Now showing items 21-40 of 821

  • Nye rettigheter for fornærmede i straffeprosessen : i konflikt med tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6? 

   Haugen, Monica Eidem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Våren 2006 ble NOU 2006:10 ”Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter” fremmet. Utredningen inneholder forslag til lovendringer som bedre ivaretar fornærmedes interesser i straffeprosessen. Tema for oppgaven er å finne om de foreslåtte rettighetene for fornærmede kan komme i konflikt med tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6. Forslag om kortere frister for avholdelse ...
  • Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling 

   Hugdal, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Tidligere hadde arbeidsmiljøloven ingen bestemmelser om arbeidstakers rett til å varsle. Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmet i den forbindelse våren 2006 et forslag om regulering av ytringsfriheten i arbeidsforhold, herunder varsling. Forslaget om vern mot gjengjeldelse for arbeidstaker som på en lojal måte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten, var ment å kodifisere gjeldende ...
  • Likhunders markeringer ved molekylære søk som bevismiddel i straffesaker 

   Korneliussen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Problemstillingen i avhandlingen er for det første om likhundmarkeringer kan føres som bevis for retten. Videre vurderes hvilken bevisvekt en slik markering i så fall kan tillegges.
  • Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? 

   Fredriksen, Trine Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Stadig flere nordmenn velger helt eller delvis å etablere seg i Spania på sine eldre dager. Med spaniapensjonister siktes det i denne framstillingen til nordmenn som velger å forflytte seg til Spania etter de har gått av med pensjon i Norge. Spaniapensjonistene er godt voksne pensjonister, som enten er gått av med alders- eller uførepensjon, og som velger å tilbringe størstedelen av året i Spania. ...
  • Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk gjennom endringen av sameloven § 3-1 : rettslige virkninger og vern av samisk språk 

   Michaelsen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk som følge av endringen av sameloven § 3-1 fra 1.1.2006 innebærer at anvendelsesområdet for samelovens språkregler nå omfatter det lulesamiske språket i tillegg til nordsamisk. Utvidelsen representerer rettigheter til omfattende bruk av samisk språk for den samiske befolkningen i utvidelsesområdene, og medfører en del rettslige virkninger og forpliktelser ...
  • Bevisavskjæring i straffesaker på grunn av ulovlig ervervede bevis 

   Saur, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven omhandler i hvilken utstrekning ulovlig ervervede bevis skal avskjæres i straffesaker. Den reiser således to hovedproblemstillinger, for det første blir det spørsmål om når et bevis er å anse som ulovlig ervervet, og for det andre i hvilken utstrekning slike bevis skal kunne brukes ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. Det er et mål i norsk straffeprosess at retten gjennom bevisføringen skal ...
  • Kan selskaper være rettighetssubjekter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8? 

   Simonsen, Gro Valen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er en konvensjon som skal beskytte menneskerettigheter og de grunnleggende friheter. Hvorvidt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens enkelte artikler tar sikte på å beskytte kollektive og forretningsmessige forhold er et omdiskutert spørsmål. I den forbindelse oppstår problemstillingen om hvem som kan anses å være rettighetssubjekter etter konvensjonens ...
  • Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping 

   Selven, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får ofte vesentlig dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Dette beskrives som sosial dumping. Etter at Eu har fått flere medlemsland har vi fått en økende grad av innvandring til Norge og spesielt fra de nye EU medlemmene fra Øst Europa. Polske arbeidere oppgir at norske lønns-og arbeidsvilkår er bedre enn i hjemlandet,og at det ...
  • Barn under 14 år som vitner i straffesaker 

   Sandnes, Inger Uleberg; Wormdal, Mari Ekrem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Tema er barn under 14 år som vitner i straffesaker. Avhørsmetodene dommeravhør og observasjon, jf. straffeprosessloven § 239 gjennomgås med fokus på om barnets beste, og barnets, og siktedes rettssikkerhet ivaretas godt nok. Sentrale emner er blant annet reglene om formaning av barnet, to ukers fristen, lovens krav til avhørspersonen, herunder krav om særlig skikkethet, reglene om lyd - og videoopptak ...
  • Fylkesmannens lovlighetstilsyn etter kommuneloven § 60 b 

   Breimo, Grethe Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-14)
   Den 1. mars 2007 ble det innført en ny bestemmelse i kommuneloven om statlig tilsyn med kommunesektoren. Etter denne bestemmelsen ble fylkesmannen tillagt myndighet til å føre lovlighetstilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter særlovgivningen. Hovedproblemstillingen i denne utredninger er å klarlegge i hvor stor grad fylkesmannen kan kontrollere lovligheten av kommunens oppfyllelse av ...
  • Kravet til skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 flg. 

