Now showing items 1-20 of 51

  • Antigen- og plasmid baserte vaksiner mot pankreas sykdom forårsaket av salmonid alphavirus (SAV-3) i atlantisk laks (Salmo salar L.) 

   Sørmo, Kristian Gillebo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Pankreassykdom utgjør et stort problem i norsk oppdrettsnæring, og forårsaker store økonomiske tap samt redusert fiskevelferd. Selv ved vaksinering med dagens kommersielle vaksiner er utbruddene fortsatt økende som antyder at dette er en fremtidig trussel og det kreves ytterligere tiltak for å få bukt med problemet. Inaktiverte helvirusvaksiner benyttet i dagens næring, har vist seg effektiv mot ...
  • Antimikrobiell aktivitet i skinn hos fisk 

   Singdahlsen, Janitha Ormøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Dagens samfunn er i stadig utvikling, og det oppstår stadig nye utfordringer, både i for av sykdommer, samt i form av måter å finne nye medikamenter på. Dette har resultert i at man må gå nye veier for å finne kilder for nye farmaka. Her er det marine miljøet mest sannsynlig en stor kilde, og det er uante muligheter der for å finne akkurat det som trengs. En måte å utvinne disse nye stoffene på, ...
  • Antimikrobielle forbindelser i marine makroalger 

   Wiik, Sandra Danielsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-15)
   Marin bioprospektering er definert som letingen etter og karakterisering av nye bioaktive forbindelser fra havets ressurser med hensikt å benytte denne kunnskapen kommersielt til utvikling av medisiner, helsekost eller stoffer med annen anvendelse. Verdenshavene dekker 70 % av jordas overflate, og innehar en enorm biodiversistet som er lite utforsket. Det er i dag et behov for å identifisere nye ...
  • Antimikrobielle forbindelser i sjøstjernen Asterias rubens og sjøpølsen Cucumaria frondosa. 

   Siiri, Sebastian Reidar Barriteau (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Det er en økende bekymring for at antibiotikaene vi har tilgjengelige i dag ikke vil være effektive mot humane patogener grunnet resistensutvikling. WHO har uttalt at en pre-antibiotika tid der vanlige infeksjoner og mindre skader kan drepe, er en reell virkelighet i det 21. århundre. Havet dekker over 70% av jordoverflaten, og det er estimert at mellom 50 og 80% av alle arter lever i havet. Organismer ...
  • Antiviral effekt av type I interferon hos atlantisk laks (Salmo salar L.) mot infeksiøs lakseanemi virus 

   Holand, Jenni Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-29)
   Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en virussykdom som har innvirkning på, og fører til tap i den norske lakseoppdrettsindustrien. Det å kjenne til hvordan det influensaliknende infeksiøs lakseanemi viruset (ILAV) virker på laksens celler, og hvordan laksens immunforsvar fungerer for å hemme en infeksjon, er viktig for å kunne gjøre noe med denne sykdommen. Interferonsystemet spiller en viktig rolle ...
  • Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar). Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro 

   Hanssen, Astrid-Elisabeth Christiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-08-16)
   I denne oppgaven har vi undersøkt genuttrykket av type I IFN i hjerte og hodenyre til atlantisk laks (Salmo salar) etter poly I:C injisering (in vivo) og i primære hjertecellekulturer etter poly I:C stimulering (in vitro). I tillegg ønsket vi å undersøke lokaliseringen av celler som utrykte IFNc mRNA med fluorescens in situ hybridisering (FISH). Vi har også undersøkt genuttrykket av type I IFN etter ...
  • Betydning av stress ved badevaksinering av lakseyngel mot Yersiniose (Yersinia ruckeri) 

   Sørflaten, Anniken Malene Frantzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-12-15)
   Yersiniose (rødmunnsyke) skyldes bakterien Yersinia ruckeri, og utbrudd av sykdommen er ofte forbundet med stress. De fleste tilfellene av Yersiniose blir påvist i settefiskfasen. Et av de beste forebyggende tiltakene mot sykdommen er vaksinering. Det er ikke praktisk å vaksinere små fisk, og derfor er immersjonsvaksienring det beste alternativet. I dette prosjektet utførte vi et forsøk der små ...
  • Betydning av varighet på kort dags (vinter) behandling på parr-smolt transformasjon og vekst etter sjøsetting hos Atlantisk laks 

