Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEllingsen, Gunnar
dc.contributor.authorPedersen, Rune
dc.date.accessioned2014-01-10T09:44:06Z
dc.date.available2014-01-10T09:44:06Z
dc.date.issued2013-10-30
dc.description.abstractAbstract This work deals with a socio-technical approach towards the implementation and use of ICT systems in health care. I have highlighted important initiatives that support the development of process oriented EPR systems in Norway through interpretive case studies with focus on standards in nursing and the secondary use of information. In short, information infrastructure has been used as a theoretical lens to investigate work practices in heterogeneous hospital departments, and with a focus on the technical and semantic interoperability of importance to the continuity of care. The results may be a small step towards process oriented EPR systems, but they contain theoretical and practical implications that support and constitute my work using information infrastructure as a theoretical lens. The main contribution is the empirical investigation of efforts made in Norway to support the growth of process oriented EPR systems to secure the continuity of patient care with focus on semantic and technological interoperability. The overall message is that nursing as a profession and nurses’ work practice constitute the most interesting area for investigating process oriented EPR systems in Norway, where data has been categorized to a certain degree and where terminology standards have been in practical use over time. This reflects that the future accomplishments in the development of process oriented systems in Norwegian healthcare should be built on fieldwork experience from investigating nursing practice in relation to the use of information systems. The thesis has pinpointed some theoretical implications and considerations with focus on IS, STS, and CSCW concepts that serve to explain changes of information infrastructure development with focus on work process oriented standards, and human relations. The concepts have further been contextualized in a theoretical as well as a practical/methodical sense in order to indicate their contributions. Concepts such as universal locality and collective capability have pinpointed how manual work, and collaborative work among hospital workers solve problems related to semantic interoperability, which again contributes to our knowledge about the amount of work that stable semantic interoperability challenges. For the main theoretical aim, the thesis contributes to the general idea of information infrastructure as a framework for IS development with focus on work processes and clinical terminologies. While scholars of the IS community work in Scandinavia has focused on II in a strategically and organizational perspective (see, for instance, Hanseth and Monteiro 1997; Monteiro and Hanseth 1995; Hanseth, 2000; Bowker and Star, 1999; Sahay et al. 2009), this work sheds light on the work processes that go into information infrastructure. Further, Bowker and Star (1999) discuss and put terminologies forward as information infrastructure, focusing on organizational implications. Clinical terminologies are elaborated on as information infrastructure, both as a working infrastructure to support daily routines and as a reference terminology to create semantic interoperability. Unlike in Bowker and Star, the focus on terminology as infrastructure is discussed and developed around work process oriented standards and human relations.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractEn framtidsrettet sykehussektor i Norge baseres på tiltak og grep som nylig er beskrevet i Stortingsmelding 9. Selv om mitt arbeid går lenger tilbake i tid omhandler det implikasjoner som til sammen vil bidra til å kunne gi oss IKT systemer som støtter pasienten gjennom et helt forløp, samt støtte til klinikeren gjennom færre dobbeltrapporteringer, forløpsmaler, automatiske og direkte strukturerte uttrekk av data til klinisk forskning. Hva klinikere ønsker er færre dobbeltregistreringer som ved rapportering, direkte uttrekk til kvalitetsregistre og klinisk forskning, samt bedre tilganger på tvers av sykehus og helseforetak. I tillegg er definisjonene brukt på forskjellige steder lite konsistente, det er derfor et stort behov for semantisk interoperabilitet slik at data kan gjenbrukes når pasienter forflytter seg. I prinsipp betyr dette at innholdet i pasientjournalen, slikt som blodtrykk og laboratorieprøver bør ha et likt begrepsgrunnlag slik at opplysningene kan sendes på tvers av institusjoner og foretak. Ved tilgang på strukturerte data i EPJ gir dette gevinster i form av muligheter for prosess og