Now showing items 1-20 of 781

  • Field Notes from the Quest for the First use of Acculturation 

   Rudmin, Floyd Webster (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2003)
   Quest begin in the vauge way, as an interest or an orientation, and maybe as a collection of skills. I was probably bent towards this quest at Queen's University, where I was mentored in cross-cultural psychology by John Berry, where I served as a TA in Milt Suboski's statistics and research methods courses, and where I learned the lore of history of psychology with David Murray. Quests often begin ...
  • Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987, 1992, 1997 og 2002 

   Træen, Bente; Stigum, Hein; Magnus, Per (Research report; Forskningsrapport, 2003)
   Bakgrunn Kunnskap om befolkningens seksualvaner er nødvendig for å forstå, forutsi og forebygge spredning av seksuelt overførbare sykdommer slik som HIV/AIDS, klamydia, humant papilloma virus og herpes. Videre er slik kunnskap viktig for å forebygge uønskede svangerskap. På denne bakgrunn har Nasjonalt folkehelseinstitutt (fram til 2002 Folkehelsa) med 5 års mellomrom gjennomført undersøkelser for ...
  • Acculturation : early political and social science conceptions 

   Rudmin, Floyd Webster (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2003-10)
   Acculturation refers to the psychological and cultural changes that are caused by continuous contact between people of different cultures. A culture is comprised of the norms, values, beliefs, information, and skills that people in a society share, and these are manifest in the visible behaviors, physical implements and social systems that the society expresses. Thus, different nations and ethnic ...
  • Seeking treatment or not? A study on mental helpseeking and its relation to needs, symptoms, person characteristica, experiences and attitudes in a student population 

   Skarsvåg, Hedvig Aasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-02)
   This study was aimed at uncovering aspects involved in helpseeking behavior; more specifically describing reluctance to seek mental health treatment in individuals who have a subjectively felt need for such help. Respondents from a student sample (N=741) participated in the survey. 491 (66%) had never felt need for help and 250 (33%) had felt need for help. Of those who had felt need, one third (82) ...
  • A new instrument to describe indicators of well-being in old-old patients with severe dementia. The Vienna List 

   Porzsolt, Franz; Eisemann, Martin; Kojer, Marina; Schmidl, Martina; Greimel, Elfriede R.; Sigle, Jörg; Richter, Joerg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004-02-19)
   Background: In patients with very severe dementia self-rating of quality of life usually is not possible and appropriate instruments for proxy-ratings are not available. The aim of this project is to develop an instrument of clinical proxy-ratings for this population. Methods: Using electronic instruments, physicians and nurses recorded patient behaviour and changes of behaviour over a ...
  • Discovering Jan Smedslund's psychologic. Challenging the assumptions of psychology 

   Pedersen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-12-04)
   The current paper starts with a presentation of the metatheoretical landscape of current psychology. Jan Smedslund's psychologic is presented as a post-modern, or constructionalist, approach to psychology as a science. The key elements of psychologic are presented and explained. The system is then applied to two randomly chosen psychological articles: 1) a study of the predictive value of phonemic ...
  • Debate in science: The case of acculturation 

   Rudmin, Floyd Webster (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2006)
   The acculturation paradigm of measuring assimilation, separation, integration and marginalization confuses dimensional and categorical conceptions of its constructs, fails to produce ipsative data from mutually exclusive scales, misoperationalizes marginalization as distress, mismeasures biculturalism using double-barreled questions instead of computing it from unicultural measures, and then tends ...
  • Age matters. A study on motivation, flow and self-esteem in competing athletes. 

   Fossmo, Toril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11)
   The present study tested whether there were any differences between athletes varying in age, or practising different sports at different levels, on the variables motivation, flow, self-esteem and personality. Of the 145 athletes that participated in the study, there were 85 males and 59 females (one missing) ranging from 18 to 40 years of age (M = 21.34, SD = 3.89). The athletes were grouped as ...
  • Prepulse inhibition as an index of attentional processing. A comparison between young and elderly 

   Nordmark, Eirik Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11-01)
   Prepulse inhibition (PPI) is assumed to index attentional processes by inhibition of the startle reflex. By directing attention towards a weak stimulus, i.e., the prepulse, PPI is increased. We investigated controlled and automatic processes related to attention in young and elderly subjects. Both groups (n=41) attended to a task where they were to judge if length of a comparison tone was shorter ...
  • Acculturation alchemy : how miscitations make biculturalism appear beneficial 

   Rudmin, Floyd Webster (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2007)
   .
  • ME-pasienters møte med det norske helsevesenet : utfordringer og muligheter for helsepersonell i møte med kronisk syke pasienter 

   Bjørkum, Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10-29)
   Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (ME) er en omstridt lidelse. Kunnskap om årsaksforhold og behandling er begrenset, og mange pasienter har hatt vanskelige møter med helsevesenet. Formålet med denne studien var todelt: å kartlegge hvilke erfaringer ME-pasienter har gjort seg i møtet med det norske helsevesenet og ved forsøk på behandling/symptomlindring, og å diskutere resultatene i ...
  • Balance theory and acculturation : Russian-speaking immigrants in Norway 

