Recent additions

 • β-cyclodextrin polymers as cholesterol sequestrating agents 

  Fadeev, Nikolay Olegovich (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-19)
  Summary Elevated serum cholesterol blood levels is one of the central risk factors for cardiovascular diseases. Lowering blood cholesterol have significant impact on lowering cardiovascular disease events. Inhibiting cholesterol absorption in small intestine can significantly lower serum cholesterol levels and thereby - lower cardiovascular events. Β-cyclodextrin (βCD)-dextran polymer is expected ...
 • Bruk av kosttilskudd blant pasienter over 70 år ved Nordlandssykehuset i Bodø 

  Ramstad, Elise Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Bruk av kosttilskudd er vanlig i den generelle befolkningen. Kosttilskudd er ikke underlagt de samme lover og reguleringer som legemidler, og det er kjent at kosttilskudd kan gi bivirkninger og interagere med legemidler. Eldre mennesker er en spesielt utsatt gruppe for bivirkninger og interaksjoner. Formålet med studien er å kartlegge bruk av kosttilskudd blant pasienter over 70 år, undersøke om ...
 • Isolation and Characterisation of Halogenated and Bioactive Compounds from Thalassospira sp. and Alteromonas sp. 

  Ali, Nadia Ghazi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Bacterial natural products have contributed with a large part of the bioactive compounds that lead to drugs, and the biggest portion of the marketed antibiotics are bacterial products or their derivatives. Marine bacteria are not yet investigated to the same extend as their terrestrial counterparts. Therefore, they are considered a promising source for novel bioactive metabolites for drug development, ...
 • Development of a homologous gene replacement approach to study ciprofloxacin resistance in clinical Escherichia coli isolates 

  Valla, Sanne Ekroll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Urinary tract infections are common amongst infectious diseases in humans, and often these infections are caused by uropathogenic Escherichia coli. Effective antimicrobial treatment of infections are medical achievements that should not be taken for granted, as antimicrobial resistance has developed and causes treatments to become ineffective. Further, resistance traits can be spread between unrelated ...
 • Reseptpliktige legemidler og samtidig bruk av lavdose naltrekson (LDN) hos pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom. En kvasieksperimentell reseptregisterstudie 

  Simonsen, Pia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  BAKGRUNN: Naltrekson er en ikke-selektiv opioidantagonist som tradisjonelt brukes til å behandle opioid- og alkoholavhengighet. Lavdose naltrekson (LDN), 3-5 mg/dag, har senere blitt brukt som «off-label» tilleggsbehandling i flere autoimmune sykdommer, inkludert kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD). FORMÅL: Formålet med denne studien er å undersøke om det er en assosiasjon mellom bruk av LDN og ...
 • Etablering av et system for å studere funksjonelle konsekvenser av kreftspesifikke DDR2 mutasjoner 

  Aburayya, Mahmoud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-20)
  Discoidin domene reseptor 2 (DDR2) er en unik reseptor tyrosinkinase (RTK) som aktiveres av ulike typer kollagen. DDR2 er involvert i regulering av celledifferensiering, remodelering av ekstracellulær matriks, cellemigrasjon, og celleproliferasjon. Nye studier viser at DDR2 er mutert i flere kreftformer, og spesielt lungekreft. Konsekvensen av disse kreftspesifikke mutasjoner er i midlertidig ikke ...
 • Melt processability of amorphous solid dispersions during hot-melt extrusion. Screening using vacuum compression moulding and evaluation by rheology and solid-state analysis 

  Ekblad, Nicklas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Soluplus is a suitable excipient for innovative manufacturing techniques such as hot-melt extrusion (HME). While Soluplus is useful for forming amorphous solid dispersions (ASD’s) during HME, the resulting extrudates are often stiff and brittle. In order to achieve suitable dosage forms, with optimal downstream processability, an efficient screening for suitable formulations is required. Vacuum ...
 • A study of Fez1 and Fez2: Localization and knock-out 

  Schäfer, Helene Bekkeli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
  Autophagy is a fundamental cellular process where cell components get digested in autolysosomes and are recycled. Dysregulation of autophagy is involved in major diseases like cancer, neurodegeneration, inflammation and ischemia. In this thesis we have worked with fasciculation and elongation zeta (Fez) proteins, which are reported to inhibit autophagy. There are at least two mammalian Fez proteins, ...
 • Legemiddelgjennomganger ved sykehjem i Nord-Gudbrandsdalen. Kartlegging av legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer ved fire sykehjem i Nord-Gudbrandsdalen 

  Stadeløkken, Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Bakgrunn og hensikt: Sykehjemspasienter har mange sykdommer som ofte behandles medikamentelt. Polyfarmasi er derfor vanlig og har blitt assosiert med legemiddelrelaterte problemer (LRPer). Norske studier hvor de utførte legemiddelgjennomganger (LMGer) har vist et gjennomsnittlig antall LRPer hos sykehjemspasienter mellom 1,6-5,1. Overordnet hensikt med prosjektet var å belyse hvordan farmasøytisk ...
 • Collateral sensitivity in clinical Escherichia coli isolates resistant to ciprofloxacin and/or mecillinam 