beslutningsstøtte som igjen gir et potensiale for å bedre pasientsikkerheten. Denne avhandlingen er basert på en sosio-teknisk tankegang mot implementering og bruk av IKT i helsevesenet. Overordnet ønsker jeg med dette å bidra til utviklingen av prosessorienterte pasient journal system i Norge. Forskningen er kvalitativ, basert på etnografiske undersøkelser av helsepersonell sin bruk av elektronisk pasientjournal og understøttende systemer i klinisk praksis. Mere spesifikt, har sykepleierens arbeidspraksis og til dels samarbeid med leger vært i fokus. Basis for undersøkelsene har vært en utstrakt bruk av behandlingsplaner i EPJ, og derav strukturerte/veiledende behandlingsplaner som også inneholder integrert bruk av terminologier for sykepleie og integrasjon mot praktiske prosedyrer for sykepleie (PPS). I artiklene og senere i sammenskrivningen har jeg belyst viktige initiativer som bidrar til, og understøtter prosess orienterte systemer gjennom sykepleierens arbeid, gjennom beskrivelse av verktøy som bidrar til semantisk interoperabilitet, og gjennom gjenbruk av dokumentasjon fra pasientjournalen til kliniske forskningsformål. Informasjons Infrastruktur begrepet er brukt som et teoretisk rammeverk for å understøtte forskningens resultater og analyser. Arbeidspraksiser i heterogene sykehus praksiser har vært gjenstand for observasjoner, intervjuer, og dokumentanalyser med fokus på teknologi og arbeidspraksis, derav menneskelige relasjoner. Resultatet av forskningen er muligens et kort steg mot realiseringen av prosess støttende pasientjournal systemer i Norge, men inneholder praktiske og teoretiske implikasjoner som vil støtte, og være grunnlag for det videre arbeidet. Gjennom det empiriske arbeidet som er utført på sykehus og i miljøer som arbeider med EPJ og støttesystemer dertil, viser forskningen at sykepleien som domene, deres arbeidspraksis og bruk av IKT for å effektivisere og kvalitetssikre arbeid er et egnet sted for å studere prosess støttende systemer. Sykepleierens arbeidspraksis er det eneste sted i norsk helsevesen hvor pasientdata er kategorisert og strukturert tilnærmet likt de forventninger man har til framtidens EPJ. I tillegg er terminologier for sykepleiediagnoser og intervensjoner som NIC og NANDA, samt integrerte prosedyrer for sykepleie brukt for å understøtte hvordan kvalitet og effektivitet forbedres ved at EPJ lagrer strukturert informasjon. Generaliserbarheten til Informasjon System forskning uttrykkes også gjennom utviklinga av teori eller konsepter som tilegner eksisterende teori ny mening. Informasjons Infrastruktur er brukt for å beskrive hvordan en portefølje av systemer forandrer og forankrer seg i organisasjonen, og hvordan arbeidsprosesser og menneskelige relasjoner/samarbeid og tverrfaglig samarbeid gjensidig påvirker hverandre.en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar.: 'The Electronic Patient Record – sufficient quality for clinical research?', Association for Information Systems (2011), ECIS 2011 Proceedings, paper 274. Available at <a href=http://aisel.aisnet.org/ecis2011/274>http://aisel.aisnet.org/ecis2011/274</a> <br/>2. Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar; Monteiro, Eric.: 'The standardized Nurse: Mission Impossible?', IFIP Advances in Information and Communication Technology (2011), vol. 356:163-178. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21364-9_11>http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21364-9_11</a> <br/>3. Pedersen, Rune: 'Standardizing work in healthcare through architecture, routines and technologies', in From Research to Practice in the Design of Cooperative Systems (COOP): Results and Open Challenge, Springer (2012), pp 17-32. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4093-1_2>http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4093-1_2</a> <br/>4. Pedersen, Rune: 'Standardization strategies in healthcare practices?', Proceedings of the 15th ISHIMR (2011), Zurich, pp 458-466. <br/>5. Pedersen, Rune; Meum, Torbjørg; Ellingsen, Gunnar.: 'Nursing terminologies as evolving large-scale information infrastructures', Scandinavian Journal of Information Systems (2012), vol. 24(1):55–82. Available at <a href=http://aisel.aisnet.org/sjis/vol24/iss1/3>http://aisel.aisnet.org/sjis/vol24/iss1/3</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5739
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5441
dc.language.isoengen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectTelemedisin og- eHelseen
dc.subjectInformation Systems (IS)en
dc.titleClinical Nursing Terminology as Information Infrastructure : a socio-technical approach towards process oriented systemsen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel