Now showing items 21-40 of 84

  • Helgendedikasjoner i Oslo bispedømme. En undersøkelse av helgener dedikert til kirkene i Oslo bispedømme fra misjonstid til reformasjon 

   Ruud, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   I det andre århundre etter Kristus begynte kristne menigheter å hedre mennesker som hadde dødd for sin kristne tro. Den romerske kristenforfølgelse var i anmarsj og eskalerte i andre halvdel av 200-tallet. Dette skapte rom for martyrkulter som vokste frem i skyggen av det romerske samfunn. Da keiser Konstantin gjorde kristendommen til rikets religion i hundreåret etter, hadde kulten omkring ...
  • NON ENIM COITUS MATRIMONIUM FACIT, SED MARITALIS AFFECTIO: Ekteskapslovgivningen i sen romersk og tidlig germansk rett 

   Tveit, Miriam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Denne oppgaven søker å analysere forholdet mellom romerretten og lovverkene til de to germanske gruppene visigoter og langobarder, når det særskilt gjelder de deler av lovgivningen som regulerte ekteskapet. Jeg vil prøve å avdekke eventuelle linjer og påvirkningsforhold mellom de romerske og germanske lovene. Ekteskapslovenes fundamentale posisjon gjør det viktig å analysere i hvilken grad det ...
  • Hvordan klarte man å gjøre byene beboelige i middelalderen? En studie av London via "London Assize of Nuisance 1301-1431. A Calendar" 

   Elverhøi, Pia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-13)
   I middelalderen var store byer som London, livsfarlige å bo i. Kriminalitet og helsefarlig miljø gjorde at folk risikerte livet bare ved å befinne seg innenfor bymuren. Det var store miljøproblemer med hensyn til kloakk, avfall og luftforurensing. Folk bodde meget tett sammen. Uten dagens teknologi var byene i middelalderen svært skitne og illeluktende. Alle vet at det ikke fantes moderne ...
  • Hvordan styrte Nasjonal samling den kommunale forvaltningen i Hamar fra 1940 til 1945 

   Andresen, Ørnulf Wikstrand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-12)
   Avhandlingen dreier seg om Nasjonal Samlings (NS) kommunepolitikk i Hamar fra 1940 til krigens slutt og det påfølgende rettsoppgjøret etter tyskernes kapitulasjon. Sentralt i avhandlingen er å finne ut på hvilken måte denne politikken ble praktisert for kommunen. Oppmerksomheten rettes mot hvordan NS-regimet forsøkte å styre kommunens virksomhet etter omlegging av lokalforvaltningen høsten 1940. ...
  • Et fiskarbondesamfunn under avvikling : befolkningsutvikling og næringsaktivitet sett i et moderniseringsperspektiv : Valberg, Vestvågøy 1930 - 1970. 

   Hansen, Einar Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-13)
   Oppgaven omhandler økonomiske, næringsmessig og befolkningsmessig utvikling i bygda Valberg, mellom 1930 og 1970. Valberg ble egen kommune i 1927 og bleslått sammen med tre andre kommuner til Vestvågøy kommune i 1963. Valberg økte folketallet mellom 1930 og 1946 gjennom en vanskelig økonomisk periode på 1930-tallet og siste krig. Jeg tar opp konsolideringen av fiskarbondesamfunnet og mangelen på ...
  • Kjervikmordet : i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon 

   Solum, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Mitt tema for oppgaven er ulike historiske og skjønnlitterære fremstillinger av Birte Olsdatters skjebne. Hovedproblemstillingen er som følgende; Hvordan fremstiller primærkildene saksgangen mot Birte og Benjamin Olsen, og hvordan stiller romanen Timeglasset av Nils A. Ytreberg seg i forhold til primærkildene? Videre ønsker jeg å se på hvilken betydning eller påvirkning Timeglasset har hatt på ...
  • Hamningberg : fra fiskevær til minnested 

   Stavseth, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Hamningberg har, gjennom fire historiske faser, gått fra å være et rikt fiskevær med en lys framtid til å få beslutning om nedleggelse fra myndighetene, til i dag igjen å være et satsingsområde. Hovedproblemstillingen for oppgaven er: Hvilke faktorer ligger til grunn for myndighetenes vedtak og beslutninger for Hamningberg i perioden 1954-2007? Hvordan har Hamningberg utviklet seg fra levende fiskevær ...
  • "Harvet mi sattep njivkadet min blæđest ædnegiela bæloštusa harrai". Nuorttanaste 1898-1981 - kristent misjonsblad eller samisk samfunnsaktør? 

