Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorGjerdrum, Åse Marie
dc.contributor.authorKrudtå, Turid Helene
dc.date.accessioned2015-08-26T12:30:56Z
dc.date.available2015-08-26T12:30:56Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.description.abstractSAMMENDRAG Formålet med studiet vårt er å øke innsikten i skolens og lærerens rolle for ungdommers gjennomføring i videregående skole. Vi ønsker å formidle et bidrag til diskursen om frafall gjennom å synliggjøre og beskrive hva det er som gjør at ungdommer i risikogruppen for frafall klarer å gjennomføre. Samtidig ønsker vi å gi et bidrag til diskusjonen rundt tilpasset opplæring i videregående skole. Informantene våre er fire gutter som har gjennomført skoledelen av sin yrkesfaglige videregående opplæring, og som er i gang med sin lærlingetid ute i bedrift. Informantene kommer fra et utvalg gutter med lave inntakspoeng fra grunnskolen, og som ut fra det kriteriet hadde lave forutsetninger for å lykkes i videregående opplæring. Hensikten med studiet vårt er å la stemmene til disse ungdommene komme frem. Stemmer som vi mener ikke så ofte blir hørt i samfunnsdebatten. Vi ønsket med dette å løfte fram deres meninger og historie som et supplement til store kvantitative undersøkelser. Vårt valg av metode er gjort med dette som bakteppe. Vi har et fenomenologisk – hermeneutisk design på studiet vårt, siden vi ønsker å beskrive og utforske mennesker og deres oppfatninger med og forståelse for fenomenet gjennomføring og tilpasset opplæring. Vi brukte livshistorie som metode for å få frem skolehistoriene til informantene, og ved hjelp av en narratologisk tilnærming søkte vi etter en forståelse bak ordene. Det kvalitative forskerintervjuet ble brukt med en semistrukturert intervjuguide som utgangspunkt for datainnsamlingen. Intervjumaterialet ble systematisert og analysert ved hjelp av teori og forskerspørsmålene våre. Utvelgelsene våre ble så kategorisert og satt sammen til en konsentrert helhet. Undersøkelsen vår viser at ungdommer i risikogruppen for frafall, ser på gode relasjoner til de voksne på skolen som vesentlig for at de gjennomfører. Relasjoner og tydelige voksne som gir frihet gjennom ansvar er av betydning. En fagopplæring som har relevans i forhold til et framtidig yrkesliv, og en teori-/og fellesfaglig opplæring som er yrkesrettet, er vesentlig for ungdommers opplevelse av motivasjon og mestring i fagene. Viktigheten av opplevelsen av inkludering og likeverd kom tydelig fram i livshistoriene. En skole som ser på elevenes muligheter, ikke begrensninger og som evner å tilpasse undervisningen gjennom relasjonelle ferdigheter og relevans, kan være en god skole for elever i risikogruppen for frafall.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7982
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7567
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectFrafallen_US
dc.subjectGjennomføringen_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.titleIngen er bare det du ser. Noen faller fra, men stadig flere blir igjen – et studie om gjennomføring i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record