Now showing items 1-20 of 274

  • Holocene climate variability in the Norwegian current and North Cape current inferred from benthic stable isotope records 

   Johannessen, Hilde B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-14)
   The Malangenfjord, with its deep sill and good hydrological communication with the Norwegian Sea, has been the site for a high resolution paleoclimatic investigation. By using benthic foraminifera and stable isotopes from a marine sediment core, this study will reconstruct the changes in inflow of warm Atlantic Water at a high-latitude setting.<br><br> Radiocarbon dating has give ages between 8000 ...
  • En eksperimentell tilnærmelse til innhold av klor i amfibolstrukturen ved forskjellig trykk, temperatur og pH 

   Stordal, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Det er fremsatt flere teorier når det gjelder hvordan klorholdig amfibol dannes, men inntil nå har det ikke lykkes å få indikert disse ved hjelp av eksperimenter. I denne oppgaven er hypotesen til Kullerud (1996) om underskudd av fluid som årsak til dannelse av klorholdig amfibol sjekket, ved å tilsette forskjellige fluid (NaCl + H2O) og (HCl i 37 % løsning), samt underskudd (1 wt%) og overskudd (4 ...
  • Overgangen fra eklogitt til amfibolitt. Et detaljstudium 

   Øiesvold, Marte Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Formålet med oppgaven er å gjøre en systematisk petrografisk og petrologisk undersøkelse av en mafisk linse med omgivende granat-glimmerskifer/marmor innen Tromsødekket. Den mafiske linsa har opprinnelig sannsynlig vært en basaltisk gang/sill som har blitt metamorfosert under eklogittfacies. Lokaliteten er blottlagt i ei veiskjæring ved universitetet i Tromsø (UiT). Den valgte mafiske linsa har en ...
  • Strukturell analyse av metasedimentære bergarter på Vanna, Troms 

   Pettersen, Trine Wanja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Vannøya, den nordligste delen av Vest Troms Gneisregion, består av (i) arkeiske (2885 + 20 Ma) tonalittiske gneiser og palaeo-proterozoiske mafiske ganger (2.4Ga), (ii) metasedimentære bergarter (Vannagruppen) med avsetnings-kontakt til de tonalittiske gneisene og trolig derivert fra dem, og (iii) en intrusiv laggang av gabbrodioritt i metasedimentene (2.2 Ga). Vannagruppen kan deles inn i to ...
  • Geomorfologiske og sedimentologiske undersøkelser av kolluviale vifter i Storfjord og Signaldalen, Troms. Prosesser, overflateformer og avsetningshistorie 

   Vogt, Helge Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-08-16)
   Kolluviale vifter er en utbredt landskapsform i Nordnorske fjell, men er lite studert. Det er utført geomorfologiske og sedimentologiske undersøkelser av tre kolluviale vifter i Storfjord og Signaldalen, Troms. Under siste istids maksimum var området dekket av is. Studieområdet ble deglasiert mellom 9800- 9300 år BP, og denne perioden regnes som starttidspunktet for vifteutbyggingen. Sedimentasjonsraten ...
  • Late Weichselian and Holocene sedimentary processes and environments in Billefjorden, Svalbard 

   Baeten, Nicole Jeanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Three sediment cores, swath multibeam bathymetry data and high-resolution seismic data from Billefjorden, Svalbard have been analysed for a better understanding of the Late Weichselian and Holocene glacier activity as well as sedimentary process and glacigenic deposits in the fjord. The data reveal that glacial linear features were generated in the central part of Billefjorden while it was filled ...
  • Rekonstruksjon av paleomiljø i Kongsfjordrenna, vest for Svalbard, de siste ~11 800 år, basert på bentiske foraminiferer og sedimentologiske undersøkelser 

   Skirbekk, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Sedimentkjerne NP05-11-21GC fra Kongsfjordrenna vest for Spitsbergen er analysert for å kartlegge utviklingen av paleomiljø de siste ~11 800 år. Analysene er basert på undersøkelser av bentiske foraminiferer og sedimentologiske egenskaper. Kjernen er 5,15 meter lang og 104 prøver er analysert med hensyn på fauna, droppstein og kornfordeling. Sedimentenes fysiske egenskaper er målt ved hjelp av en ...
  • Strukturgeologi og petrologi i palaeoproterozoiske metasedimentære og intrusive bergarter på Vanna, Troms 

   Knudsen, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Vest-Troms Gneisregion består av antatt arkeiske til palaeoproterozoiske, magmatiske, metamorfe og suprakrustale bergarter i oppdelte blokker. Vanna, dvs. lengst nord i komplekset består av i) arkeiske (2885 ± 20 Ma) tonalittiske gneiser og palaeoproterozoiske mafiske ganger (2403 ± 3 Ma), (ii) metasedimentære bergarter med diskonform primær avsetningskontakt til de tonalittiske gneisene. (iii) ...
  • Pinchout geometry of sheet-like sandstone beds: a new statistical approach to the problem of lateral bed thinning based on outcrop measurements 

   Janocko, Michal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-02-22)
   The pinch-out geometry of large sandbodies, such as fluvial or turbiditic palaeochannel margins and deltaic sand wedges, is of a crucial importance to the evaluation of many stratigraphic hydrocarbon traps and can generally be recognized in extensive outcrops or high-resolution seismic sections. Far more difficult to recognize and model are the digitate, feather-edge pinchouts of successions composed ...
  • Glasial geomorfologi og deglasiasjon av Nordkappbanken-området, sørvestlige Barentshav, basert på 3D- og 2D-seismiske data 

