Now showing items 21-40 of 185

  • How language barriers affect the quality of health care in resettling refugees : a synthesis of studies about refugees' perceptions of health care, especially primary health care in European host countries 

   Marblow, Ken Emmanuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-08-01)
   This thesis provides a wider insight and explores the multiple problems and challenges resettling refugees and other migrants do face settling in a new country. Pointing to the persistence of traumatic experiences at different levels and the high risk of diseases, the need for health services and care should be prioritized. However, the issue of language seems to be one of the major barriers refugees ...
  • Godt arbeidsmiljø-leders ansvar? 

   Barstad, Mari Anne Skåtun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-08-01)
   Økning av sykefravær er et stort problem i dagens samfunn, og vi vet for lite om årsaken til dette. Arbeidsplassen er et sted hvor man tilbringer mye av sin tid, og faktorer der vil ha betydning for trivsel som igjen har innvirkning på helse og sykefravær. Forhold til leder viser seg å bety mye for om en trives og får utvikle seg faglig. Høyt nivå av stress på jobben kombinert med liten medbestemmelse ...
  • Gravides bruk av diskusjonsforum på internett : nyttig informasjonskilde eller grobunn for bekymringer? 

   Åsli, Lene Angell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-01)
   BAKGRUNN: Gravide kvinner er blant de som bruker internett mest til å innhente helserelatert informasjon. Mange sider for gravide har også diskusjonsforum uten redaksjonell kontroll av det som skrives. Denne studien undersøker bruk og konsekvenser av bruk av slike sider. MATERIALE OG METODE: Totalt 157 gravide kvinner som hadde vært til kontroll hos jordmor ved utvalgte steder i Troms og Finnmark ...
  • Veien til uførepensjon : en sammenligning av stønadshistorikk før innvilget uførepensjon i år 1995, 2000 og 2005 

   Kielland, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-01-03)
   Bakgrunn: Grunnet bekymring for tilveksten til uførepensjonsordningen har det i løpet av de seneste 15 årene vært gjennomført betydelige endringer i lovverk, offentlige retningslinjer og politiske føringer. På bakgrunn av dette vil det være interessant å studere perioden fra personer blir uføre første gang til innvilget uførepensjon, blant annet for å avdekke andre ytelser som har blitt tilstått i ...
  • Evaluation of the Norwegian Surveillance System for Infections in Hospital Service (NOIS) 

   Fagerbakk, Liudmyla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-01)
   Healthcare-associated infections are a major concern in health care throughout the world, and public health institutions answer to the problem by implementing nationwide surveillance systems. The Norwegian Surveillance System for Infections in Hospital Service (NOIS) was implemented in 2005 to monitor surgical site infections in patients having undergone any one of the most common surgical procedures: ...
  • Prevalence, risk factors and traditional treatments of genital prolapse in Manma, Kalikot district, Nepal : a community based population study 

   Puri, Rupendra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-08)
   Background: Nepal is a small developing country sandwiched between India and China. Majority (Approximately 80 %) of the people still depend on the traditional medicine for their primary health care. According to World health organization (WHO), reproductive and sexual ill-health accounts for 33 % of the total disease burden in women globally. The global prevalence of genital prolapse (GP) is estimated ...
  • Lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå som risiko for utvikling av kronisk smertesyndrom i en norsk befolkning. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). 

   Løkken, Bente Irene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2011-08-01)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven var at flere i en lavere sosioøkonomisk klasse ser ut til å bli rammet av fibromyalgi, og mye tyder på en økende forekomst. Formålet var å beregne kumulativ insidens over ti år i en norsk befolkning. Analysere om lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå kan ha noen betydning på risiko for å utvikle fibromyalgi. Materiale er hentet fra Helseundersøkelsen ...
  • Ovulation frequency in women of childbearing age attending a population based health survey : the relationship between self-reported cycles and measured serum progesterone levels in The North-Trøndelag health study, The HUNT3-Survey 2006-2008 

   Næss, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-01)
   The primary objective was to study the frequency of ovulatory menstrual cycles among women aged 20-50 years participating in the HUNT3-survey. Further, we wanted to investigate how the women’s report of menstrual cycle day coincided with the increase in measured serum progesterone level. Finally, we also investigated the association between self-reported premenstrual symptoms and verified ovulatory ...
  • Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet. Hvilke sammenhenger er det mellom ulike former for fysisk aktivitet og ulike mål for helserelatert livskvalitet i Tromsø VI? 

   Brandshaug, Guro Kvaal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-09)
   Bakgrunn: Det finnes i dag mye dokumentasjon på de positive effektene av fysisk aktivitet for helse og forventet levealder. Helserelatert livskvalitet (Health Related Quality Of Life, HRQOL) er et begrep som får stadig mer annerkjennelse som et viktig bidrag for god forståelse av en populasjons helse. Likevel finnes det kun et noe begrenset materiale for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og HRQOL. ...
  • Stillbirths and associations with education and sosiodemography : a registry study from a regional hospital in north-eastern Tanzania 

   Löfwander, Mariam Sy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   Background: Every year 2, 6 million women experience a stillbirth. The vast majority occur in Sub-Saharan countries. Education is a commonly used proxy for socioeconomic status (SES) and is closely linked to health. We wanted to investigate the associations between education and stillbirths in a regional referral hospital in north eastern Tanzania (Kilimanjaro Christian Medical Centre, KCMC ...
  • Oral health of adults in Northern Norway – a pilot study 