  Hasund, Camilla Remøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
  The escalating emergence of AMR is a growing public health concern, and a result of the use and misuse of antibiotics since its introduction. To prevent the development of resistance and preserve the efficacy of antimicrobial agents, new treatment strategies is of utmost importance. One possible approach may be to take advantage of collateral sensitivity, a phenomenon where bacteria acquiring ...
 • Bruk av reseptpliktige legemidler hos pasienter med hypotyreose eller Sjøgrens syndrom som starter med lavdose naltrekson (LDN) 

  Khong, Kim Phung (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  De siste årene har Lavdose naltrekson (≤ 5 mg/dag) i økende grad blitt brukt som «off label» støttebehandling ved kroniske smerte, fibromyalgi, multippel sklerose, inflammatorisk tarmsykdom Sjøgrens syndrom, hypotyreose og andre autoimmune lidelser. Det er finnes ingen publiserte studier hvor det er undersøkt effekt av LDN ved behandling hos pasienter med hypotyreose eller Sjøgrens syndrom. Formålet ...
 • Identifying signaling pathway responsible for SRC-3 serine 857 phosphorylation. A study in lung cancer cells 

  Kaur, Gurjit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-20)
  Signal transduction mediated by protein kinases and phosphatases is complex and highly coordinated. The mitogen activated protein kinases (MAPKs) are key components that transduce extracellular stimuli to biological responses by a three-tier module. The biological functions of steroid receptor coactivator-3 (SRC-3), a coactivator of nuclear hormone receptors and numerous transcription factors, is ...
 • Administrasjonskostnader for ulike formuleringer av rituksimab og trastuzumab i norske helseforetak. En kvalitativ studie 

  Tran, Linda Che (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Introduksjon: Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har estimert administrasjonskostnader for intravenøs infusjon (IV) og subkutan injeksjon (SC) og Sykehusinnkjøp LIS har brukt disse estimatene for å vise at bruk av IV framfor SC av rituksimab og trastuzmab vil være mer kostnadseffektivt. Det er ukjent om disse estimatene er representative for andre helseforetak. Hensikt: Det primære ...
 • Befolkningens kunnskap om antibiotika – en spørreundersøkelse blant apotekkunder 

  Adan, Abdifatah (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  BAKGRUNN: Uhensiktsmessig og feilaktig bruk av antibiotika er en av de viktigste årsakene til fremveksten av resistente bakterier. Økt antibiotikakunnskap blant allmennheten kan bidra til å oppnå bedre behandlingsresultater og samtidig redusere resistensutvikling hos bakterier. Ett av målene fra Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 er å øke befolkningens kunnskapsnivå om riktig bruk ...
 • Isolation and Characterization of Secondary Metabolites from Arctic Marine Hydroids 

  Harvey, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Marine bioprospecting is the systematic search for and discovery of products from Nature, with potential of being developed into commercially available pharmaceuticals. The ocean represents the largest habitat on Earth, and represent a great resource of organisms with unique biological and chemical diversity. The marine environment makes the living condition challenging. To survive these conditions, ...
 • Betydningen av CYP2D6-genotype for terapisvikt av ulike antipsykotika. En studie basert på eksisterende laboratoriedata fra farmakologiske rutineanalyser 

  Hodt, Karianne Solum (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hensikt: Mange antipsykotiske legemidler metaboliseres via det genetisk polymorfe enzymet CYP2D6. Hensikten med dette masterprosjektet var å undersøke i hvilken grad CYP2D6-genotype påvirker serumkonsentrasjonen og byttefrekvens av de antipsykotiske legemidlene risperidon, haloperidol, perfenazin og zuklopentiksol, som alle er CYP2D6-substrater. Metode: Pasienter med utført CYP2D6-genotyping og ...
 • Identification of N-terminal and C-terminal peptides in proteomics 

  Sivertsen, Christoffer Ågnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Background: Identifying modifications made to terminal parts of proteins are very useful in understanding diseases and other out of the ordinary biological states. This thesis has focused on developing methods for enriching N-terminal and C-terminal peptides from a complex protein mixture, so that analysis of these samples can give better, more comprehensive and more reproducible results.
 • A search for miRNAs that regulates the expression of the atypical kinases ERK3, ERK4 and MK5 

  Dyrseth, Torny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-27)
  In 2010, there were 2839 women and 13 men diagnosed with breast cancer in Norway, which was equivalent to an increase of almost 50% since 1956. The risk of developing breast cancer increases with age, and will affect one in ten women during their lifetime. Despite a substantial increase in the number of early-stage breast cancers detected due to screening-programs, there is still a need for new and ...
 • Interaction of CPZEN-45, a novel anti-tubercular drug candidate, with immune cells in vitro 

  Al-Shamkawy, Awfa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-26)
  Tuberculosis (TB) is an infectious disease that represents a serious global threat, with estimations suggesting that one third of the world’s population is infected. Treating TB today requires long treatment duration and medicines must be administered orally in large doses, which leads to non-compliant patients. CPZEN-45 is a novel anti-TB drug candidate in pre-clinical development, in which pulmonary ...
 • Characterization of a novel class of mutation (Short Patch Illegitimate Recombination) in Acinetobacter baylyi 

  Lunnan, Asbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-20)
  In prokaryotes, genetic variability contributes to the adaptation to novel environmental conditions, to resistance against threats such as antimicrobial agents and viruses, and ultimately to bacterial evolution through selection and drift. Genetic variability is mainly generated through mutations, e.g. point mutations, deletions, insertions, inversions, and duplications/amplifications. In addition, ...

View more