Show simple item record

dc.contributor.advisorHoel, Alf Håkon
dc.contributor.authorEse, Ann-Christin
dc.date.accessioned2009-07-02T11:19:21Z
dc.date.available2009-07-02T11:19:21Z
dc.date.issued2009-06
dc.description.abstractDet overordnede temaet for denne oppgaven er vern av kystnatur generelt og marin verneplan spesielt. Om lag 14,3 av Norges areal er vernet. Kyst- og havområdene er foreløpig dårlig representert. Kystnaturen påvirkes i dag av ulike former for tekniske inngrep, og det økende presset på kyst- og havområdene har satt sine spor. Dette er utgangspunktet for flere internasjonale avtaler som søker å regulere og forvalte disse områdene. I denne oppgaven er det internasjonale rammeverket knytt opp til Havrettskonvensjonen, OSPAR og Konvensjonen om biologisk mangfold. Dette er avtaler Norge har ratifisert og dermed er forpliktet til. Spørsmålet som stiller i denne oppgaven er: Hvorfor og hvordan kom vern av kystnatur på dagsorden, og hvordan har Norge definert og fulgt opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur. Det er flere forhold som er interessante i denne sammenheng. Denne oppgaven tar henholdsvis utgangspunkt i to avveininger; forholdet mellom internasjonale forpliktelser og nasjonale målsettinger samt forholdet mellom vern og bruk. På bakgrunn av disse avveiningene er det utledet følgende hypotese: ”Det er lettere å få gjennomslag for miljøpremisser på internasjonalt nivå enn på nasjonalt nivå”. Dette er overordnet en studie av en beslutningsprosess. I den anledning er det nyttet ulike beslutningsteoretiske perspektiver, mellom annet ulike beslutningsfaser og beslutningsmodeller. Vern av kystnatur er gjennom de internasjonale forpliktelsene satt på nasjonal dagsorden. Tilknyttet denne type vern, har Norge definert problemet på lik linje med det internasjonale rammeverket. Som en forpliktende oppfølging av Havretten, OSPAR og Konvensjonen om biologisk mangfold startet Norge arbeidet med og utviklingen av en nasjonal marin verneplan. Videre tar oppgaven for seg dette arbeidet. Ulike Stortingsmeldinger og utredninger ligger til grunn for prosessen med marin verneplan. Gjennom dokumentanalyse, supplert med intervju med berørte parter er problemstillingen forsøkt belyst. På denne måten er det mulig å avdekke hvorfor og hvordan vern av kystnatur kom på dagsorden, og hvordan Norge har definert og fulgt opp denne typen vern.en
dc.format.extent586623 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1948
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1706
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.titleSkjær i sjøen : utvikling av marin verneplan : om hvordan Norge definerer og følger opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur : en studie av en beslutningsprosessen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record