Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørdahl Myklestad, Kristin
dc.contributor.authorSolstad, Karen Bruce
dc.date.accessioned2023-05-08T07:31:33Z
dc.date.available2023-05-08T07:31:33Z
dc.date.issued2022-05-05en
dc.description.abstractTittel: Videokonsultasjoner i psykomotorisk fysioterapi: en intervjustudie Bakgrunn: I forbindelse med økt digitalisering i helsevesenet og covid-19-pandemien har psykomotoriske fysioterapeuter fått ny erfaring med videokonsultasjoner i samhandling med pasienter. Det foreligger lite kunnskap fenomenet og denne studien utforsker psykomotoriske fysioterapeuters erfaringer med videokonsultasjoner og tanker om videre bruk av verktøyet. Metode: Individuelle semistrukturerte kvalitative intervjuer av tre fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og erfaring med videokonsultasjoner. Funn: De intervjuede fysioterapeutene erfarte at bruken av videokonsultasjoner førte med seg nye muligheter og utfordringer i deres praksis. De opplevde at behandlingen ble mer tilgjengelig for pasienter som ikke kunne møte opp og at det gav større mulighet for kontinuitet i oppfølgingen for enkelte. Terapeutene opplevde store endringene i konteksten man møtte pasienten i og at dette førte med seg nye måter å utøve faget på, andre typer forstyrrelser og mindre kroppslig bevegelse enn de var vant til. I samhandlingen opplevde de å ha begrenset tilgang til pasientenes kroppsspråk og at samtalen fikk større betydning. Terapeutene trakk frem relasjon til pasienten, felles forståelse og trygghet i situasjonen som viktige forutsetninger for at videokonsultasjoner egnet seg. De ga uttrykk for at de ville ha videokonsultasjoner videre i sin praksis, som et alternativ hvis vanlige konsultasjoner ikke var mulig og forutsetningene lå til rette for det. Studien gir indikasjon for at videokonsultasjon er en etablert praksis hos enkelte psykomotoriske fysioterapeuter og at bruken av samhandlingsverktøyet vil fortsette ut over pandemiens begrensninger. En videokonsultasjon synes ikke å kunne erstatte en psykomotorisk behandling, men være et alternativ for å unngå avlysninger og lengre brudd i oppfølgingen. Kroppsforståelsen som ligger til grunn i faget synes å prege informantenes erfaringer og tanker om samhandlingen over video. Nøkkelord: psykomotorisk fysioterapi, videokonsultasjoner, terapeuterfaringeren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29151
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3962
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.titleVideokonsultasjoner i psykomotorisk fysioterapi: en intervjustudieen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)