Recent additions

 • Tuberculosis and Society in Tromsø 1878-1920 - An Epidemiological Study of Tuberculosis Mortality Within Societal Differences 

  Kovacevic, Marko (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-29)
  This thesis historically examines the disease known as tuberculosis in Tromsø town from 1878 to 1920. It explores the effects of gendered, societal, and economic differences upon tuberculosis mortality. It primarily uses quantitative sources, in the form of local burial registers, cadastral registers, annual medical reports and population censuses. The thesis has found that tuberculosis mortality ...
 • Between Heaven and Hell: The role of the clergy in the witchcraft prosecutions in Finnmark, 1620-1692 

  Hegsvold Sørlie, Haakon (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-25)
  This dissertation investigates the role of the clergymen in Finnmark in the witchcraft prosecutions that took place in the region from 1620–1692. The dissertation builds on a large amount of primary evidence from both judicial and ecclesiastical archives. The topic is approached through a qualitative critical contextual reading of the sources, this strong basis in the sources enables an investigation ...
 • Åse tunanlegg i tid og rom. Tunanlegget i lys av tingsted-hypotesen 

  Ijtsma, Dorothée Helena (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-11-08)
  Denne oppgaven tar for seg tunanlegg i lys av tingsted-hypotesen, med et særfokus på den sosio-politiske konteksten til tunanlegget på Åse (Andøy kommune, Nordland). I oppgaven settes de nordnorske tunanleggene i en kontekstuell ramme, og Tingets plass i et lagdelt samfunn diskuteres. I denne diskusjonen står sosio-politiske endringer sentralt. Tinginstitusjonen bandt mennesker sammen i et sosialt, ...
 • Beroligelses- og avskjermingsaspektet i støpeskjeen? Utviklingen av de selvpålagte restriksjonene innen norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 1970–1999 

  Dramstad, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Temaet for denne masteravhandlingen er anvendelse, utvikling og tilpasninger/justeringer av de selvpålagte restriksjonene på alliert/utenlandsk militær virksomhet på norsk territorium i fredstid. Oppgaven strekker seg gjennom andre halvdel av den kalde krigen fra ca. 1970 og frem til rundt årtusenskiftet, da revisjonene hadde funnet en ny forankring. Avslutningen av den kalde krigens bipolare ...
 • Landfast for ein kvar pris? 

  Hennig, Erlend Widerøe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  At distriktspolitikk og samferdslepolitikk går hand i hand er ein etablert oppfatning, men korleis står distriktspolitiske omsyn opp mot samfunnsøkonomiske vurderingar? Denne oppgåva drøftar korleis desse omgrepa står opp mot kvarandre i samferdslepolitikken. Denne oppgåva tek føre seg ferjeavløysingsprosjektet Ryfast og ser nærmare på korleis distriktspolitiske omsyn og samfunnsøkonomiske vurderingar ...
 • Fra periferi til strategisk brennpunkt. En komparativ drøfting av militærstrategiske vurderinger og interesser i nordområdene og Arktis fra 1800-tallet til begynnelsen av den kalde krigen 

  Stenvold, Marius O. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Fjernt og utilgjengelig er beskrivelser som ofte tillegges Arktis og nordområdene fra tid til annen. Samtidig legges det vekt på i samtidsdebatten hvilken betydning disse regionene fortsatt har og tidligere har hatt for stormaktene. Tidligere forsking har fokusert på og fremhevet nordområdene og Arktis’ strategiske betydning under andre verdenskrig og den kalde krigen. Denne oppgaven tar for seg ...
 • Statspolitiets Tromsøavdeling 1941-1945. En undersøkelse av Statspolitiet i Tromsø med underavdelingene Narvik og Kirkenes 

  Eriksen, Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne oppgaven har som formål å undersøke Statspolitiets avdeling i Tromsø, med underavdelingene Narvik og Kirkenes under okkupasjonen 1941-1945. Statspolitiet under okkupasjonen var et politi som arbeidet med oppgaver av politisk karakter. Det er en undersøkelse av personene som arbeidet der, og arbeidsmåtene deres. Det undersøkes sosialbakgrunn og ideologisk påvirkning blant de ansatte. Blant ...
 • Tidsskriftet Kringsjaa og det moderne folkebiblioteket. Bibliotekstoffet i Hans Tambs Lyches redaktørperiode 1893–1898 

  Kolnes, Fredrik Wold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Denne masteroppgaven handler om de historiske røttene til våre moderne folkebiblioteker. Tidsskriftet Kringsjaa under redaktør Hans Tambs Lyche har lenge blitt sett på som en sentral aktør i bibliotekhistorien vår fordi det introduserte nye idéer om bibliotekvirksomhet til sine norske lesere på slutten av 1800-tallet. Etter å ha gjennomført den første systematiske studien av tidsskriftet i en ...
 • Helgendedikasjoner i Oslo bispedømme. En undersøkelse av helgener dedikert til kirkene i Oslo bispedømme fra misjonstid til reformasjon 

  Ruud, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
  I det andre århundre etter Kristus begynte kristne menigheter å hedre mennesker som hadde dødd for sin kristne tro. Den romerske kristenforfølgelse var i anmarsj og eskalerte i andre halvdel av 200-tallet. Dette skapte rom for martyrkulter som vokste frem i skyggen av det romerske samfunn. Da keiser Konstantin gjorde kristendommen til rikets religion i hundreåret etter, hadde kulten omkring ...
 • Harstad under okkupasjon. Den sivile og militære motstandsbevegelsen i Harstad 1940-1945 