   Adekoya, Sarah Moriye (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   There is a deficiency of data on oral health of adults in northern Norway, and available reports indicate poorer oral health in the north as compared with the rest of the country. The objective of this pilot study was to develop and test out tools for a larger epidemiological study of oral health among adults in northern Norway. The study was conducted in the municipalities of Nordkapp and Båtsfjord ...
  • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord Norge : en undersøkelse av forholdet mellom faglig forsvarlighet og svikt i behandlingen av eldre med hjerneslag 

   Røslie, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Etter å ha gjennomført tilsynet med UNN HF Harstad og UNN HF Tromsø samt Tromsø- og Harstad kommune er oppfatningen at pasientene som får hjerneslag blir godt ivaretatt i overgangen mellom tjenestenivåene i Troms. Og informasjonsflyten mellom tjenestenivåene er systematisert slik at viktig pasientinformasjon følger med pasienten ved utskrivning. Som der igjennom sikrer en forsvarlig behandling og ...
  • I hvilken grad kan sosiologiske faktorer forklare ulikheter i selvmordsratene blant menn i Norges fylker? 

   Moe, Anja Kolbu; Kalberg, Linn Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Bakgrunn: Selvmord er et folkehelseproblem i Norge som årlig krever flere liv enn trafikkulykker. Det forekommer forskjeller mellom menns selvmordsrater i de ulike fylkene, videre er årsakene komplekse og mange. Oppgavens formål er å undersøke om sosiologiske faktorer kan være med å forklare fylkesvise ulikheter i forekomsten av selvmord. Materiale og metode: Dette er en økologisk studie med ...
  • Mortality reduction in poor countries: exploring the association with health system resources and economic growth 

   Amundrød, Eli Wik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Population health (measured in terms of life expectancy and under-five mor-tality rate) has improved under the era of the Millennium Development Goals. The aim of the thesis was to examine the association between population health and health care resources in poor countries, to better understand the situation and how to improve it. I have done an ecological analysis of aggregate data. The sample ...
  • Can structural indicators explain gender difference in life expectancy (LE) at birth among WHO member countries? 

   Bye, Stefan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Forskjellen i life expectancy at birth mellom kjønn varierer fra land til land og i de fleste tilfellene så lever kvinner lengre enn menn. Det globale gjennomsnittet er på ca 7% lengre levetid for kvinner enn menn, men man har forskjeller som er helt opp i 23%. Det finnes etablerte hypoteser på hvorfor kvinner lever lengre enn menn og i denne oppgaven vil jeg se på hvordan sosiale og strukturelle ...
  • Kreftrisiko ved snusbruk. Litteraturstudie 

   Johansen, Christel Sundfær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-31)
   Sammendrag Bakgrunn I løpet av de siste årene har bruken av snus i Norge eksplodert, særlig blant unge. Det har vært omdiskutert hvorvidt bruk av snus medfører helserisiko. Bruk av snus virker å være sosialt akseptert i en tid da røykeforbudet er gjeldende i det offentlige rom og på de fleste arbeidsplasser. Det kan synes som at man har støttet seg på argumentet om at så lenge snus er mindre farlig ...
  • Factors influencing unmet needs for family planning among currently married women in Nepal 

   Tiwari, Sweta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-01)
   Background: Family planning is one of the most cost-effective interventions available, but still there exists unmet needs for family planning. Women are said to have unmet needs for family planning if they want to stop or delay child bearing, but are not using any methods of contraception. According to Nepal Demographic and Health Survey (NDHS) 2001 data the prevalence of unmet needs in Nepal was ...
  • Strålebehandling i utviklingsland 

   Spanne, Oddvar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-01)
   Kreft er i dag ein av dei viktigaste årsakene til at folk døyr berre slått av hjarte og karsjukdomar. Sjølv i strok av verda der infeksjonssjukdomar endå er dominerande er kreft ein viktig årsak til dødelegheit. På verdsbasis tek kreft livet av meir folk enn HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til saman. Strålebehandling er ein viktig del av all kreftbehandling og skulle difor ideelt sett vera tilgjengeleg ...
  • Prevalence and predictors of macrosomia newborn : Northern-Norwegian mother-and-child study 

   Islam, Md Rakibul (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-01)
   BACKGROUND The prevalence of macrosomia newborn has increased in Norway over the last few decades. In Norway, there is ample evidence that macrosomia is associated with elevated risk of complications both for the mother and the newborn. It is also evident that being born macrosomic is associated with future health risks. OBJECTIVE The Study was aimed to understand the prevalence and predictors of ...
  • Health consequences of Chernobyl disaster in Europe in general and in Norway in particular. Literature review and ecological study. 

   Fedorov, Roman (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-02)
   Health costs of Chernobyl disaster are still not clear.Main goal of this paper therefore is to investigate health consequences of Chernobyl disaster in Europe (outside the former Soviet Union) as a whole and in Norway in particular as one of the second high contaminated areas after those in the immediate vicinity of the Chernobyl nuclear power plant. To do that literature review and ecological study ...