   Romanova, Evguenia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10-31)
   Self-report scales designed to measure attitudes toward both Russia and Norway, attitude between Norway and Russia, the degree of perceptual fit into each of the cultures, cultural distance and satisfaction with life, were completed by Russian-speaking immigrants. The main purpose of the study was to explore Heider’s social balance theory in acculturation research. It was predicted that balance is ...
  • Barn i asylmottak : en kvalitativ studie 

   Sivertsen, Hilde Buvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Det er forsket lite på barn i asylmottak og deres psykiske helse. Derimot er det gjort en del studier på flyktningbarn og barn som har vokst opp under andre belastende vilkår. Mange av de faktorene som er avgjørende for at barn klarer seg, er forhold utenfor barnet. Denne studien ønsket å finne ut hvilke spesielle faktorer i hverdagen på asylmottak, som kunne ha betydning for barns psykisk helse. ...
  • Identitetsstatus i relasjon til selvfølelse og autoritarianisme : to meta-analytiske studier 

   Ryeng, Marianne S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Målet med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom Marcias (1966) identitetsstatusparadigme og variablene selvfølelse (Studie 1) og autoritarianisme (Studie 2), ved hjelp av meta-analytisk metode. Følgende databaser ble benyttet for å identifisere relevante studier mellom 1966 og 2005: PsycINFO, ERIC, Sociological Abstracts, og Dissertation Abstracts International. Utvalget til Studie 1 ...
  • Barnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004 

   Holme, Hilde; Isachsen, Linn B. Brattli; Jarnæs, Nina C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   De nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. I den forbindelse var hovedformålet å styrke barns rettssikkerhet, blant annet ved at barnets beste skal være avgjørende både for saksbehandlingsprosessen og resultatet i den enkelte sak. Undersøkelsen er basert på erfarne dommere, advokater og sakkyndige sine erfaringer fra praksis. Hensikten var å evaluere hvorvidt de ...
  • Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse : kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? 

   Aspenes, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Forskningsresultater tyder på at rundt 20-25 % av skilsmissebarn risikerer å oppleve langsiktige problemer på psykologiske, atferdsmessige og sosiale områder. Målet her har vært å avklare relevansen for å nyansere skilsmissen i seg selv som årsak til denne risikoen, da gjennom å presentere relevant teori og empiri i forhold til andre mulige forklaringer. Det konkluderes med at skilsmissen som ...
  • Jobbtilfredshet i tannhelstjenesten : psykologiske klimafaktorer som prediktorer for jobbtilfredshet 

   Sandberg, Stig Magnus; Eldevik, Erik Magnus Øysteinson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Formålet med denne studien var å undersøke oppfatninger av sentrale arbeidsmiljøfaktorer og jobbtilfredshet hos de ansatte i tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune. Til sammen 206 ansatte i ulike funksjoner i tannhelsetjenesten besvarte anonymt et spørreskjema som kartla de ansattes vurdering av sentrale aspekter ved arbeidsklimaet målt ved Humetricas Organisasjons Analyse (HOA). Resultatene for ...
  • Identitetsstatus i forhold til angst og kontrollplassering : to meta-analyser 

   Lillevoll, Kjersti Rønningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Marcias identitetsstatusparadigme har vært en dominerende tilnærming i identitetsforskningen. Rundt 1100 studier har brukt modellen for å undersøke ulike dimensjoner av identitetsutviklingen, men ingen systematisk meta-analyse har vært utført. Hensikten med denne studien var å utføre to meta-analyser på identitetsstatus i forhold til angst (studie 1), og kontrollplassering (locus of control) (studie ...
  • Spesialiserte metoder for avdekking av malingering i nevropsykologiske undersøkelser : en vurdering og sammenligning av symptomvaliditetstester og spørreskjema 

   Puhr, Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   "Malingering" refererer til et klinisk fenomen hvor en person, motivert av ytre insentiver, bevisst og intensjonelt produserer falske eller grovt overdrevne fysiske eller psykiske symptomer. Dette fenomenet vil kunne forekomme i nevropsykologiske undersøkelser hvor personen kan oppnå økonomiske, trygdemessige eller andre fordeler ved å få påvist en sentralnervøs skade eller dysfunksjon. De siste ...
  • A refined computer harassment paradigm: Validation, and test of hypotheses about target characteristics 

   Siebler, Frank; Sabelus, Saskia; Bohner, Gerd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   A refined computer paradigm for assessing sexual harassment is presented, validated, and used for testing substantive hypotheses. Male participants were given an opportunity to send sexist jokes to a computer-simulated female chat partner. In Study 1 (N = 44), the harassment measure (number of sexist jokes sent) correlated positively with self-reported harassment proclivity. Study 2 (N = 77) included ...