Now showing items 232-251 of 311

  • Radical decomposition and argument structure 

   Jabłońska, Patrycja (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-06-11)
   The thesis is an attempt to arrive at the cartography of the low thematic domain of the clause using data from various argument structure constructions in Polish. It assumes the existence of a universal functional sequence (cf. Cinque (1999)) and the theory of morphology where morphemes are lexically specified to spell out chunks of the universal sequence. Furthermore, functional vocabulary items ...
  • Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen. 

   Furu, Eli Moksnes (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-05-10)
   Avhandlingen henter sitt tema fra et videreutdanningsstudium i aksjonslæring som Universitetet i Tromsø på oppdrag fra tre svenske kommuner arrangerte for en gruppe svenske lærere. I dette studiet har Furu opptrådt som prosjektleder, lærer, veileder og aksjonsforsker. I aksjonsforskning er det et nært samarbeid mellom forsker og praktikere som kan betegnes som et forskende partnerskap. I avhandlingen ...
  • Reading websites as places : two case studies of exploratory digital documents 

   Au, Judy Yu Ying (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-02-11)
   This thesis attempts to use the theoretical concept of “place” borrowed from the humanistic geographers to explore, firstly, the differences between traditional and digital place making and secondly, the nature of digital documents in connection to digital environments. <br><br>When employing “place” as a theoretical concept, I argue that place making in digital dimensions is comparable to that in ...
  • Religion and Indigeneity at Yhyakh 

   Nikanorova, Liudmila (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-09-09)
   Each summer in the Sakha Republic (Russia), hundreds of thousands of people celebrate an event called yhyakh. This dissertation explores articulations, performances, and translations of the concepts ‘religion’ and ‘indigeneity’ at and around contemporary yhyakhs. It focuses particularly on how yhyakh is understood and performed by its participants, on the motivations of the actors who promote different ...
  • Religion og fiendbilder : læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940. 

   Larsen, Rolf Inge (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-02-08)
   Tema for avhandlingen er forholdet mellom læstadianismen og statskirken i Norge sett i lys av norske myndigheters fiendebilde av kvenene og læstadianismen. Undersøkelsen er avgrenset til tidsrommet 1870–1940 og geografisk til prestegjeldene Lyngen og Vadsø som lå i sikkerhetspolitiske pressområder, og som hadde betydelig kvensk bosetting samtidig som læstadianismen stod sterkt begge steder. ...
  • Religion som samisk identitetsmarkør. Fire studier av film 

   Christensen, Cato (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-06-14)
   Avhandlingen drøfter betydningen av religion i konstruksjonen av samisk identitet. Det empiriske utgangspunktet er film, og særlig de samiske spillefilmene Veiviseren (1987, Nils Gaup) og Kautokeino-opprøret (2008, Nils Gaup). Et overordnet argument er at disse filmene har bidratt til å fremme religion som samisk identitetsmarkør, og da en bestemt type religion med koblinger til fortidens samiske ...
  • Representation and variation in substance-free phonology: a case study in Celtic 

   Iosad, Pavel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-02-18)
   This thesis presents a comprehensive analysis of the phonological patterns of two varieties of Brythonic Celtic in the framework of substance-free phonology. I argue that cross-linguistic variation in sound patterns does not derive solely from differences in grammars (implemented as Optimality Theoretic constraint rankings). Instead, I adopt the substance-free framework, based on the principle of ...
  • Representation of Gender and gender Relations in Newspapers Narratives: the case of Ethiopia. 

   Jemaneh, Agaredech (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2014-11-21)
   This research presents a qualitative study of Addis Admass (private) and Addis Zemen (state) newspapers from a social constructionist perspective. It asks the questions: How are gender and gender relations represented in the selected newspapers?, How do the selected items depict female and male social actors?, What needs for change regarding gender are represented? What new society do they imagine?, ...
  • Resultatenhetsmodellen i kommunal tjenesteproduksjon : instrument, symbol eller maktmiddel? 

   Torsteinsen, Harald (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006)
   Temaet for denne avhandlinga er bruk av resultatenheter i kommunal tjenesteproduksjon. Ordninga har på kort tid oppnådd betydelig popularitet og er i ferd med å spre seg til kommuner over hele landet. Ifølge en NIBR-undersøkelse, basert på Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase, kan så mange som 43% av norske kommuner ha tatt resultatenhetsmodellen i bruk, i kombinasjon med ...
  • Retorikk, teknologi og læring : en analyse av meningskonstruksjoner knyttet til bruk av ny teknologi innen utdanningssystemet 

   Haugsbakk, Geir (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-04-16)
   En viktig bakgrunn for avhandlingen er på den ene siden den store offentlige satsingen på bruk av ny teknologi i skolen preget av politisk samstemthet, på den andre siden det store spriket mellom forventninger og resultater som flere har påvist. I den forbindelse rettes søkelyset i avhandlingen mot de sentrale grunnlagsdokumentene. En hovedhensikt har vært å kaste nytt lys over noen av de dilemmaene ...
  • Rock art and landscapes : studies of Stone Age rock art from northern Fennoscandia 