   Somby, Katri Sarak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg bladet Nuorttanaste (Østenstjernen) som ble opprettet i 1898. Nuorttanaste har en unik historie fordi bladet i store deler av 1900-tallet var det eneste som ble utgitt på samisk språk i Norge. Bladet kom ut annenhver uke og inneholdt både evangelisk stoff og aktualiteter. Oppgaven hovedsakelig søke å se på hvilken samfunnsfunksjon bladet hadde i tidsrommet 1898-1981. ...
  • Den undersjøiske fjellhylle : konsolideringen av den norske kontinentalsokkel 1982-2007. 

   Ulleland, Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   Hvordan kontinentalsokkelen i de norske nærområdene har blitt lagt inn under norsk jurisdiksjon siden introduksjonen av den moderne havretten i 1982. Bakgrunn, prosess og aktører.
  • Dølgsmålssaker i Nord-Norge 1710-1797: Evig skam eller bøddelens øks? : i lys av rettsystemets utvikling og humanisering 

   Kjellstrup, Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-14)
   Oppgaven tar for seg dølgsmålsproblematikken i 1700- tallets Nord- Norge. Gjennom studiet av dølgsmålssaker for denne perioden får man se hvilke tendenser og utviklingstrekk som 1700- tallet representerte vedrørende dølgsmålssaker. Oppgaven tar for seg de forskjellige forordninger som gjorde seg gjeldende med henblikk på denne problematikken, og prøver å sette dette inn i en kontekst. Gjennom de ...
  • Urban lov og bylovgivning i Norge og Tyskland i middelalderen fram til år 1400 

   Simonsen, Rune Andrè Ringbakken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-14)
   I forbindelse med den vidtspennende re-urbaniseringsprosessen som preget middelalderens Europa i århundrene etter 900-tallet, vokste urban rettsforfatning og bylovgivning fram til å bli en betydningsfull del av byenes sammensatte bilde. Som et resultat av den akselererte sentraliseringsbølgen ble byene rettslig skilt ut fra sine landlige omgivelser som politisk definerte enheter med avgrenset ...
  • Faddervalg i fornorskningstid : faddervalg og etnisk tilhørighet i Storfjord 1859-1900 

   Pokorna, Michaela (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-15)
   Problemstillingen til oppgaven er hvordan fornorskningspolitikken innvirket i relasjoner mellom samer, kvener og nordmenn i et nord-norsk lokalsamfunn, og hvordan den påvirket måtten på hvilken foreldre valgte faddere for sine barn.
  • De Charybdi Septentrionali : kontinuitet og endring i forestillinger om Moskstraumen fra 1539 til omkring 1900 

   Lockert, Sigri Skjegstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Denne oppgaven omhandler Nord-Norges mest kjente naturfenomen i middelalderen; Moskstraumen. Her ser jeg på forestillinger om strømmen fra 1539 til omtrent 1900, og drøfter hvorfor og hvordan disse oppsto. Forestillingene gikk fra å være et havsvelg, til en malstrøm og til den tidevannstrømmen fenomenet er i dag. Norden var på 1500-tallet ukjent for det lærde Europa. Dermed ble de første ...
  • Å skape historie : et essay om historisk bevissthet 

