Now showing items 21-40 of 950

  • Likhunders markeringer ved molekylære søk som bevismiddel i straffesaker 

   Korneliussen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Problemstillingen i avhandlingen er for det første om likhundmarkeringer kan føres som bevis for retten. Videre vurderes hvilken bevisvekt en slik markering i så fall kan tillegges.
  • Bevisavskjæring i straffesaker på grunn av ulovlig ervervede bevis 

   Saur, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven omhandler i hvilken utstrekning ulovlig ervervede bevis skal avskjæres i straffesaker. Den reiser således to hovedproblemstillinger, for det første blir det spørsmål om når et bevis er å anse som ulovlig ervervet, og for det andre i hvilken utstrekning slike bevis skal kunne brukes ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. Det er et mål i norsk straffeprosess at retten gjennom bevisføringen skal ...
  • Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? 

   Fredriksen, Trine Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Stadig flere nordmenn velger helt eller delvis å etablere seg i Spania på sine eldre dager. Med spaniapensjonister siktes det i denne framstillingen til nordmenn som velger å forflytte seg til Spania etter de har gått av med pensjon i Norge. Spaniapensjonistene er godt voksne pensjonister, som enten er gått av med alders- eller uførepensjon, og som velger å tilbringe størstedelen av året i Spania. ...
  • Kan selskaper være rettighetssubjekter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8? 

   Simonsen, Gro Valen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er en konvensjon som skal beskytte menneskerettigheter og de grunnleggende friheter. Hvorvidt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens enkelte artikler tar sikte på å beskytte kollektive og forretningsmessige forhold er et omdiskutert spørsmål. I den forbindelse oppstår problemstillingen om hvem som kan anses å være rettighetssubjekter etter konvensjonens ...
  • Alder som moment ved mangelsvurdering etter avhendingsloven 

   Hansen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven undersøker om alder har betydning for mangelsvurdering etter avhendingsloven og om det i norsk rettspraksis finnes noen tendenser for hvordan tvisteobjektets alder tillegges betydning ved mangelsvurderingen. Problemstillingen har interesse i forhold til at alder umiddelbart framstår som betydningsfullt, men likevel ikke er nevnt i lovteksten eller forarbeidene til loven. I juridisk teori ...
  • Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk gjennom endringen av sameloven § 3-1 : rettslige virkninger og vern av samisk språk 

   Michaelsen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk som følge av endringen av sameloven § 3-1 fra 1.1.2006 innebærer at anvendelsesområdet for samelovens språkregler nå omfatter det lulesamiske språket i tillegg til nordsamisk. Utvidelsen representerer rettigheter til omfattende bruk av samisk språk for den samiske befolkningen i utvidelsesområdene, og medfører en del rettslige virkninger og forpliktelser ...
  • Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping 

   Selven, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får ofte vesentlig dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Dette beskrives som sosial dumping. Etter at Eu har fått flere medlemsland har vi fått en økende grad av innvandring til Norge og spesielt fra de nye EU medlemmene fra Øst Europa. Polske arbeidere oppgir at norske lønns-og arbeidsvilkår er bedre enn i hjemlandet,og at det ...
  • Maskert utbytte 

   Olsen, Tone Merethe Viklem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven er en rettsdogmatisk undersøkelse av det maskerte utbyttet. I hovedsak reiser oppgaven problemstillinger om grensedragningen mellom det som er å anse som et maskert utbytte mot det som er å anse som en gjensidig bebyrdende avtale. Oppgaven innledes med en mer generell tilnærming av det maskerte utbyttet. Videre er det blant annet nevnte et utvalg av typefall disposisjoner som kan antas å ...
  • Plan- og bygningsloven § 7 

   Haave, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Denne masteroppgaven består av to hoveddeler. Første del er en teoretisk fremstilling av regelens innhold og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende for dispensasjonsvurderingen. Først behandler jeg formålsbestemmelsen i pbl. § 2 og deretter grensen for hvilke hensyn man kan ta ved bruk av dispensasjonsbestemmelsen. De materielle vilkårene for å gi dispensasjon vil deretter grundig bli behandlet, ...
  • Fylkesmannens lovlighetstilsyn etter kommuneloven § 60 b 

   Breimo, Grethe Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-14)
   Den 1. mars 2007 ble det innført en ny bestemmelse i kommuneloven om statlig tilsyn med kommunesektoren. Etter denne bestemmelsen ble fylkesmannen tillagt myndighet til å føre lovlighetstilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter særlovgivningen. Hovedproblemstillingen i denne utredninger er å klarlegge i hvor stor grad fylkesmannen kan kontrollere lovligheten av kommunens oppfyllelse av ...
  • Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens §53a. 

