in Norwegian smelter workers compared to the general population. There is evidence suggesting that the use of respiratory protective equipment (RPE) can be sub-optimal in occupations with respiratory exposure. This thesis investigated psychological factors thought to influence intention to use RPE, and reported RPE use in a sample of Norwegian smelter workers. Results indicated that RPE use is at times sub-optimal, that disposable RPEs were still commonly used and that there were barriers related to proper use. A modified version of the Theory of Planned Behavior was compiled and structural equation modeling was used to investigate how attitudes, subjective norms, perceived control, safety climate and work experience predicted intention to use RPE. The relationship between intention and reported behavior was also investigated. Results indicated that Attitudes and Subjective norms and safety climate were the best predictors of intention to use respirators. An intervention study was designed aiming to improve intention and use of RPE. Data was collected at four intervals using questionnaires: at baseline and three follow-ups, two weeks, three and nine months post intervention. The results revealed that participants in the two interventions groups showed small but significant improvements over the control group. The thesis concludes that attitudes, subjective norms and safety climate are important predictors of intention to use RPE, and that tailored and interactive interventions may improve knowledge, attitudes, subjective norms, intentions, perceptions of inconvenience and perceptions of organizational support regarding the use of RPE. In addition, the intervention effect was shown to persist throughout the project period.en_US
dc.description.abstractDet er observert hyppigere forekomst av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), astma, luftveissykdommer og fall i lungefunksjon blant norske smelteverksarbeidere enn hos den øvrige befolkningen. Det er tidligere rapportert at bruken av åndedrettsvern kan være sub-optimal i andre industrier. Denne avhandlingen undersøkte psykologiske faktorers innflytelse på intensjonen til å bruke, samt rapportert bruk av åndedrettsvern. Studien viste at bruken av åndedrettsvern er sub-optimal blant annet grunnet vanskelige arbeidssituasjoner og uforenlighet med annet sikkerhetsutstyr. En modifisert versjon av Theory of Planned Behavior ble utviklet for å utforske hvordan sammenhengen mellom holdninger, subjektive normer, opplevd kontroll, sikkerhetsklima og arbeidsopplevelse korrelerte med intensjonen til bruk av åndedrettsvern. Forholdet mellom intensjonen og rapportert bruk ble undersøkt ved bruk av regresjon. Resultatene indikerte at holdninger, subjektive normer og sikkerhetsklima var de beste prediktorene for intensjonen til å bruke åndedrettsvern. En intervensjon ble skreddersydd til industrien og arbeidsoppgavene deres for å øke intensjonen og bruken av åndedrettsvern. Spørreskjema ble brukt for å samle inn data, og ble utlevert før intervensjonen og 2 uker, 3- og 9 måneder etter intervensjonen. Funnene indikerte små men signifikante forskjeller mellom intervensjonsgruppene og kontrollgruppen. Avhandlingen konkluderte med at holdninger, subjektive normer og sikkerhetsklima er viktige prediktorer for intensjonen til å bruke åndedrettsvern, og at intervensjoner kan brukes for å øke kunnskap, holdninger, subjektive normer, intensjon, opplevelsen av ulemper og opplevelsen av organisasjon i relasjon til bruken av åndedrettsvern. Effekten av intervensjonen vedvarte over tid.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractBruken av åndedrettsvern på Norske smelteverk. Ansatte på Norske smelteverk er oftere utsatt for Kols og andre luftveissykdommer enn den gjennomsnittlige nordmann. Skreddersydd kunnskapsformidling og testing av åndedrettsvern ser ut til å ha en positiv innflytelse på bruken av åndedrettsvern. Tittel: An Assessment of Factors Influencing Use of Respiratory Protective Equipment in the Norwegian Smelter Industry and the Effect of a Knowledge-based Intervention Disputas: Dato xx.xx.2018/19 Grad: Philosophiae Doctor. (Psykologi) Denne avhandlingen er en del av et større prosjekt som undersøkte dannelsen, spredningen og effekten av, samt beskyttelsesatferd i sammenheng med eksponering for nano-partikler i den Norske smelteverksindustrien. Ansatte i Norsk tungindustri har historisk sett vært utsatt for eksponering av skadelige partikler. Den teknologiske utviklingen har i løpet av de siste 20-30 årene sørget for et renere arbeidsmiljø for mange ansatte i smelteverksindustrien. I visse områder og for visse arbeidsoppgaver er fremdeles såpass høye eksponeringsverdier at åndedrettsvern nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende nivå av beskyttelse. Denne avhandlingen utforsket sammenhengen mellom holdninger og atferd når det kommer til bruken av verneutstyr i den Norske smelteverksindustrien. I tillegg ble det gjennomført kursing og tetthetstesting av åndedrettsvern for å se om det kunne øke bruken. Om lag 600 ansatte deltok i prosjektet som gikk over 2 år. Resultatene viste at bruken av verneutstyr er påvirket av det sosiale miljøet rundt brukeren i større grad enn brukerens egne holdninger til åndedrettsvern. Ansatte som fikk opplæring i eksponering, helseeffekter og åndedrettsvern rapporterte bedre holdninger til og kunnskap om åndedrettsvern. Robertsen er født i 1981 og er oppvokst i Tromsø. Han har mastergrad i Psykologi frasuz UiT - Norges Arktiske Universitet. Forskningsinteressene omfatter sikkerhetstenkning både på fjellet og på jobb. Øystein Robertsen Institutt for Psykologi, UiT - Norges Arktiske Universitet +47 992 58188 epost: oystein.robertsen@unn.no, oystein.robertsen@gmail.comen_US
dc.description.sponsorshipNorsk forskningsråd Ferrolegeringsforbundets Forskningsforeningen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15258
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspartPaper I: Hegseth, M.N., Robertsen, Ø., Aminoff, A., Vangberg, H.C.B. & Føreland, S. (2018). Reasons for not using respiratory protective equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- and silicon-alloy industry. In Jones, R.T. & den Hoed, P. (Eds.), <i>Infacon XV: International Ferro-Alloys Congress, Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Cape Town, 25. – 28. February, 2018</i>. Randburg, Ifacon XV. Also available at <a href=http://www.pyrometallurgy.co.za/InfaconXV/>http://www.pyrometallurgy.co.za/InfaconXV/. </a> <p> <p>Paper II: Robertsen, Ø., Siebler, F., Eisemann, M., Hegseth, M.N., Føreland, S., & Vangberg, H.C.B. (2018). Predictors of respiratory protective equipment use in the Norwegian smelter industry: The role of the theory of planned behavior, safety climate and work experience in understanding protective behavior. <i>Frontiers in Psychology</i>, 9:1366. Also available at <a href= https://hdl.handle.net/10037/14018> https://hdl.handle.net/10037/14018. </a><p> <p>Paper III: Robertsen, Ø., Hegseth, M.N., Føreland, S., Siebler, F., Eisemann, M., & Vangberg, H.C.B. (2018). The efficacy of a knowledge based and cognitive intervention to improve attitudes towards- and the use of respirators in the Norwegian smelter industry. (Manuscript). The paper is not available in Munin. <p> <p>Paper IV: Robertsen, Ø., Hegseth, M.N., Føreland, S. & Vangberg, H.C.B. (2018). Longitudinal effects of an intervention to improve attitudes towards- and respirator use in the Norwegian smelter industry. (Manuscript). The paper is not available in Munin. <p>en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.titleAn Assessment of Factors Influencing Use of Respiratory Protective Equipment in the Norwegian Smelter Industry and the Effect of a Knowledge-based Interventionen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel