Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Tove Irene
dc.contributor.authorHansen, Eystein Magnus
dc.date.accessioned2010-03-22T13:13:53Z
dc.date.available2010-03-22T13:13:53Z
dc.date.issued2010-01
dc.description.abstractGester ved et språkbad sommer program ble observert naturlig slik de oppsto i undervisning for n=22 instruktører, 8 menn og 14 kvinner i videoklipp på gjennomsnittlig 572. sekunder hver. Ved analyse av videoklippene ble det funnet at instruktørene brukte hendene 64,14% av tiden til en aktivitetene til bruk av gester eller objekt. Erfarne instruktører brukte signifikant flere gester enn uerfarne instruktører, som forventet ut fra funn i annen undervisning enn språkbad undervisning (Moskowitz, 1976; Taleghani-Nikazm, 2008). Mønstre av handbruk ble analysert etter modell av McNeill (2005) og Grant (1977). Det ble funnet at erfarne instruktører brukte signifikant flere ikoniske gester og takt gester enn uerfarne lærere. Funnet av dette mønstre i gester er i samsvar med McNeill`s (2005) teori der det blir hevdet at når språk krever mye billedliggjøring, så vil man se mer bruk av ikoniske gester sammen med talen. Tre andre variabler ble målt for samme utvalg: Forventning til språknivå, aktivitets-sentrert eller språk-sentrert undervisning, og om undervisningen brukte tidligere lærte elementer fra språk, eller både tidligere lærte elementer og læring av nye elementer. Mønsteret som ble funnet kan tyde på at dersom det var behov for billedliggjøring der den kognitive belastningen var stor, så ble det brukt objekter for å symbolisere det som ble sagt. Men om den kognitive belastningen var mindre, ble det brukt mer gester for å symbolisere det som ble sagt.en
dc.description.abstractGesture at a language immersion summer program was observed naturally as they occurred in the education for n=22 instructors, 8 men and 14 women in video clips averaging 572 seconds each. Analysis of the video clips revealed that instructors used hands 64,14% of the time of an activity for use of gestures or objects. It was found that experienced instructors used significantly more gestures than inexperienced instructors, as expected from findings in other education than immersion education (Moskowitz, 1976; Taleghani-Nikazm, 2008). Patterns of hand use were analyzed after model by McNeill (2005) and Grant (1977). It was found that experienced instructors used significantly more iconic gestures and beat gestures than inexperienced instructors. The finding of this gesture pattern is reflected in McNeill`s (2005) theory in which he asserts that when language demands a lot of imaging, you will see more iconic gestures together with the speech. Three other variables were measured for the same selection of instructors: Expectations of language level, whether it was activity-oriented education or language-oriented education, and if the education used earlier learned elements of language or both earlier learned elements and new elements of language. The pattern found could mean that if there was a need for imaging in situations where the cognitive load was big, then objects were used to symbolize what was said. But if the cognitive load was less, it was used more gestures to symbolize what was said.en
dc.format.extent2343198 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2441
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2191
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-3900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en
dc.subjectSpråkbaden
dc.subjectSpråkundervisningen
dc.subjectKognitivt belastningen
dc.subjectGesteren
dc.subjectObservasjonsstudieen
dc.titleHendenes tale : mønstre i bruk av gester i fremmedspråkundervisning ved Concordia Language Villagesen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record