   Gjerde, Jan Magne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-10-15)
   The thesis focuses on rock art and landscapes of the Stone Age of northern Fennoscandia, between about 10000BC until 2000BC. Five areas with rock art are selected for in-depth case studies where rock art is studied in relation to time and landscape. The five areas are Ofoten and Alta in northern Norway, Kanozero on Kola Peninsula and Vyg by the White Sea in northwestern Russia and Nämforsen in ...
  • Roller, identitet og undervisningspraksis i den videregående skolen : en kvalitativ studie 

   Waale, May-Britt (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-06-06)
   The teaching staff of a sixth-form college consists of specialists with many different academic and occupational backgrounds – which form the basis of their teaching. May-Britt Waale’s dissertation is rooted in this fact and focuses on three main themes: Which forms of teaching are found in the classrooms of teachers from four different occupational groups within the Department of Health and ...
  • Rom for rettferdighet. Liberale utfordringer i grenselandet mellom basisstruktur og bakgrunnskultur. 

   Fjørtoft, Kjersti (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-01-20)
   Avhandlingen Rom for rettferdighet – Liberale utfordringer i grenseland mellom basisstruktur og bakgrunnskultur, er en diskusjon av skillet mellom det politiske og det ikke–politiske som ligger til grunn for John Rawls’ politiske liberalisme. Hovedspørsmålet er om Rawls sin distinksjon mellom det politiske og det ikke-politiske skaper problemer for den samfunnsmessige evnen til å virkeliggjøre de ...
  • Rundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksis 

   Danielsen, Ådne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-11-11)
   Avhandlingsarbeidet representerer en organisasjonsteoretisk analyse av hvordan ideen om studiesentre har blitt til, og videre hvordan denne ideen har blitt spredt til, og mottatt i noen bestemte virksomheter. Studiesentre er organisasjoner som har til oppgave å legge forholdene til rette for at høyere utdanning kan tas på steder der tilgangen til slik utdanning er begrenset. Det betyr i praksis ...
  • Russefeiring. Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual 

   Sande, Allan (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2000)
   Dette er en sosialantropologisk studie av rusmiddelbruk og rus. Fenomenet blir forsøkt beskrevet og analysert gjennom deltakende observasjon i organsjerussefeiringen og rødrussefeiringen i to ulike lokalsamfunn i Nord Norge. Russefeiring blir her analysert med sosialantropologisk teori om kultur, symboler og ritualer. Både rusmidlene og handlingene blir studert som kommunikasjon om virkeligheten og ...
  • Russian natural language processing for computer-assisted language learning: Capturing the benefits of deep morphological analysis in real-life applications 

   Reynolds, Robert (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-08-15)
   In this dissertation, I investigate practical and theoretical issues surrounding the use of natural language processing technology in the context of Russian Computer-Assisted Language-Learning, with particular emphasis on morphological analysis. In Part I, I present linguistic and practical issues surrounding the development and evaluation of two foundational technologies: a two-level morphological ...
  • Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger - muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin 

   Myrvang, Robert (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2005-06-09)
   Avhandlingen belyser samhandling mellom sykehus og legekontor, og undersøker hvordan samhandlingsbetingelsene endres ved overgang fra papir- til elektronisk utveksling. Samhandling rundt henvisninger og epikriser anvendes som eksempel og illustrasjon for undersøkelsen. Avhandlinga viser at sykehuslegene gjennom sin spesialiserte kunnskapstilnærming ofte dokumenterer ”for innvortes bruk”. Jo mer ...
  • Samisk forhistorie i norsk arkeologi 1900-2000 

   Hesjedal, Anders (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2000)
  • Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark 

   Rasmussen, Siv (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-09-27)
   Avhandlingen er en komparativ undersøkelse av deltakelse i kirkelivet blant samer i Finnmark og Torne lappmark, som var underlagt henholdsvis den norske og den svenske kirka. Hovedfokuset ligger på 1600-tallet og starten på 1700-tallet, men jeg problematiserer også hvorvidt samer i disse to regionene kom i kontakt med kristendommen via middelalderens katolske kirke. Ved hjelp av en komparativ ...
  • Samisk kunst i norsk kunsthistorie: historiografiske riss 

   Grini, Monica (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-12-02)
   I 1940 beskrev kunsthistorikeren Harry Fett det han kalte “samenes kunst” som “et kapittel for sig i menneskehetens kunstmyte, en Finnmarksviddas egen levende kunst”. Han så denne kunsten i relasjon til “en større gruppe, nemlig de folkestammers kunst som lever langs Sibirs, Nord-Amerikas og Grønlands store vidder op mot Polhavet”. Han regnet samtidig denne “Finnmarksviddas egen levende kunst” som ...