   Mattingsdal, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Formålet med oppgaven har vært å gi en geomorfologisk analyse av havbunnen og grunne begravde flater i de glasigene sedimentene i området rundt Nordkappbanken i det sørvestlige Barentshavet for å øke vår kunnskap om deglasiasjonen i dette området. Datagrunnlaget har vært fem 3D-seismiske datasett i kombinasjon med et tett nett av regional 2D-seismikk. Oppgaven viser at havbunnen i det sørvestlige ...
  • Petrologi og alder av høymetamorfe mafiske bergarter i det vestlige gneiskomplekset i Troms 

   Gjerløw, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Formålet med denne oppgaven er å gjøre petrologiske og petrografiske undersøkelser av en mafisk linse på Sandøya i vest-Troms for å rekonstruere metamorfe trykk og temperaturforhold, samt å gjøre dateringer for å utrede alderen på metamorfosen(e). Linsa ligge blottlagt ved havet ved Mjølvika på Sandøya. Kjernen er tilnærmet udeformert og består av en en massiv granatførende bergart med en grønn ...
  • Geological fluid flow systems at Nyegga of the Mid-Norwegian margin 

   Weibull, Wiktor Waldemar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   The Nyegga area is located at the north-eastern escarpment of the large Storegga Slide on the south of the Vøring plateau. The region has long been a natural laboratory for shallow fluid flow investigations, mainly due to the large number of fluid flow expressions found on the bathymetric and seismic data, and the possibility to investigate the relationship between fluid flow, gas hydrate formation ...
  • Fluid-flow expressions at Vestnesa Ridge of the NW -Svalbard Margin 

   Frantzen, Jon Hermann Pilskog (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   The Vestnesa Ridge is a 100 km long and ≈3 km wide sediment drift NW of the Svalbard Margin deposited on young oceanic crust. The crest of the Vestnesa Ridge is pierced by 133 pockmarks, where the orientation and elongation is controlled mainly by processes such as positioning of faulting, creeping of sediments or similar down-slope processes. High resolution single seismic reflection data together ...
  • Sammenhengen mellom landskap og tektonikk på Moskenesøya og Flakstadøya, Lofoten. 

   Trulssen, Mads Fremming (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-04)
   Lofoten utgjør en opphevet horst i forhold til omkringliggende bassenger og består hovedsakelig av prekambrisk grunnfjell. Tidligere modeller viser at landområdene og sokkelområdene utenfor Lofoten ser ut til å ha hatt en lik ekstensjonshistorie med flere faser av forkastningsbevegelser, innsynkning og oppheving gjennom mesozoikum og kenozoikum. Steile strukturer i berggrunnen danner svakhetssoner ...
  • Fractured carbonates in the Mediumfjellet thrust-stack in the Tertiary fold-and-thrust belt of Spitsbergen 

   Larsen, Tine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-01-15)
   This thesis describes a study that was carried out in the Tertiary fold-and-thrust belt of Svalbard, in the mountain range of Mediumfjellet summer 2007 and 2008. The focuses were on: i) further describing the larger structures of the Mediumfjellet, ii) analyze the fracture distribution in the limestone beds associated with the major structures in the area. Available data sets are based on photo ...
  • Late Cenozoic paleoenvironments in the Veslemøy High area, SW Barents Sea based on 3D- and 2D- seismic data 

   Sanchez Borque, Jorge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   The aim of this master thesis has been to interpret the Late Cenozoic paleo-environments and the sedimentary processes in the Veslemøy High area, southwestern Barents Sea. Six seismic units and eight seismic unconformities, including the seafloor, are identified in the study area and correlated with previous work in the Sørvestnaget Basin. Submarine channels with a downslope (E-W) orientation suggest ...
  • 3D seismisk analyse av storskala sandinduksjoner i Ormen Lange området i den midtnorske marginen 

   Holbæk-Hanssen, Leif Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   Analyser av 3D seismiske data fra Ormen Lange området på den midtnorske marginen har resultert i oppdagelsen av amplitudeanomalier som krysser diskordant opp gjennom, de sterkt polygonalt forkastede, biogene silikasedimentene i Bryggeformasjonen av Oligocen alder. Disse amplitudeanomaliene har en slående likhet med lignende amplitudeanomalier som er tolket til å være sandintrusjoner i Nordsjøen. ...
  • Occurence of free gas and focused fluid systems in the Veslemøy High area, SW Barents Sea 

   Pless, Gustav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   The high-resolution 3D seismic survey EL0001 allowed to document the subsurface fluid migration system and fluid accumulations within Veslemøy High, SW Barents Sea. Fluids migrate both through Cretaceous and Tertiary sediments, but also through younger glacial sediments. Veslemøy High is a structurally isolated high at the Cretaceous and Tertiary levels bounded by N-S trending west-dipping normal ...
  • Landskap og prosesser på Vesterålsbanken 

   Elvenes, Sigrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-12)
   Oppgaven beskriver og tolker storskalalandskap og geomorfologiske formelementer og prosesser på Vesterålsbanken, som er en del av norsk kontinentalsokkel mellom 68 og 70°N. Svært detaljerte batymetri- og backscatterdata (dybde og akustisk reflektans) er behandlet i GIS (geografiske informasjonssystemer), og resultatene blir presentert i form av kart. Vesterålsbanken er et område som er preget ...
  • First-order estimation of in-place natural gas resources at the Nyegga gas hydrate prospect, mid-Norwegian Margin 

   Senger, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-07)
   Gas hydrates are solid compounds of a guest gas molecule (primarily methane) enclosed in a lattice of host water molecules, occurring under specific pressure-temperature conditions in both natural and manmade environments. In the past decade, gas hydrates are increasingly investigated as a potential new energy source. This thesis presents an integrated evaluation of the gas bound within the hydrate ...