   Blikeng, Børge Gellein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-15)
   Målsetningen i dette forsøket var å studere effekten av ulik varighet på vinterstimuli (kort dag) på smoltutvikling hos Atlantisk laks (Salmo salar L.), gjennom å kvantifisere utvikling av sjøvannstoleranse, gjelle Na+/K+-ATPase (NKA) aktivitet og morfometri (endring i kondisjonfaktor) under smoltifiseringen, samt vekst og fôrinntak i et påfølgende opphold i sjøvann. Parr-smolt transformasjonen, ...
  • Chrysochromulina leadbeateri - Understanding the Presumed Causal Agent Behind the Harmful Algal Bloom of 2019 

   Grann-Meyer, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-18)
   In the Spring of 2019, a harmful algal bloom (HAB) of Chrysochromulina leadbeateri decimated 14 500 tonnes of caged salmon in the Northern Norwegian coastal regions. C. leadbeateri is a natural part of the marine microbiome along the Norwegian coast, and similar events have happened in the past. To heighten our understanding of how these HABs develops, and capacity of the causal agent as a harmful ...
  • The distribution, expression pattern and effects of TNF superfamily members BAFF and APRIL in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and salmon derived leukocytes 

   Wold, Mikael Fjeld (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Viral disease is one of the greatest challenges facing the aquaculture industry. The most serious disease at the moment is pancreas disease, caused by the salmonid alphavirus (SAV). Substantial efforts are being put into combating the disease, and fish are routinely vaccinated before being put at sea. In theory, vaccines should produce sufficient protection, but performance has been disappointing ...
  • Effekt av diett med ulike mengder langkjedede omega-3 fettsyrer på fettsyresammensetningen i plasma, røde blodlegemer og muskel, samt stressrespons, hos Atlantisk laks (Salmo salar L.) 

   Skagøy, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-08)
   Fem grupper presmolt Atlantisk laks (Salmo salar L.) ble gitt ulike dietter basert på fôr tilsatt enten EPA/DHA konsentrat (K), ansjosolje (AO) eller rapsolje (RO). Fôringsforsøket varte i 84 dager, hvor tre diettgrupper inngikk i et crossover forsøk. Gruppe 1 fikk en diett tilsatt K i 42 dager og deretter en diett tilsatt RO til dag 84, gruppe 2 fikk en diett tilsatt AO i 42 dager og deretter en ...
  • Effekt av diett med ulike mengder langkjedede omega-3 fettsyrer på tarmhelse hos atlantisk laks (Salmo salar L.) i ferskvann 

   Furnesvik, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Marine oljer og fettsyrer har blitt en begrenset ressurs, og blir dermed erstattet av plantebaserte fettsyrer i form av rapsolje i fôr til atlantisk laks (Salmo salar L.). I dette arbeidet har vi studert den biologiske effekten av fire forskjellige dietter på tarmhelse hos laks i ferskvannsfase. Diettene bestod av enten ren rapsolje (RO), ren fiskeolje fra ansjos (AO), en blanding av rapsolje og ...
  • Effekt av interferon, poly I:C og virussmitte på induksjon av nyoppdagede Mx-gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) 

   Jørgensen, Lars Gaute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-15)
   Interferonsystemet er den viktigste mekanismen i det medfødte immunforsvaret mot virus hos vertebrater. Celler som blir infisert av virus, produserer og sekreterer proteinet interferon (IFN) som i neste omgang stimulerer produksjon av antivirale proteiner som hemmer virusreplikasjonen. Mx-protein er et av de viktigste IFN-stimulerte antivirale proteinene. I dette mastergradsarbeidet har effekten av ...
  • Effekt av interferon-plasmider på ekspresjon av antiviralt Mx-protein i pankreas og beskyttelse mot SAV3-infeksjon hos atlantisk laks (Salmo salar L.) 