   Kristensen, Ivar Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Dette essayet handler om hva det vil si å skape historie. Det tar for seg hvordan forestillingen om en stor sammenhengende historie (den europeiske historien, eller historien overhodet ) oppstod sammen med en ny forståelse av hva det vil si å skape historie; hva som har kjennetegnet denne nye eller ”moderne” historieforståelsen, og hvordan den vil kunne affekteres hvis forestillingen om den store ...
  • Eiendomsforhold og kirkebygging i Salten fogderi i middelalderen : en retrospektiv analyse 

   Hagen, Ståle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-25)
   Denne masteroppgaven handler om eiendomsforhold og kirkebygging i Salten fogderi i middelalderen. Jeg har tatt for meg forskjellige kilder for å si noe om eiendomsforholdene generelt og rundt kirkene spesielt. Jeg har brukt kart der jeg har plotet alle gårdene som står i Skattematrikkelen 1647 med jordegodstilhørighet. Ved hjelp av blant annet Aslak Bolts jordebok har jeg deretter kontrollert ...
  • Redningsoperasjonen på Sørøya : bakgrunn og strategisk kontekst 

   Skancke, Kristian Husvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-16)
   Masteroppgaven "Redningsoperasjonen på Sørøya, Bakgrunn og strategisk kontekst" er hovedsakelig basert på historisk kildekritikk. Oppgaven tar for seg den britiske evakueringen av sivilbefolkningen på Sørøya den 15. februar 1945. Opp til 1000 sivile på Sørøya hadde unndratt seg den tyske tvangsevakueringen fire måneder tidligere. Disse befant seg i en utsatt stilling og ble jaget av tyske ...
  • An dinem willigen armute : det apostoliske liv hos Hadewijch fra Brabant og Mechthild fra Magdeburg 

   Karlstrøm, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-13)
   Denne oppgaven handler først og fremst om hva to kvinnelige mystikere, Hadewijch fra Brabant og Mechthild fra Magdeburg, på 1200-tallet skrev angående vita apostolica, et religiøst ideal basert på Jesus og apostlenes liv. Hovedpoenget i vita apostolica, eller det apostoliske liv, var frivillig fattigdom, og dette konseptet influerte mange i høymiddelalderens Europa. Det førte også til endringer både ...
  • Russland i norsk presse : en undersøkelse av hovedstadsavisene i perioden 1880 – 1905 

   Berghei, Jan-Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-13)
   Denne avhandlingen er en pressehistorisk undersøkelse om dekningen av Russland i den norske hovedstadspressen i perioden 1880-1905. Oppgaven gjør rede for hva som påvirket norsk presse i synet på Russland, og drøfter utviklingen i Russlandsbildene som norsk presse tegnet. Avhandlingen bygger i hovedsak på Aftenpostens årganger, men har også undersøkt Dagbladet og Verdens Gang, som representerte ...
  • Ei tjenestejente, to prester og ett spøkelse : en undersøkelse av trosforestillinger, rettspraksis og resepsjonshistorie i Nille-saken fra Steigen 1687–88 

   Dalen, Ingebjørg Aamlid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Den 16. desember 1687 ble tjenestejenta Nille Jensdatter henrettet for fødsel i dølgsmål i Steigen, Nordland. Hun hadde blitt anklaget for et angivelig barnedrap 14 år tidligere. Det spesielle ved denne saken, i ettertid kjent som Nille-saken, er at det var et angivelig spøkelse som først anklaget henne for spedbarnsdrap. Spøkelsets fremtoning innebefattet alt fra banking, skraping og slag. Dette ...
  • Styrkedemonstrasjonen i 1968 : en studie av norske reaksjoner på sovjetisk trusseldiplomati 

   Lorentzen, Tor Gisle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne oppgaven omhandler norske reaksjoner på den sovjetiske styrkedemonstrasjonen i juni 1968. Fra 6. til 12. juni 1968 var om lag 5000 sovjetiske hærstyrker utplassert veldig nært norskegrensen. Siden 2. verdenskrig har det ikke forekommet en lignende situasjon langs landets grenser. Gjennom kilder fra forsvaret og forsvarsdepartementet har jeg prøvd å plassere styrkedemonstrasjonen i den ...