Show simple item record

dc.contributor.authorAlmås, Synnøve Hofseth
dc.contributor.authorNilsen, Ragnhild
dc.date.accessioned2023-05-25T09:40:00Z
dc.date.available2023-05-25T09:40:00Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstract<p><i>Innledning.</i> Bioingeniørfaget er lite synlig i helsevesenet. Å identifisere forskningsområder innen biokjemisk laboratoriemedisin, kan være et ledd i å synliggjøre yrket. Mer forskning innen bioingeniørfaget er viktig for å kunne evaluere nye behandlingsteknikker, utvikle evidensbasert praksis og bedre pasientbehandling. Dette prosjektet er andre del av en studie som undersøker aktuelle forskningsområder for norske bioingeniører. I den første delen av denne studien (del 1) kartla vi hvilke temaer bioingeniører innen medisinsk biokjemi mener det bør forskes på. Temaene som kom opp var knyttet til pasientrelaterte utfordringer, organisatoriske/psykososiale forhold, analysering/ kvalitetssikring og bioingeniøren i fremtiden. I denne delen (del 2) har vi gått videre og sett på hvilke av disse forskningsområdene som er viktigst sett fra bioingeniørene ved medisinsk biokjemi sitt ståsted. <p><i>Materiale og metode.</i> Delphi-metoden er benyttet for å oppnå konsensus. Basert på de tidligere kartlagte forskningsområdene i del 1 av studien, samt annen forskning, ble det utarbeidet et spørreskjema hvor 33 aktuelle forskningsområder ble presentert. Spørreskjemaet ble sendt til bioingeniører ved 27 medisinsk biokjemiske laboratorier. Respondentene skulle ved hjelp av en Likert-skala rangere viktigheten av de 33 forskningsområdene knyttet til henholdsvis pasient, samarbeid med kollegaer og bioingeniørfaget generelt. <p><i>Resultat.</i> I alt 21 besvarte spørreskjemaet, noe som gir en svarprosent på 77,8 %. Studien viser at forskningsområder innen kategoriene preanalyse og analytisk var høyt rangerte. Dette omfatter blant annet å undersøke helsepersonell sin prosedyrekunnskap når det gjelder kvalitetssikring og om annet helsepersonell er bevisst på verdien av preanalytiske variabler. Å synliggjøre bioingeniørfaget og utvikle pasientnære analyser, kom også frem som aktuelle forskningsområder.en_US
dc.description.abstract<p><i>Introduction.</i> Biomedical laboratory science is a somewhat invisible profession. To identify research areas within biomedical laboratory science, could contribute to make the profession more visible. More research within biomedical laboratory science is important to evaluate new treatment techniques, establish evidence-based practice and improve patient treatment. This project is the second part of a study aiming at determining research priorities within biomedical laboratory sciences in Norway. In the first stage of this study (part 1), we mapped which themes biomedical laboratory scientists within medical biochemistry considered to be potential research areas. The themes that came up were linked to patient related challenges, organizational/psychosocial aspects, analyzing/quality assurance and the future of biomedical laboratory science. In this part of the study (part 2), we have moved on to investigate which research areas biomedical laboratory scientists in medical biochemistry consider most important. <p><i>Material and methods.</i> The Delphi – method was applied to establish consensus. Based on the earlier mapped research areas in part 1 of the study, as well as other studies, a questionnaire presenting 33 relevant research areas was developed. The questionnaire was distributed to 27 medical biochemistry laboratories. By using a Likert scale, the respondents graded the importance of the 33 areas related to the patient, collaboration with colleagues and biomedical science in generally, respectively. <p><i>Results.</i> In total 21 laboratories answered the questionnaire, giving a response rate of 77.8 %. The results show that research areas within the categories pre-analysis and analysis were ranked as most important. Some of the highest ranked research areas are to interpret other health professional’s procedural knowledge related to quality assurance and if other health professionals are conscious of the importance of pre-analytical variables. To strengthen the position of biomedical laboratory sciences and improve point-of-care testing were also considered to be relevant research areas.
dc.descriptionSource at <a href=https://www.bioingenioren.no/fag/fag-originalartikkel/aktuelle-forskningsomrader-for-bioingeniorer-innen-medisinsk-biokjemi/>https://www.bioingenioren.no/fag/fag-originalartikkel/aktuelle-forskningsomrader-for-bioingeniorer-innen-medisinsk-biokjemi/</a>.
dc.identifier.citationAlmås SH, Nilsen R. Aktuelle forskningsområder for bioingeniører innen medisinsk biokjemi. Bioingeniøren. 2018;53(5):24-30en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1593557
dc.identifier.issn0801-6828
dc.identifier.issn1890-1875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29264
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNITO - Bioingeniørfaglig institutten_US
dc.relation.journalBioingeniøren
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)en_US
dc.title.alternativeAktuelle forskningsområder for bioingeniører innen medisinsk biokjemien_US
dc.titleAktuelle forskningsområder for bioingeniører innen medisinsk biokjemien_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)