   Skagtun, Elaine Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Arbeidsavtalen danner utgangspunktet for arbeidstakerens og arbeidsgiverens gjensidige frister. Av arbeidsmiljøloven § 14-5 fremgår det at arbeidsavtalen skal inngås skriftlig, og av § 14-6 hvilket innhold den skal ha. Det er arbeidstakers behov for forutberegnelighet og klarhet som har vært avgjørende ved utformingen av bestemmelsene. Også hensynet til arbeidsgiver er imidlertid ivaretatt. Bestemmelsene ...
  • Lederatferd og mobbing 

   Pettersen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   I denne oppgaven gjennomgås arbeidsmiljølovens mobbebegrep, og forbudet mot mobbing som følger av arbeidsmiljøloven § 4-3 (3). Leders atferd har stor betydning for arbeidsmiljøet i virksomheter, og her gjennomgås forskjellige lederstiler og hvordan destruktiv lederatferd negativt kan påvirke arbeidsmiljøet i virksomheter. Oppgaven har en kort gjennomgang av de tiltak ledere bør gjennomføre dersom ...
  • Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens §53a. 

   Norum, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Redegjørelse og drøftelse av vilkårene som stilles for at et beskyttelsessystem skal vernet etter åvl §53a.
  • Rettslige aspekter ved grov utnyttelse av personers arbeidskraft 

   Salvesen, Marianne Solheim; Waaktaar, Katrine Histøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Moderne arbeidskraftsutnyttelse kjennetegnes ofte av bakenforliggende vinnings- og eiermotiver. Det er først og fremst i jordbrukssektoren, byggebransjen, verkstedsindustrien, restaurantbransjen og tekstilbransjen at grov utnyttelse av arbeidskraft forekommer. ILO anslår at 12,3 millioner mennesker kan være utsatt for tvangsarbeid på verdensbasis. Av disse er 2,4 millioner ofre for menneskehandel. ...
  • Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer : omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? 

   Edvardsen, Kristin Murberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Aksjeloven og allmennaksjeloven hjemler rett til innløsning i en rekke ulike tilfeller. Når aksjer skal innløses etter noen av de nevnte bestemmelsene, må de verdsettes. Hvilke verdsettelsesprinsipper som da skal anvendes, har vært omstridt. Hovedspørsmålet er om aksjene skal verdsettes med utgangspunkt i aksjenes omsetningsverdi eller den forholdsmessige andelen av selskapets underliggende verdier. ...
  • Omsorgsovertakelse på grunnlag av prediksjon : barnevernloven § 4-12, litra d 

   Rakvaag, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   For å verne barnet mot framtidig alvorlig skade kan myndighetene gå til omsorgsovertakelse før omsorgssviktsituasjonen har manifestert seg. Barnevernloven § 4-12 litra d) representerer i så måte en utvidelse av inngrepsmulighetene i forhold til tidligere lovgivning.De materielle vilkårene for inngrep er strenge, og spørsmålet er om de er så strenge at de i praksis fungerer som skranke for riktig ...
  • Forbudet mot diskriminering ved ansettelse 

   Pettersen, Vegar Ringstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Oppgaven redegjør for hvilke muligheter en arbeidsgiver har til å forskjellsbehandle arbeidssøkere. Arbeidsgivers styringsrett er begrenset av et forbud mot diskriminering i arbeidsmiljøloven kapittel 13. Det blir innledningsvis gitt en kort lovhistorikk og en redegjørelse for begrepsbruk i arbeidsmiljøloven. Dette etterfølges av en metodedel hvor rettskildemessige særtrekk blir belyst, blant annet ...
  • En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom 

   Jenssen, Nils Arne Foshaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Oppgaven gir en fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom. Oppgaven ser på hva som omfattes av selgers opplysningsplikt. Hva som vil anses som uriktige opplysninger. Og hva som vil falle inn under kjøperens opplysningsplikt.
  • Lemping av styremedlemmers erstatningsansvar 

   Skadsem, Toril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Temaet for masteroppgaven er lemping av det personlige erstatningsansvaret som styremedlemmer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan pådra seg. Oppgavens hoveddel består av en gjennomgang av skadeerstatningsloven § 5-2, som er hjemmel for lemping av styreansvar, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 17-2.
  • Kystvaktas håndheving av regionale fiskerireguleringer overfor utenlandske fartøy på det åpne hav : grenser for myndighetsutøvelsen/jurisdiksjon 

   Steffensen, Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Masteroppgaven omhandler de spesielle problemstilinger som reiser seg vedrørende Norges kontroll og håndheving av regionale fiskerireguleringer på det åpne hav. Herunder håndheving ovenfor statsløse fiskefartøy.