Show simple item record

dc.contributor.advisorFørde, Anniken
dc.contributor.authorKielland, Ingrid Marie
dc.date.accessioned2012-12-13T09:11:45Z
dc.date.available2012-12-13T09:11:45Z
dc.date.issued2013-01-11
dc.description.abstractAbstract The dissertation explores the relevance and potential of approaching place politics through personal and collective stories about place. It is based on a case study of a local debate over a controversial project to bid for the 2018 Winter Olympic Games in Tromsø, Northern Norway. The dissertation contributes to developing Doreen Massey´s work on the politics of a relational sense of place by looking at how interests and identities, propinquities and connectivities are negotiated and co-constructed through discursive practices. Four arguments are drawn from the case study: Place stories are mobile, and enable knowledge and experiences to travel across space and time. Place stories are also versatile, and can be used in different ways to do different kinds of discursive work. The political relevance of place stories is based on their function as discursive resources for political action. Approaching place politics through place stories is particularly useful because place stories combine interests, identities, propinquities and connectivities. The dissertation states that ambivalent stories about exclusion and inclusion, relevance and irrelevance, the near and the far away, contribute to producing power and to producing place. It emphasises the important role of personal stories about identities and belonging in negotiating place politics, and concludes that politics of identities should to a greater extent be included in academic and political discussions of interests, development and economics.en
dc.description.abstractSammendrag Avhandlingen drøfter relevansen av og potensialet i stedsfortellinger som en empirisk og analytisk tilnærming til stedspolitikk. Utgangspunktet for avhandlingen er en casestudie av den lokale debatten i Tromsø knyttet til søknaden om å arrangere vinter-OL i 2018. Avhandlingen bidrar til å videreutvikle Doreen Masseys relasjonelle og politiske stedsperspektiver ved å utforske hvordan interesser og identiter, nærhet og forbindelser forhandles og konstrueres gjensidig gjennom diskursive praksiser. På grunnlag av casestudien fremsettes følgende fire hovedargumenter: Stedsfortellinger er mobile, og bidrar til at kunnskaper og erfaringer beveger seg i tid og rom. Stedsfortellinger er fleksible, og kan brukes på ulike måter til å utføre ulike typer diskursivt arbeid. Den politiske relevansen av stedsfortellinger bygger på den funksjon fortellingene har som diskursive ressurser for politisk praksis. Og stedsfortellinger er en nyttig tilnærming til stedspolitikk ettersom stedsfortellinger kombinerer interesser, identiteter, nærhet og forbindelser. Avhandlingen slår fast at flertydige fortellinger om eksklusjon og inkludering, relevans og irrelevans, det nære og det fjerne, bidrar til å produsere makt og til å produsere steder. Videre understrekes den viktige rollen som personlige fortellinger om identitet og tilhørighet spiller i politisk meningsforhandling om sted. Avhandlingen konkluderer med at identitetspolitikk i større grad bør inkluderes i akademiske og politiske drøftinger som omhandler interesser, utvikling og økonomi.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlingen tar for seg hvordan fortellinger om sted kan brukes som empirisk og analytisk tilnærming til å forstå stedspolitikk med utgangspunkt i debatten om OL i Tromsø. Hvordan ble ulike fortellinger om Tromsø brukt av ulike aktører i OL-debatten, og hva slags politisk rolle spiller slike stedsfortellinger? Avhandlingen bidrar til å videreutvikle geografen Doreen Masseys relasjonelle og politiske perspektiver på sted knyttet til begrepet “a global sense of place”. På grunnlag av kvalitative intervjuer med involverte aktører utforskes forståelsen av tilhørighet og identitet og hvordan denne samspiller med forståelsen av økonomiske og materielle interesser. Det diskuteres også hvordan identitet og interesser forhandles og konstrueres i sammenheng med geografiske begreper om nærhet, avstander og forbindelser. Avhandlingen konkluderer blant annet med at identitetspolitikk i større grad bør inkluderes i akademiske og politiske drøftinger som omhandler interesser, utvikling og økonomi.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4673
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4388
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Human geography: 290en
dc.subjectStedsutviklingen
dc.subjectPolitisk geografien
dc.subjectNarrativ-diskursiv tilnærmingen
dc.subjectRelasjonell stedspolitikken
dc.subjectIdentitet og interesseren
dc.subjectPropinquity and connectivityen
dc.subjectRelational place politicsen
dc.subjectNarrative-discursive approachen
dc.subjectIdentity and interestsen
dc.titleWhose stories? Whose place? : place politics and the politics of place stories in Tromsø's Olympic debateen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record