Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStenseth, Rita
dc.contributor.authorWillassen, Sylvia Kristine
dc.date.accessioned2022-07-01T05:47:21Z
dc.date.available2022-07-01T05:47:21Z
dc.date.issued2022-05-05en
dc.description.abstractBakgrunn: I 2020 oppstod det pasientskade ved 13,1% av alle somatiske sykehusopphold i Norge. Hele 4,8% av disse skadene var knyttet til kirurgi. Menneskelig faktor og inadekvat monitorering er store grunner til komplikasjonene. Det blir anslått at halvparten av disse pasientskadene kunne vært unngått gjennom forebygging. Hensikt: Å finne ut hva eksisterende litteratur sier om nær-infrarød spektroskopi som tilleggsmonitorering, hos pasienter i generell anestesi og beach-chair posisjon. Kan det være et hjelpemiddel som kan bidra til å forebygge cerebral iskemi? Metode: En litteraturstudie med systematisk tilnærming er gjennomført, med søk i databasene CINAHL og PubMed. I tillegg ble det gjort manuelle søk. Med bakgrunn i inklusjon og eksklusjonskriteriene, ble syv studier inkludert i denne studien. To av studiene er randomiserte kontrollerte studier og resterende er kohortstudier. En tematisk analyse ble gjort av resultatene, med målet å oppsummere og identifisere felles tema. Resultater: Det ble dannet fire hovedtema som dannet grunnlaget for diskusjonen. Leiets komplikasjoner, monitorering av pasient i generell anestesi og beach-chair posisjon, pasientsikkerhet og optimalisering av pasientforløpet. Herunder var det seks kategorier: risiko for cerebral iskemi i beach-chair posisjon og forekomst av cerebral desaturasjon, nær-infrarød spektroskopi for å oppdage cerebral iskemi, sammenheng mellom cerebral oksygenering og blodtrykk, risikofaktorer hos pasienten for å få cerebral desaturasjon i beach-chair posisjon og det postoperative forløpet. Konklusjon: Kirurgi i generell anestesi og beach-chair posisjon er assosiert med hypotensjon og cerebral desaturasjon. Dersom ikke dette behandles, kan det gi økt risiko for iskemisk hjerneskade. Risikofaktorer for cerebral desaturasjon er komorbiditet og det vil være viktig å identifisere risikofaktorer hos pasienten. Høy forekomst av cerebral desaturasjon, kan gi en indikasjon på at det er nødvendig med mer spesifikk monitorering. Nær-infrarød spektroskopi kan være et verdifullt verktøy, i tillegg til monitorering av invasivt blodtrykk, og sikring av nakken i en posisjon som ikke forhindrer venøs drenasje.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25687
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subjectAnestesisykepleieen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectMedisinteknisk utstyren_US
dc.subjectNær-infrarød spektroskopien_US
dc.titleHva sier eksisterende litteratur om peroperativ bruk av nær-infrarød spektroskopi, for å forebygge cerebral iskemi hos pasienter i generell anestesi og beach-chair posisjon?en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel