Show simple item record

dc.contributor.advisorFlemmen, Anne Britt
dc.contributor.authorGranås, Brynhild
dc.date.accessioned2012-08-13T07:54:06Z
dc.date.available2012-08-13T07:54:06Z
dc.date.issued2012-08-10
dc.description.abstractGjennom til sammen fem analyser fra byene Kirkenes, Narvik og Kiruna utforsker avhandlingen prosesser der stedsmeninger konstitueres og rekonstitueres. Basert på en forståelse av sted som åpent og produsert innenfor en utvidet geografi, benyttes meningsproduktive prosesser som inntak til situerte analyser som gir kunnskap om orden og uorden, motsetninger og forhandlinger, samt begrensninger og potensialer som inngår i kontinuerlige genereringer av meningssystem som følger og driver stedenes utvikling. Det å rette forskningsmessig oppmerksomhet mot stedet er begrunnet både i en forståelse av samfunn som tilsier at alle sosiale prosesser kan identifiseres empirisk til steder og i et ønske om å få fram geografisk spesifikke fortellinger fra samtiden. Bruken av stedsmeninger som forskningsinntak er motivert av samfunnsmessige utviklingstrekk som indikerer at den mening stedet har og gir løftes opp på den offentlige dagsordenen. Avhandlingen søker verken å dokumentere framveksten av en slik offentlig dagsorden eller forklare den, men å bidra til en mer nyansert forståelse av de meningsproduktive sammenhengene slike innsatser virker inn på, er forankret i og betinget av. Avhandlingsarbeidet kobler Masseys begrepsliggjøringer av stedet som relasjonelt, materielt og dynamisk med Foucaults forståelse av makt som et meningsproduktivt aspekt ved relasjoner. Via en slik kobling, og basert på kvalitative intervjuundersøkelser og dokumentstudier, utforsker studiene maktaspekt ved stedlige utviklingsprosesser, slik de utfolder seg relasjonelt. Det relasjonelle fokuset retter oppmerksomheten mot interaksjonsprosesser der meninger konstitueres og rekonstitueres, innenfor forhandlinger og gjennom brytninger. Mer enn å avsløre mulig undertrykkelse, ligger den analytiske verdien ved en slik perspektivering i måten den søker bak asymmetriske relasjoner og til prosesser der mening skapes. Tilnærmingsmåten legger til rette for å utforske stedlig kompleksitet gjennom fokuseringen på prosesser der motsetninger og det uavklarte uttrykkes og der historiske sammenfall, motstand og potensiale for endring kommer til syne. Slik trekkes teppet også til side for å se ordnende kunnskapssystem som kontingente produkt og ikke nødvendige utfall av historiens gang.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractKirkenes, Narvik og Kiruna går i dag igjennom store forandringer. Avhandlingen diskuterer utviklingen av stedene gjennom å se nærmere på hvordan innbyggere, politikere, næringsaktører og andre bidrar til å gi byene mening. Analysene går bak overskrifter som for eksempel «Narvik – sterke opplevelser», «Grensebyen Kirkenes» og «Gruvstaden Kiruna». Ved å beskrive det komplekse ved byene kommer spenninger til syne som både driver byene framover og holder dem tilbake. Avhandlingen viser hvordan stedene kan utforskes gjennom spørsmålet om meninger de blir tillagt fra ulikt hold. Stedets mening blir i dag gitt oppmerksomhet av mange, for eksempel for å styrke stedsidentitet, legge til rette for tilflytting og investeringer og økt turisme. Studiene gir kunnskap for å forstå bedre sammenhengene slike innsatser inngår i og er betinget av. Til slutt argumenterer avhandlingen for å se nordlige byer i lys av den globale virkelighet de står i dialog med og som gjør seg gjeldende i alle tre byene.en
dc.description.sponsorshipUniversitetet i Tromsøen
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin: <br>1. Viken, A., Granås, B. and Nyseth, T.: 'Kirkenes: an industrial site reinvented as a border town', Acta Borealia, 25(1) (2008), pp. 22-44, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/08003830802302869>http://dx.doi.org/10.1080/08003830802302869</a> <br>2. Granås, B. og Nyseth, T.: ‘Place and transport. Particularities of a town and its mobilities’, in Bærenholdt, J. O. and Granås, B. (red.) ‘Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries’,Ashgate (2008). <br>3. Granås, B.: ‘Constructing the unique – communicating the extreme. Dynamics of place marketing ‘ in Nyseth, T. og Viken, A. (red.) ‘Place Reinvention. Northern Perspectives’, Ashgate (2009). <br>4. Granås, B.: ‘A mining town or a town with a mine? Industrialisation processes and institutional negotiations of place meanings’ (manuscript) <br>5. Granås, B.: ‘Ambiguous place meanings. Living with the industrially marked town in Kiruna, Sweden’, forthcoming paper in Geografiska Annaler: Series B, Human Geographyen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4358
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4077
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleDet gjenstridige mangfoldet : bak slagord og overskrifter i nordlig byutviklingen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record