Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBorud, Einar K.
dc.contributor.advisorFadum, Elin Anita
dc.contributor.authorSæbu, Ingrid Alstergren
dc.date.accessioned2021-10-28T12:42:09Z
dc.date.available2021-10-28T12:42:09Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.description.abstractBakgrunn: Folkehelseinstituttet rapporterer at mellom 316 000 – 345 000 har diabetes i Norge. Diabetes type II utgjør 90 % av alle diabetestilfeller (1). Prevalensen av diabetes i Norge antas å være doblet de siste 20 årene. Fedme og spesielt abdominal fedme, ses som en viktig faktor i utviklingen av insulinresistens og diabetes type II. Forsvaret stiller strenge fysiske og psykiske helsekrav til militært personell. Militært personell er derfor som regel friskere enn den generelle befolkningen. Forsvaret stiller ikke like strenge helsekrav til sivilt personale. Overvekt og livsstilssykdommen diabetes type II er et svært aktuelt tema, også i Forsvaret. En undersøkelse av diabetes - forekomst og sammenheng med overvekt og fedme - blant de ansatte i Forsvaret kan sette lys på potensiale for forebygging. Formål: Formålet med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av egenrapportert diabetes, fordelt på ulike aldersgrupper, kjønn og militært og sivilt ansatte i Forsvaret. Videre ønsker jeg å undersøke om det finnes en sammenheng mellom egenapportert kroppsmasseindeks (KMI) og diabetes. Metode: Datamaterialet er hentet fra Forsvarets helseregister. Oppgaven bruker data fra Forsvarets Helseundersøkelse fra 2017. Totalt 8918 personer ble inkludert i utvalget. Analysene ble utført i SPSS. Jeg brukte Pearson kji-kvadrattest og logistisk regresjon for å analysere forskjeller mellom grupper og undersøke sammenhengen mellom kroppsvekt og egenrapportert diabetes. P-verdi < 0,05 ble satt som nivå for statistisk signifikans. Resultater: I 2017 rapporterte 1,3 % av Forsvarets ansatte diabetes. 1,4 % (n=104) av mennene oppga diabetes i forhold til 1 % (n=16) av kvinnene. Andelen med diabetes var høyere blant sivilt ansatte. Blant de totalt 16 kvinnene som oppga å ha diabetes var 15 sivilt ansatt. 70 % av tilfellene med diabetes forekom i aldersgruppen over 50 år. 77,5 % av alle tilfellene med diabetes faller under KMI-kategoriene «overvekt» og «fedme». Konklusjon: Andelen som rapporterer diabetes i Forsvaret er lav. Militært ansatte rapporterer om mindre diabetes enn sivilt ansatte, militært ansatte har også lavere KMI. Prevalensen av diabetes i Forsvaret øker med økende alder og økende KMI. Det er signifikant sammenheng mellom diabetes og høyere KMI.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22860
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.titleDiabetes mellitus i Forsvaret – en undersøkelse av omfang og sammenheng med overvekten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel