Show simple item record

dc.contributor.advisorThunberg, Odd Arne
dc.contributor.authorRondestvedt, André
dc.date.accessioned2019-09-23T06:21:20Z
dc.date.available2019-09-23T06:21:20Z
dc.date.issued2019-10-17
dc.description.abstractI studien undersøker jeg læreprosessens arbeidsmåter og integrering av faginnhold ved yrkesretting av fellesfag, som tar utgangspunkt i yrkenes praktiske arbeidsoppgaver. Begrepet yrkesretting av fellesfag er sentralt ved en slik tilnærming til yrkesopplæring. Det empiriske utvalget i studien er tre yrkesskoleklasser innen programfagene Elektrofag vg1, Teknikk og industriell produksjon vg1 og Transportfag vg2. Jeg har analysert skolens interne dokumenter etter arbeidsoppgavenes faginnhold, problembasert læring og gruppearbeid. Elevenes handlinger i skolehverdagen ved gjennomføring av problembasert læring og gruppearbeid ved yrkesretting av fellesfag har blitt observert. I tillegg har elever og lærere i fellesfag og programfag blitt intervjuet individuelt og i grupper. Videre har jeg notert mine egne refleksjoner som forsker underveis i feltarbeidet. Resultatene i studien viser til behovet for yrkesretting og praktisk anvendelse av fellesfagene. Særlig betydningsfullt er det for elever med lav måloppnåelse i fellesfagene. Organiseringen av undervisningsoppleggene gjennomføres med arbeidsmåtene problembasert læring og gruppearbeid. Når utgangspunktet er elevenes praktiske handlinger med yrkesrelevante problemstillinger og arbeidsoppgaver ute ved skolenes verksteder, viser det seg å være positivt for elevenes lærelyst. Men resultatene viser også utfordringer og forbedringer, som manglende medvirkning for elevene ved planleggingen av den problembaserte yrkesrettingen og en for lang kontekstfri oppstart. I den forbindelse nevnes flere modeller som kan legge bedre til rette for en forbedring av undervisningsoppleggenes gjennomføring. Fellesfagene hadde størst betydning for elevene når fagene måtte anvendes i praktiske handlinger, og mest betydningsfullt var fellesfaget matematikk. Samhandlingen i gruppearbeidet fungerte både når gruppesammensetningen bestod av heterogene og homogene grupper, men for prosjekter av lengre varighet anbefales en heterogen samarbeidende gruppesammensetning. Yrkesretting og praktisk anvendelse av fellesfagene viser seg å være dårlig forankret i skolenes strategier og tradisjoner og bærer preg av at enkelte kontaktlærere er sentrale for å kunne legge til rette for de felles undervisningsoppleggene.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractThe drop-out rate in Norwegian vocational education is a major problem, both personally for those involved, and for society in general. The lack of relevance of the core subjects for vocations is mentioned as one of the reasons for the low completion rate. In this study I am examining the learning process methods and the integration of subject content when making the core subjects more vocational, based on the vocations’ practical work tasks. The empirical selection in the study was three vocational college classes; first year electro trades, first year technical trades and industrial production, and second year transport trades. The college’s internal documents have been analysed according to the work tasks’ subject content, problem-based learning and group work. Observations have been made of pupils’ actions at college that are related to the implementation of problem-based learning and group work in the more vocational core subjects. In addition, pupils and teachers of core subjects and programme subjects have been interviewed individually and in groups. I have also noted my own reflections as a researcher during the field work. The results in the study show a need for more vocational core subjects and the practical application of the core subjects. It is positive for pupils’ desire to learn when the starting point is the pupils’ practical actions with problems that are relevant for their vocation and work tasks in the college’s workshops. The most significant was the core subject mathematics. The interaction in group work worked in both heterogeneous and homogeneous groups, however a cooperative heterogeneous group composition is recommended for longer projects.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16248
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleYrkesretting og praktisk anvendelse av fellesfageneen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record