Show simple item record

dc.contributor.advisorJentoft, Svein
dc.contributor.authorEllingsen, May-Britt
dc.date.accessioned2015-02-04T11:09:01Z
dc.date.available2015-02-04T11:09:01Z
dc.date.issued2015-01-28
dc.description.abstractThis is a theoretical thesis, which pursues three ambitions. It develops a process perspective on trust, examines the integration between an empirical grounded theory of trust and sociological theory, and explores the relationship between trust and social change. The process perspective on trust is generated from an empirical grounded study of trust processes at micro level, and about how macro level social change can affect micro level processes. The main finding is that trust is a dynamic quality; it is a continuous process of social construction. To trust is about making a leap of faith, from doubt into trusting. This leap has a social platform and is triggered by a sense of mutual understanding - trusting presupposes mutual understanding and a common social basis. This basis has pre-contractual, relational and structural elements. The social processes discovered in the empirical grounded theory of trust are general social processes elaborated on in sociology, but these processes are not explicitly related theoretically to the development of trust. The thesis therefore explores how the main elements of the empirical grounded process theory of trust are elaborated on in sociological theory and relates this to trust. This exploration provides a theoretical grounding of the empirical grounded theory. However, grounded theory methodology is not very explicit about how empirical grounded theories can be theoretically grounded and integrated into existing theory. The thesis therefore discusses this issue and introduces four strategies for integration of grounded theory and existing theory. The process theory of trust is applied to analysing the trust paradox, which is an inquiry into the relationship between trust and social change. The trust paradox indicates that social change is about changes in our bases for trust, and that social change leads to development new configurations on of trust bases.en
dc.description.abstractDette er en teoretisk avhandling med tre ambisjoner: å utvikle et prosessperspektiv på tillit, undersøke integrasjon mellom tillitsteori generert fra empiriske data og sosiologisk teori, og utforske forholdet mellom tillit og sosial endring. Prosessperspektivet på tillit er utviklet gjennom bruk av grounded theory metodologi og er empirisk forankret i studier av hvordan sosial endring på makronivå kan påvirke tillitsprosesser på mikronivå. Hovedfunnet er at tillit er dynamisk, og en kontinuerlig sosial konstruksjonsprosess. Å fatte tillit vil si å gjøre et sprang fra tvil til tillit. Tillitsspranget har en sosial plattform og utløses av en følelse av gjensidig forståelse. Å fatte tillit forutsetter gjensidig forståelse og et felles sosialt grunnlag. Dette grunnlaget består av prekontraktuelle, relasjonelle og strukturelle elementer. Den grounded theory baserte tillitsteorien bygger på generelle sosiale prosesser som utdypes i sosiologisk teori, men som ikke knyttes eksplisitt til tillit. Avhandlingen utforsker derfor hvordan disse prosessene diskuteres i sosiologisk teori og kobler dem til tillit. Dette innebærer en teoretisk forankring av den empirisk baserte tillitsteorien. Grounded theory metodologi drøfter i liten grad hvordan empirisk forankret teori kan kobles på og integreres med eksisterende teori. Avhandlingen drøfter derfor også forholdet mellom grounded theory basert teori og eksisterende teori og introduserer fire strategier for teoretisk integrering. Avslutningsvis anvendes tillitsteorien til å analysere forholdet mellom tillit og sosial endring. Tillitsparadokset peker på at sosial endring handler om endringer i tillitsbaser og at endring derfor kan medføre svekket tillit samtidig som det utvikles nye konfigurasjoner av tillitsbaser.en
dc.description.doctoraltypedr.philos.en
dc.description.popularabstractDette er en teoretisk avhandling som utvikler et prosessperspektiv på tillit, drøfter forholdet mellom en empirisk grounded theory basert teori om tillit og sosiologisk teori, og analyserer tillit og sosial endring. Hovedfunnet er at tillit er en dynamisk sosial prosess. Tillit skapes og gjenskapes kontinuerlig gjennom at man utvikler samforståelse og bekrefter dette hos hverandre. Tillit er forankret i en felles sosial plattform som består av det vi sammen tar for gitt, det vi utvikler gjennom samhandling og det som nedfelles i kontrakter og avtaler. Dette kalles pre-kontraktuelle, relasjonelle og strukturelle baser for tillit. Forholdet mellom tillit og sosial endring studeres gjennom tillitsparadokset; sosial endring innebærer at tillitsbaser endres og at utvikling av tillitsbaser er noe som skjer kontinuerlig. Tillit bygges og vedlikeholdes gjennom dagligdagse handlinger som bekrefter at det er samforståelse og en felles sosial plattform. Tillit i kunde-bank relasjonen er brukt som case i drøftingen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7090
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6681
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleThe Trust Paradox An inquiry into the core of social lifeen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record