Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Tor
dc.contributor.authorGuldhaugen, Kristel Ailin
dc.contributor.authorKristiansen, Jon-André
dc.contributor.authorKloster, Roar
dc.contributor.authorGrotle, Margreth
dc.contributor.authorSolberg, Tore
dc.date.accessioned2022-11-28T10:01:58Z
dc.date.available2022-11-28T10:01:58Z
dc.date.issued2022-02-24
dc.description.abstract<p>BAKGRUNN - Kunnskap om variasjon i behandlingsrater er nødvendig for å vurdere om tilgangen til helsetjenester er likeverdig. Formålet med denne studien var å undersøke rater for kirurgisk behandling av degenerative nakkelidelser i Norge og Helse Nord, samt egendekningen i Helse Nord, og å vurdere aktiviteten i regionen. <p>MATERIALE OG METODE - Vi inkluderte operasjoner registrert i Norsk pasientregister i perioden 2014–18 og beregnet kjønns- og aldersstandardiserte behandlingsrater for Norge, helseregionene og helseforetakene i Helse Nord. Vi beregnet egendekning som andel bosatte i Helse Nord operert ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. <p>RESULTATER - Behandlingsraten var stabil med i gjennomsnitt 29,6 operasjoner per 100 000 innbyggere (alder 18–105 år) per år. Raten for bosatte i Helse Nord var 23,0 operasjoner per 100 000 innbyggere per år (78 % av landsgjennomsnittet). Ratene i boområdene Finnmark og Universitetssykehuset Nord-Norge var nær landsgjennomsnittet. Bosatte i Nordland og på Helgeland hadde lavere rater for alle årene i studieperioden med gjennomsnitt på henholdsvis 16,6 og 18,1 operasjoner per 100 000 innbyggere per år. Dette tilsvarer 56 % og 61 % av landsgjennomsnittet. Egendekningen i Helse Nord økte fra 69 % i 2014 til 91 % i 2018. <p>FORTOLKNING - Behandlingsraten for kirurgisk behandling av degenerative nakkelidelser var lavere i Helse Nord enn i resten av landet. Hvis dette skal kompenseres og egendekningen i regionen økes til 100 %, har vi estimert at aktiviteten må økes med om lag 35 operasjoner per år.en_US
dc.description.abstract<p>BACKGROUND - Knowledge about the variation in treatment rates is needed to assess whether the access to health services is equitable. The objective of this study was to investigate the rates of surgical treatment of degenerative cervical spine disease in Norway and the Northern Norway Regional Health Authority area and the local coverage in the Northern Norway Regional Health Authority area, and to assess the activity in the region. <p>MATERIAL AND METHOD - We included cervical spine procedures recorded in the Norwegian Patient Registry from the years 2014–18 and estimated age-standardised treatment rates for Norway, the health regions and health trusts in Northern Norway Regional Health Authority. We estimated the local coverage as the proportion of patients resident in the Northern Norway Regional Health Authority area who had undergone surgery at the University Hospital of North Norway in Tromsø. <p>RESULTS - The treatment rate remained stable at an average of 29.6 surgical procedures per 100 000 inhabitants (aged 18–105) per year. The rate for residents in the Northern Norway Regional Health Authority area was 23.0 procedures per 100 000 inhabitants per year (78 % of the national average). The rates in Finnmark and the areas of residence served by the University Hospital of North Norway were close to the national average. Residents in the Nordland and Helgeland areas had lower rates in each year of the study period, with an average of 16.6 and 18.1 procedures per 100 000 inhabitants per year respectively. This corresponds to 56 % and 61 % of the national average. Local coverage in the Northern Norway Regional Health Authority area increased from 69 % in 2014 to 91 % in 2018. <p>INTERPRETATION - The treatment rate for degenerative cervical spine disease was lower in the Northern Norway Regional Health Authority area than in the rest of Norway. For this to be compensated and the local coverage to be increased to 100 %, we have estimated that the activity needs to be increased by approximately 35 surgical procedures per year.
dc.identifier.citationIngebrigtsen, Guldhaugen, Kristiansen, Kloster, Grotle, Solberg T. Cervical spine surgery in the Northern Norway Regional Health Authority area in 2014-18. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2022en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2067017
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.21.0628
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.issn0807-7096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27562
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorske legeforeningen_US
dc.relation.journalTidsskrift for Den norske legeforening
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)en_US
dc.title.alternativeNakkekirurgi i Helse Nord 2014-18en_US
dc.title.alternativeNakkekirurgi i Helse Nord 2014-18
dc.titleCervical spine surgery in the Northern Norway Regional Health Authority area in 2014-18en_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)