Show simple item record

dc.contributor.advisorKraft, Siv Ellen
dc.contributor.authorChristensen, Cato
dc.date.accessioned2013-05-24T11:28:17Z
dc.date.available2013-05-24T11:28:17Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.description.abstractAvhandlingen drøfter betydningen av religion i konstruksjonen av samisk identitet. Det empiriske utgangspunktet er film, og særlig de samiske spillefilmene Veiviseren (1987, Nils Gaup) og Kautokeino-opprøret (2008, Nils Gaup). Et overordnet argument er at disse filmene har bidratt til å fremme religion som samisk identitetsmarkør, og da en bestemt type religion med koblinger til fortidens samiske religiøsitet, så vel som til senmoderne urfolksdiskurser. Avhandlingen følger opp et økende fokus mot filmproduksjon som et viktig medium for selvrepresentasjon og artikulasjon av kulturell identitet blant mange urfolksgrupperinger, verden over. Drøfting av forholdet mellom film, religion og identitet i en samisk kontekst er dessuten et forsøk på å empirisk utdype en tendens som påpekes av flere forskere, nemlig at samtidens urfolksbevegelser, både på internasjonale og nasjonalt lokale arenaer, har fått en fremtredende religiøs dimensjon. Avhandlingens analyser tar utgangspunkt i sosialkonstruktivistiske tilnærminger til både «religion» og «samisk identitet». Et særlig poeng er å belyse hvordan religion og religiøse diskurser utfoldes og formidles utenfor tradisjonelle religiøse institusjoner og grupper, og hvordan religion i samtiden kan ta form av en symbolsk ressurs som lar seg mobilisere strategisk for formål som i tradisjonell begrepsmessig forstand ikke kan karakteriseres som «religiøse». Avhandlingen er artikkelbasert. Tematikken drøftes gjennom fire supplerende artikler.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractFilm er mer enn bare underholdning. For mange urfolk har filmproduksjon også blitt en viktig arena for å formidle og skape bevissthet om egen kultur, identitet og historie – for urfolkene selv og for omverden. Denne avhandlingen retter fokus mot de samiske spillefilmene Veiviseren (1987, Nils Gaup) og Kautokeino-opprøret (2008, Nils Gaup), og drøfter deres rolle i de siste tiårenes samiske kulturelle og politiske mobilisering. I begge disse filmene er handlingen lagt til en fortid som i den filmatiske versjonen er sterkt preget av religiøsitet, og i begge tilfellene tematiseres momenter ved den samiske fortiden som har vært knyttet til sterke stigma i samiske miljøer. Et overordnet argument i avhandlingen er at disse filmene har bidratt til å fremme religion som en samisk identitetsmarkør, og da en bestemt type religion med koblinger til fortidens samiske religiøsitet, så vel som til senmoderne urfolksdiskurser. Filmene er eksempler på en bredere internasjonal tendens til at urfolk fremstilles som bærere av en felles religiøs arv og et spirituelt forhold til naturen og sine omgivelser. Avhandlingen bygger på religionsvitenskapelige «ressursperspektiver» på religion. Religion forstås med det som en symbolsk ressurs som kan aktualiseres også utenfor tradisjonelle religiøse institusjoner og grupperinger, og for formål som ikke nødvendigvis lar seg forstå som «religiøse».en
dc.description.sponsorshipAvhandlingen er gjennomført med ph.d.-stipend fra forskerskolen Citizenship, Encounters and Place Enactment in the North (CEPIN) ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø.en
dc.descriptionPapers 2 and 3 of this thesis are not available in Munin: <br/>2. Christensen, Cato og Kraft, Siv Ellen: 'Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet', Nytt Norsk Tidsskrift (2011), vol.1:18-27. Available at <a href=http://www.idunn.no/ts/nnt/2011/01/art06>http://www.idunn.no/ts/nnt/2011/01/art06</a> <br/>3. Christensen, Cato: 'Reclaiming the past: on the history-making significance of the Sámi film The Kautokeino Rebellion', Acta Borealia (2012), vol.29(1):56-76. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/08003831.2012.678720>http://dx.doi.org/10.1080/08003831.2012.678720</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5173
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4886
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153en
dc.titleReligion som samisk identitetsmarkør. Fire studier av filmen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record