Show simple item record

dc.contributor.advisorHjulstad, Johan
dc.contributor.authorHalvorsen, Lena
dc.date.accessioned2023-08-25T05:58:28Z
dc.date.available2023-08-25T05:58:28Z
dc.date.issued2023-05-12en
dc.description.abstractTegnspråklige elever med nedsatt hørsel er en liten gruppe elever med rett til to likeverdige opplæringsspråk: Norsk tegnspråk og norsk (talespråk). Når de er den eneste eleven i sin klasse om å være tegnspråklig og å ha nedsatt hørsel, gir dette en kompleks opplæringssituasjon hvor det er helt avgjørende at skolen legger godt til rette for både språklig, faglig og sosial samhandling. Denne kvalitative masterstudien setter søkelyset på hvordan barrierer for språklig tilgang i opplæringen kan bidra til at disse elevene utvikler en eller annen vanske med språk, altså at de får en språklig sårbarhet. Utgangspunktet er at dette er noe som kan forebygges gjennom god tilrettelegging, og problemstillingen er derfor som følger: «Hvordan kan oppæringen bidra til at tegnspråklige elever med nedsatt hørsel ikke utvikler en unødvendig språklig sårbarhet?» Det er valgt en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til studien, og datainnsamlingen er gjort gjennom fokusgruppeintervju med fem elever på mellomtrinnet. Alle informantene er tegnspråklige elever med nedsatt hørsel, og det er deres erfaringer som danner grunnlaget for analysen og dermed belysningen av problemstillingen. Resultatene peker på en hel rekke barrierer for tilgang, og at det er ulike vilkår for språklig samhandling i de to språkene. Tegnspråklige barrierer handler først og fremst om mangel på språklige arenaer å samhandle i. Talespråklige barrierer handler i stor grad om sensorisk tilgang, hvorav støy er en vesentlig faktor. Resultatene drøftes i lys av Bruce et al. (2017) sin modell for språklig sårbarhet (Bruce et al., 2017), og ulike studier som viser at barn og elever med nedsatt hørsel kan være i risiko for å utvikle (unødvendige) sårbarheter med språk. Det drøftes også ulike tilpasninger skolen kan gjøre for å bygge ned de aktuelle barrierene, og dermed gi et opplæringstilbud som legger til rette for en språkutvikling som svarer til elevenes kognitive forutsetninger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30342
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3903
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectTegnspråklig opplæringen_US
dc.subjectTegnspråklig tospråkligheten_US
dc.subjectNedsatt hørselen_US
dc.subjectTegnspråklige eleveren_US
dc.subjectSpråklig sårbarheten_US
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectFokusgrupperen_US
dc.titleDet er ikke i ørene språket sitter. En fokusgruppestudie med tegnspråklige elever med nedsatt hørsel, om språklige betingelser i skolen.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)