   Norum, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Redegjørelse og drøftelse av vilkårene som stilles for at et beskyttelsessystem skal vernet etter åvl §53a.
  • Rettslige aspekter ved grov utnyttelse av personers arbeidskraft 

   Salvesen, Marianne Solheim; Waaktaar, Katrine Histøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Moderne arbeidskraftsutnyttelse kjennetegnes ofte av bakenforliggende vinnings- og eiermotiver. Det er først og fremst i jordbrukssektoren, byggebransjen, verkstedsindustrien, restaurantbransjen og tekstilbransjen at grov utnyttelse av arbeidskraft forekommer. ILO anslår at 12,3 millioner mennesker kan være utsatt for tvangsarbeid på verdensbasis. Av disse er 2,4 millioner ofre for menneskehandel. ...
  • Kravet til skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 flg. 

   Skagtun, Elaine Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Arbeidsavtalen danner utgangspunktet for arbeidstakerens og arbeidsgiverens gjensidige frister. Av arbeidsmiljøloven § 14-5 fremgår det at arbeidsavtalen skal inngås skriftlig, og av § 14-6 hvilket innhold den skal ha. Det er arbeidstakers behov for forutberegnelighet og klarhet som har vært avgjørende ved utformingen av bestemmelsene. Også hensynet til arbeidsgiver er imidlertid ivaretatt. Bestemmelsene ...
  • Lederatferd og mobbing 

   Pettersen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   I denne oppgaven gjennomgås arbeidsmiljølovens mobbebegrep, og forbudet mot mobbing som følger av arbeidsmiljøloven § 4-3 (3). Leders atferd har stor betydning for arbeidsmiljøet i virksomheter, og her gjennomgås forskjellige lederstiler og hvordan destruktiv lederatferd negativt kan påvirke arbeidsmiljøet i virksomheter. Oppgaven har en kort gjennomgang av de tiltak ledere bør gjennomføre dersom ...
  • Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer : omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? 

   Edvardsen, Kristin Murberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Aksjeloven og allmennaksjeloven hjemler rett til innløsning i en rekke ulike tilfeller. Når aksjer skal innløses etter noen av de nevnte bestemmelsene, må de verdsettes. Hvilke verdsettelsesprinsipper som da skal anvendes, har vært omstridt. Hovedspørsmålet er om aksjene skal verdsettes med utgangspunkt i aksjenes omsetningsverdi eller den forholdsmessige andelen av selskapets underliggende verdier. ...
  • Taushet eller tale? : barnevernets taushetsplikt 

   Skimelid, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   De ansatte i barnevernet er etter barnevernloven pålagt en streng taushetsplikt, men reglene om taushetsplikt inneholder samtidig flere unntak. Oppgavens tema er å redegjøre for denne taushetsplikten, herunder barnevernets muligheter til kommunikasjon med andre enn sakens parter. Det vil også bli redegjort for unntak som finnes i forhold til denne taushetsplikten, samt bli sett nærmere på et par ...
  • Pantsettelse av næringseiendom i Russland 

   Holst, Ragnhild Angell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Avhandlingen belyser avtalepant i næringseiendom i Russland. Pantsettelse av fast eiendom tas i bruk i stadig økende grad i Russland. Til tross for at pantsettelse lenge har vært mulig i følge russisk lovgivning, har det av flere årsaker ikke vært vanlig med lån med lang nedbetalingstid. Systemet utvikler seg stadig, men har likevel stabilisert seg noe de siste par årene. Dette gir seg utslag i at ...
  • Oversikt over bruk av fjernavhør og fjernmøte i norsk rett 

   Mortensen, Erlann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Oppgaven omhandler norske regler for fjernavhør og fjernmøter, nærmere bestemt regler i strafferettslige forskrifter og tvistelovens bestemmelser. I tillegg blir alternativer til disse behandlet. Også fjernavhør i forhold til internasjonale konvensjoner blir behandlet.
  • Krav om saklighet i arbeidsretten : en redegjørelse for adgangen til å oppstille en generell regel om saklighet i arbeidsforhold 

   Greger, Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Som følge av et arbeidsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker er det gitt ulike begrensninger i arbeidsgivers adgang til å foreta beslutninger og instruksjoner overfor arbeidstakerne. Slike begrensninger finnes for eksempel gjennom lovgivningen eller kan følge av arbeidsavtalen. I denne oppgaven skal det redegjøres for problemstillingen om det i norsk rett er adgang til å oppstille en ...
  • Samværsretten etter barnevernloven § 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis 

   Framnes, Lill-Iren Høyrem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Samvær med biologiske foreldre etter en omsorgsovertakelse er ansett viktig og verdifullt for barn. Dette er lovfestet i barnevernloven § 4-19 og fremgår også av EMK art.8 og FNs barnekonvensjon art.9(3). I oppgaven ser jeg nærmere på hvordan samværsretten etter en omsorgsovertakelse er, og da med særlig henblikk på omfanget av denne og hva som er de sentrale momentene når dette skal fastsettes.Oppgaven ...