   Jenssen, Iris (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-15)
   Pankreassykdom (PD) forårsakes av salmonid alfavirus (SAV) og er den mest alvorlige virussykdommen for norsk lakseoppdrett. Sykdommen har de siste årene ført til store økonomiske tap i næringen, samt fiskevelferdsmessige problemer. Den viktigste faktoren for å bekjempe fiskesykdommer er forebyggende tiltak, der vaksinering av fisken er et av de viktigste tiltakene. I Norge finnes det godkjente ...
  • Effektar av oksygenovermetting og total gassovermetting på vekst, helse og mottakelegheit for klassisk vibriose hjå juvenil torsk (Gadus morhua). 

   Lysne, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-04-12)
   Fisk som oppheld seg i gassovermetta vatn kan utvikla gassblæresykje. I landbasert oppdrett er problemet ofte overmetting av nitrogen. Ved bruk av oksygeneringsanlegg der oksygengassen ikkje erstattar nitrogen, kan hyperbarisk oksygenovermetting oppstå. Det vil seia at både oksygenmettinga og den totale gassmettinga i vatnet overstig 100 %. I slike tilfelle kan oksygengassen forårsaka gassblæresykje. ...
  • Effekter av immunstimulanter på transkripsjon av metabolismegener i plommesekklaver av laks. 

   Kristoffersen, Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
   I dette prosjektet har vi undersøkt om immunstimulantene kitosan, poly I:C, astragalus rotekstrakt, hyaluronsyre og imiquimod kunne ha effekt på transkripsjonen av en ni gener involvert i metabolisme. Nyklekkede plommesekklarver fra atlantisk laks (Salmo salar) ble delt inn i 6 grupper og badbehandlet en gang i 60 minutter i immunstimulantene. Seks plommesekklarver fra hver gruppe ble samplet for ...
  • Effekter av infeksjon med lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill smolt av laks (Salmo salar L.) og ørret (Salmo trutta L.) 

   Andreassen, Kristoffer Berglund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   En metodikk for fangst, transport og gjennomføring av individforsøk på laboratoriet med naturlig lakselusinfisert vill smolt av laks og ørret ble utviklet. Effektene av luseinfeksjon ble deretter undersøkt på individnivå i to adskilte forsøk (ett med laksesmolt og ett med ørretsmolt). Her ble lusas effekt på fiskens vekst, appetitt, fysiologi og overlevelse undersøkt. Intensiteten av lus ble registrert ...
  • Expression of pro-inflammatory cytokines in Atlantic salmon (Salmo salar) after intraperitoneal injection of PLGA [Poly(D-L-lactide-co-glycolic) acid] particles 

   Myren, Stine Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-07-06)
   Vaccines in aquaculture are heading into the 21st century facing old challenges with new possibilities. Fish die each year as a result of inefficient vaccination against intracellular pathogens e.g. infectious pancreatic necrosis virus (IPNV). A successful prophylactic strategy to combat viral diseases like IPN in fish farming depend both on innate immune responses, like cytokines and natural killer ...
  • Fettsyresammensetning hos atlantisk laks (Salmo salar L.) fôret med ulike mengder langkjedede omega-3 fettsyrer 

   Evje, Iselin Birthe Stock (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Sammendrag Fisk blir anbefalt til humant konsum i hovedsak grunnet det høye innholdet av de langkjedede omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA, 20:5n-3) og dokosaheksaensyre (DHA, 22:6n-3). Disse fettsyrene er utgangspunktet for biologisk aktive molekyler (fettsyrehormoner) som virker dempende på betennelsesreaksjoner (inflammasjon). Vegetabilske oljer inneholder ikke EPA og DHA, men omega-6 ...
  • Fluidpermeabelt luseskjørt (SalGardTM) og fiskevelferd i oppdrett av atlantisk laks (Salmo Salar L.) i Nord-Norge 

   Lind, Mattias Bendiksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Lakseparasitten lakselus (Lepeophtheirus Salmonis) er den største utfordringen norsk oppdrettsnæring i dag står ovenfor. Lakselusproblematikken er i hovedsak knyttet til påvirkning på ville laksestammer. Samtidig utgjør hyppig avlusing og behandling et potensielt fiskevelferdsproblem i lakseoppdrett. Resistensutvikling skaper store utfordringer, med mangel på fullgode metoder for å hindre eller ...