Now showing items 1-20 of 283

  • Naturlegemidler. Omsetning og lovgivning 

   Waaseth, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-12-02)
   Naturlegemidler – omsetning og lovgivning Bakgrunn Bruk av naturmidler øker i vestlige land inkludert Norge. Urtemedisin brukes vanligvis som egenbehandling, men interessen er økende også i etablert helsevesen. Naturlegemiddelordningen ble opprettet i 1994 for å gi et mer oversiktlig naturmiddelmarked. Salgsomfang og bruk av naturlegemidler er ikke kartlagt i særlig grad og lovgivningen omkring ...
  • Bruk av Marevan® i klinisk praksis. En spørreundersøkelse blant pasienter i Tromsø. 

   Nilsen, Marte Hottran (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-06-06)
   Bakgrunn: Antikoagulasjonsbehandling med warfarin er indisert ved ulike hjerte-/karsykdommer. Warfarin har smalt terapeutisk vindu, og doseringen er basert på jevnlige INR-målinger. Mangelfull terapistyring kan gi opphav til komplikasjoner, og årlig meldes det om 70-80 warfarinrelaterte alvorlige blødninger her i landet. Omtrent halvparten av disse er fatale. Pasienter som behandles med warfarin må ...
  • Pasienters erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus. 

   Reiersen, Anne-Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-06-08)
   Innledning. Den revmatiske pasienten får ofte livslang legemiddelbehandling for sin kroniske sykdom. Behovet for legemiddelinformasjon er stort. Hensikt. Hensikten med studien var å undersøke pasientenes erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus i Norge. Studien søkte å finne ut hvem som ga informasjon, hvor tilfredse pasientene var med den, ...
  • Targeted detection of mutations associated with imatinib-resistance. Strategies to increase sensitivity and specificity 

   Johansen, Linda Eilen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-12)
   Background: The main cause to chronic myeloid leukemia (CML) is a translocation between chromosome 9 and 22, resulting in the Philadelphia chromosome, containing a BCR-ABL fusion-gene that encodes a constitutively active tyrosine kinase. Imatinib, a selective inhibitor of the tyrosine kinase, is the first-line treatment for CML-patients. However, drug-resistance is an increasing problem, and the ...
  • Cloning and expression of wild-type and mutated forms of Bcr-Abl in a mouse pro-B cell line 

   Hammer, Stine Gangnæs (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-12)
   Chronic myelogenous leukaemia is a monoclonal hematopoetic stem cell disorder characterised by the t(9;22) translocation and results in the constitutively activated Bcr-Abl tyrosine kinase. Since the tyrosine kinase activity of the Bcr-Abl fusion protein is the causative molecular event in CML, targeting the tyrosine kinase activity appears to be an attractive therapeutic strategy. Imatinib, ...
  • Gemcitabine-containing liposomes 

   Gravem, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-16)
   Gemcitabine, an anticancer agent, is currently in clinical use for the treatment of several types of cancer. Unfortunately, gemcitabine is rapidly metabolised with a short plasma half-life and its cytostatic action is strongly exposure-time dependent. In order to achieve the required concentration over sufficient periods of time, repeated application of relatively high doses is required. This, in ...
  • Development of improved bendamustin-liposomes 

   Evjen, Tove Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Bendamustin is an alkylating anticancer agent which is currently in routine use for the treatment of different types of cancer. The drug is very unstable in serum due to hydrolysis; the half life of the first part of the serum elimination curve is about 6-10 minutes. The rapid degradation of the drug in serum impairs its cytostatic action within a short period of time, and frequent application of ...
  • Ampicillin resistance and bacterial diversity in colon content from grey seals (Halichoerus grypus) and harbour seals (Phoca vitulina) at the coast of Northern Norway 

   Kristiansen, Vibeke Fam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Very little is known on the gut microbial ecology in seals. Environmental populations of bacteria, like those found in the gut of wildlife presumably unexposed to human antibiotic use, may be a reservoir of clinically important resistance genes. The purpose of this study was to characterize the bacterial diversity in the colon of grey seals (Halichoerus grypus) and harbour seals (Phoca vitulina) at ...
  • Påvising og karakterisering av PGE2 reseptorar med omsyn på regulering av matriks metalloproteinasar frå osteosarkomcellelinjer 

   Oma, Hildegunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-18)
   Enkelte kroniske inflammatoriske sjukdommar er kjent å disponere for utvikling av kreft. Ettersom fleire COX-2 hemmarar har synt kjemoterapeutisk effekt er det skapt stor interesse kring PGE2 si generelle rolle, og relevans i høve til kreft. PGE2 regulerer ei rekkje cellulære prosessar gjennom binding til fire prostaglandin E reseptorar (EP reseptorar). Matriks metalloproteinsar (MMPar) er ei gruppe ...
  • Bruk av Marevan i klinisk praksis. Utprøving av ein metode for kartlegging og evaluering av warfarinbehandling 

   Høyland, Halldis Kartveit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-18)
   Samandrag Masteroppgåva er ein del av prosjektet ”Bruk av Marevan (warfarin) i klinisk praksis”. Tidlegare er det gjennomført pilotstudie og spørjeundersøking blant pasientar som henta Marevan® frå apotek i Tromsø. Det er under utvikling eit verktøy (Anticoagulation Tool warfarin, ATw) der det blir vurdert om behandlinga av kvar einskild pasient oppfyller visse kriterier. Verktøyet skal kunne ...
  • Etablering av metode for måling av inhibitorisk aktivitet mot cysteinproteaser og studier av cystatiner i makrofager og kreftceller 

