Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Lill Sverresdatter
dc.contributor.authorAndersen, Ingvil Birkelund
dc.date.accessioned2014-11-18T09:09:47Z
dc.date.available2014-11-18T09:09:47Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: I dag bor det over 40 000 pleietrengende eldre på norske sykehjem. Statistisk sett har de fem diagnoser hver. Avdelingslederes formelle ansvar er påse at pleietilbud er av god og forsvarlig karakter. En måte å kontrollere kvalitet og pasienters sikkerhet på er gjennom avviksprosedyren. Denne prosedyren er en del av kommunenes interne kontrollsystem. Formål: I forskningssammenheng er avviksregistrering, kvalitet på pleietilbud, og pasienters sikkerhet på sykehjem lite utforsket. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan ledere forstår avvik, og hvordan de hever kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem. Problemstillingen er: «Hva forstår ledere som avvik og hvordan de benytter de avvikssystemet til å sikre pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene?» Metode: Dette er et kvalitativ studie med en hermeneutisk tilnærming som baserer seg på seks dybdeintervju, med avdelingsledere fra fire ulike kommuner. Bearbeidelse av data er inspirert av Tjoras stegvise - deduktive - induktive (SDI) analysemetode, og er videre fortolket med de valgte teoretiske perspektiver om pleiekultur og sosiologisk ansvar. Resultat: Ledere kategoriserer avvik gjennom hva de selv oppfatter som gode eller mindre gode meldinger. Formuleringen av avviket er avgjørende for å gi ledere mulighet til å forstå, kontekstualisere og handle for å forbedre pasienters sikkerhet og kvalitet på pleietilbud. Ledere synes det er vanskelig å gjøre noe med rapporterte avvik basert på pasienters omsorgsbehov, og disse blir kategorisert som mindre gode meldinger. Dette fordi de er krevende å artikulere og argumentere for videre i meldesystemet. Det er problematisk for ledere å benytte avviksprosedyren som dokumentasjon på faglig uforsvarlige forhold i sykehjem. Konklusjon: På bakgrunn av denne studiens funn foreslår jeg økt oppmerksomhet for hvordan sykepleiefaglig kvalitet og pasientsikkerhet kan fremmes på sykehjem. Og fokus på hvilke avvik som synliggjøres – og hvilke avvik som ikke fremtrer gjennom dagens avvikssystem. Nøkkelord: Pasientsikkerhet, meldesystem, avvik, avviksrapportering, kvalitetssikring, avvikshåndtering, kommunehelsetjeneste, sykehjem, kvalitet, uheldig hendelse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6818
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6418
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleAvdelingslederes erfaringer med å behandle avviksmeldinger på sykehjemen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)