  Holst, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-04)
  Denne masteroppgaven omhandler Harstad under tysk okkupasjon 1940–1945 og hvordan den sivile og militære motstandsbevegelsen opererte i byen. Her blir det tatt opp hvem som var initiativtakerne og drivkreftene bak både den sivile og den militære motstandsbevegelsen i Harstad. Den generelle holdningskampen blir også tatt opp her, om hvordan befolkningen demonstrerte sin uvilje mot NS og deres ideer ...
 • Humanitarian aid to Russian citizens during and after the First World War. The role of the Norwegian society and public figures 

  Lynum, Nataliia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  The thesis is devoted to the humanitarian assistance of Norwegian public figures to Russian citizens in the period 1914 – 1923. The period covered such important historical events as the First World War, the October revolution, and the Great Famine in Russia. Several international humanitarian organizations were involved in the relief campaign in Russia at that time. The charitable work of Norwegian ...
 • Unge stater, eldre historier. Politisk historiebruk i gresk nasjonsbygging: 1832-1923 

  Koumiotis, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Denne masteroppgaven tar for seg den politisk-ideologiske historiebrukens rolle innen formingen av den moderne greske staten. Det greske kongeriket ble i 1832 den første staten til dukke opp på Europa-kartet siden den franske revolusjonen. Etter rundt 400 år under osmansk styre ble bruken av historie et sentralt virkemiddel helt fra starten av, ettersom antikkens Hellas var idealisert over store ...
 • The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition. Science and politics 

  Misund Domaas, Christel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition (NBSX) was the first multilateral expedition to the Antarctic regions and marked the beginning of an era of collaboration in Antarctic policy. Envisioned by Hans Wilhelmsson Ahlmann, as a means to expand his research into global melting and glacial retreat into the Southern hemisphere, and planned by the Norwegian Polar Institute under Harald Ulrik ...
 • "At straffis paa deris hals". Kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len mellom 1610 og 1660 

  Figenschau, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Dette er den første undersøkelsen av kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len på 1600-tallet. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kriminaliteten i Vardøhus len samt vise endringer i kriminalitetsbildet i løpet av en periode på 50 år. Undersøkelsen bygger på tingbøker og sakefallslister fra lensregnskapet. Dette er et unikt kildemateriale som ikke har vært mye brukt i historiske undersøkelser
 • Okkupant om okkupert. Fremstillingen av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941–1945) 

  Bergmann, Gerda Lovisa Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945 møttes okkupant og okkupert; tyskere og nordmenn; soldater og sivile. Denne avhandlingen søker å avdekke hvordan nordmenn ble fremstilt i den tyske okkupasjonsavisen Deutsche Polarzeitung, fra november 1944 Polar-Kurier, utgitt i Tromsø 9. februar 1941–6. mai 1945. Avisen er lite utforsket i tidligere forskning, men kildeundersøkelser tilsier at den ...
 • Norsk-russisk atomsamarbeid 1985-98. Motiver bak det norske engasjementet 

  Steinvik, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgaven omhandler norske motiver og interesser bak samarbeidet med Sovjetunionen, senere Russland, om atomsikkerhet i Nordvest-Russland i perioden 1985–98, med utgangspunkt i kildemateriale fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Oppgaven følger bakgrunnen for og utviklingen av samarbeidet, som gikk ut på å sikre atominstallasjoner og begrense og rydde opp i forurensningen ...
 • Svein II Estridsson. Et kildestudium i Svein Estridssons vei til makten i Danmark og hans ambisjoner om England 

  Sagemoen, Christine Marie Antonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-05)
  Denne avhandlingen har som formål og belyse Svein II Estridssons (d. 1076) vei til den danske tronen, og hans ambisjoner om England. Starten av Sveins regjeringsperiode var preget av de harde sammenstøtene med de norske kongene Magnus den gode og Harald Hardråde, samtidig som Svein måtte forholde seg til England og den engelske kongen Edvard Bekjenneren. Svein ble født inn i den maktpolitiske eliten ...
 • Olav Tryggvason. Konstruksjonen av en heltekonge 

  Hansen, Therese Holt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Av den store mengden islandsk sagalitteraturs mange helter er det særlig to norske konger som stikker seg ut. Navnebrødrene Olav Tryggvason og Olav «den hellige» Haraldsson har begge blitt viet utallige kalveskinn til nedskrivingen av deres historier, og fortellingene om disse to dominerte sagaskrivingen på slutten av 1100-tallet og begynnelsen av 1200-tallet. Ikke bare regjerte Olav «den hellige» ...
 • "They shipped all in at North Berwick in a boat like a chimney". Forestillinger om samlinger knyttet til de hekseanklagede i North Berwick-prosessene 

  Busch, Berit Helene Veierud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  På seinhøsten 1590 ble en rekke personer, flest kvinner, bragt inn for retten i Edinburgh mistenkt for trolldomsaksjoner rettet mot den nygifte kongen James VI. Dette ble starten på en omfatende kjedeprosess som pågikk helt fram til sommeren året etter. Kongen selv var aktiv med som tilhører og forhører i rettslokalet. Gjennom forhør og bekjennelser utviklet en omfattende demonologisk forståelse ...
 • Flåtemakt mot sjørøvari. Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648) 

  Berger, Marie Nystuen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-03)
  Denne avhandlinga tek sikte på å undersøke omfang og betyding av marinetokt mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar i dansk-norske havområde. Avhandlinga tek utgangspunkt i å kartlegge og registrere omfanget av konkrete patruljeoppdrag for å sjå om dei kan seie noko om voldsutøving på havet i løpet av formyndarstyret og regjeringstida til Christian IV (1588–1596). Det er brukt kontekstuell komparativ ...

View more