   Rakvaag, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-19)
   Makrofager kan utgjøre en betydelig del av en kreftsvulst. Det er tidligere vist at monocytter ved differensiering mot makrofager uttrykker økte mengder av enkelte cysteinproteaser. Maligne celler er vist å bruke cysteinproteaser i forbindelse med metastasering, og endogene cysteinproteasehemmere antas å kunne hemme denne prosessen. Det var derfor interessant å studere reguleringen i uttrykk og ...
  • Undersøkelse av signaltransduksjonsmekanismer ved S100A4-indusert aktivering av transkripsjonsfaktoren NF-κB 

   Grotterød, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-19)
   S100A4 er et lite kalsiumbindende protein som tilhører S100-proteinfamilien. Proteinet er vist å ha en viktig rolle i metastaseprosessen, bl.a. ved å stimulere kreftcellenes motilitet og invasjonsevne. I de senere år har man blitt klar over at flere av de observerte biologiske effektene av S100A4 kan skyldes ekstracellulært protein. Ved transient transfeksjon med et reporterkonstrukt for ...
  • Bruk av anxiolytika og hypnotika til eldre. Reseptregisteret 2004 og 2005 

   Midtflå, Janne Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-09-27)
   Abstract Background Anxiety is one of the most common symptoms one can find in general practice. At least every tenth Norwegian person suffers of anxiety once in their lifetime. The appearances of sleeping disorders are also high, and it increases with increasing age. More than half of the people over the age of 65 suffer from chronic sleep disturbance. The elderly is a big group in society, ...
  • Bruk av legemidler og kosttilskudd blant postmenopausale kvinner i ACUFLASH-studien 

   Nakling, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Bakgrunn: I 2002 ble det publisert studier som viste at hormonbehandling i klimakteriet øker risikoen for kardiovaskulære hendelser og brystkreft. Etter dette sank salget av østrogenpreparater kraftig, og det er grunn til å tro at det har vært økende interesse for andre behandlingsstrategier mot klimakterieplager. Masteroppgaven tar utgangspunkt i ACUFLASH-studien, hvor formålet er å finne ut om ...
  • Utvikling av en metode for evaluering av sekundærprofylaktisk behandling ved koronarsykdom 

   Utnes, June (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Sammendrag: Det er mangel på validerte metoder innen feltet klinisk farmasi. Kvalitetssikring av legemiddelbruk er viktig, og denne masteroppgaven er en del av et doktorgradsprosjekt i klinisk farmasi hvor overordnet mål er definert som ’Development of a standardized clinical pharmacist service for patients with established CHD’. Utvikling og bruk av Medication Assessment Tool har vist seg nyttig ...
  • Clinical audit of structured pharmaceutical care plans recorded within a hospital pharmaceutical care service 

   Christensen, Marit Bergheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Background Pharmaceutical care as a health care service has already made its mark and been shown to make an important contribution to the health care system. However, there is still a demand from the NHS among others, that pharmacist to a greater extent must document their provision of pharmaceutical care. Tested out in this project, is the application of a Care Issue Categorisation System. ...
  • Studie av klinisk relevans av forskrivningsavvik ved resepter utskrevet av sykehusleger 

   Erdal, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Innledning: Apotekloven slår fast at legemidler skal utleveres nøyaktig etter resept og rekvisisjon. Studier viser imidlertid at feil og mangler forekommer ved 2,0 % av reseptene som blir levert inn ved vanlige apotek i Norge, og forskrivningsavvik forekommer ved 8,5 % av ordinasjonene på resepter utskrevet av leger ved Haukeland Universitetssykehus. Forskrivningsavvik kan medføre fare for klinisk ...
  • Effect of cyclosporine A and tacrolimus on OATP1B1 mediated transport of atorvastatin in an in vitro whole cell model 

   Zabihyan, Behnaz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   BACKGROUND: Dyslipidaemia is more frequent in solid organ transplant recipients than in the general population. In order to reduce the overall cardiovascular risk in transplant patients lipid-lowering drugs, especially statins, have become widely used. However, the use of statins in transplant recipients taking cyclosporine A (CsA) results in significantly increased risk for statin induced side-effects ...
  • Influence of osmotic stress on liposome size and morphology 

   Moen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Liposomes are currently being investigated as potential parenterally used drug carriers. The main factor that influences the in vivo behavior of such liposomes is their vesicle size. A detailed and reliable knowledge of vesicle size is therefore necessary in order to interpret results of physical and biological investigations in a correct manner. It has earlier been discovered that it is feasible ...
  • Clinical audit of pharmaceutical care recorded within a hospital pharmacy electronic prescribing system and the development of a structured pharmaceutical care plan 

   Ruud, Maren Rambøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Objective This audit was conducted by reviewing two cohorts of patients in terms of pharmaceutical care delivered by examining free text electronic records and categorising care issues into a proposed reporting system. Qualitative research methods in an action research process were used to test the validity and the utility of the reporting system. A template for an electronic pharmaceutical care ...