Recent additions

 • A Study of Dynamic Wind Effects on High-Rise Building with Tube-in Tube System in Norway 

  Pham, Son Hoang; Abujayyab, Abdelrahman Bassam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  According to a new high-rise strategy, Norway is expected to have more tall buildings. However, due to a lack of knowledge and experience in high-rise technology, the country has not built many such structures yet. To address this issue, a study was conducted to analyze the response of a high-rise building to dynamic wind load, considering the low seismic activity in the region. The study is divided ...
 • Hypotese verifisering av tilslagstype innflytelse på CMOD av fiber betong. 

  Klausen, Richard-Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Tilsetting av fiber i betong har vært noe som lenge har vært benyttet for å tilføre strekkegneskaper i betongen og hindre blant annet riss i betongen. Det har i de siste årene vært et ønske om å undersøke om det er forsvarlig å bruke fiber betong i bærende konstruksjoner, og ikke kun i fundamenter og sprøytebetong som fiber har normalt sett vært benyttet til. Etter publiseringen av NB.38 i 2020 har ...
 • Konseptløsning for klimaskjerming på Jernvassdammen 

  Hjallar, Ingrid Evita Antonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne oppgaven har utforsket konseptet om å bygge en klimaskjerm rundt Jernvassdammen i Nord-Norge, med integrerte solcellepaneler som en del av skjermen. Motivasjonene bak dette konseptet er å skape en «vinn-vinn situasjon» der både dammens fysiske integritet og bærekraftige energiproduksjon blir fremmet. Oppgaven har evaluert tilstanden til Jernvassdammen og funnet at selv om betongkonstruksjonen ...
 • Durability of low carbon concrete verified by various curing conditions for freeze-thaw testing 

  Husby, Martin-André Stormdalshei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  This study investigated the feasibility of producing low carbon concrete (LCC) using supplementary cementitious materials (SCMs) and evaluated their impact on concrete F-T durability. Variations in the curing conditions were done to see the effect it had on the F-T resistance. These results were then supported by compressive- and chloride migration testing. The performance of different concrete ...
 • Evaluering Interface betingelsen, randkraver og samt frysning/melting front ved fasesendring material i hus-kompositt-veggen, basert på eksperiment temperatur data 

  Ji, Yiran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Effektiv bruk energi i et hus/bygg er en drivende utvikling i byggenæring i de siste år. Det er en komplisert-omfang-og sammensatt problem for byggteknologi. For nevnt noe problemstiller, hvordan/hvilken energi kilde som elektrisk, fjernvarme, sol-, vind- som dekker huse behov og samt ha en gunstig effekt på natur, kostnad, og samfunnsforhold. Og, hvordan får vi optimal/gunstig fordeling energi i ...
 • Luftfuktighet i bolighus 

  Hansen, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Denne masteroppgaven er en litteraturstudie av luftfuktighet i bolighus, i tillegg til en case studie i bolighus knyttet til luftfuktighet ved planter. Oppgaven dekker litteraturstudie knyttet til forskning og fakta både i Norge og internasjonalt. Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) oppholder en person seg 90 % av tiden innendørs. Luftfuktighet er en av faktorene som er avgjørende for at inneklima ...
 • Analysis of early-age properties of geopolymers with various waste materials 

  De Muynck, Dario; Heyndrickx, Marie-Laure (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  As the demand for concrete increases to meet the expanding need, the environmental impact of its production cannot be ignored. The use of ordinary Portland cement (OPC) is known to deplete natural resources and release large amounts of CO2 into the atmosphere. Geopolymer concrete (GPC), made from waste and industrial by-products, has shown the potential to overcome the environmental issues associated ...
 • Analyse og optimalisering av varmesystem ved Vigør Rehabiliteringssykehus 

  Berntsen, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-12)
  Grunnet økningen i energipriser og økt press om å nå klimamål, har energiøkonomisering i bygg blitt et samfunnsaktuelt tema. Masteroppgaven bruker Vigør Rehabiliteringssykehus vannbårne varmeanlegg som et eksempelstudie, der formålet med oppgaven er å forenkle driften, redusere energiforbruket og kutte energikostnadene tilknyttet varmeanlegget. Siden 2000-tallet er et er gjort en rekke forsøk på å ...
 • Standardisering av informasjonsflyten i tegningsløse modellbaserte prosjekter innenfor byggetekniske fag 

  Skogstad, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  Byggebransjen utvikles kontinuerlig, både med tanke på utførelse og verktøyene som benyttes på byggeplass men også hvordan selve prosjekteringsprosessen gjennomføres. Bruken av BIM i større prosjekter blir mer og mer vanlig, men potensialet som ligger i BIM som verktøy utnyttes i mange tilfeller svært lite effektivt. Det blir i mange prosjekter produsert både modell og tegninger for å sikre ...
 • Byggteknisk droneinspeksjon 

  Høiseth, Hege Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Hjelpemidler og utstyr i byggebransjen er i stadig endring. Muligheten for å kunne gjennomføre byggtekniske inspeksjoner på en bedre måte er på god vei, nemlig ved bruk av droner. Droneinspeksjoner har blitt mer vanlig i de siste årene, da særlig på grunn av kostnadsbesparelse og innovasjon. Tema for denne oppgaven er byggteknisk droneinspeksjon, og hvilke fordeler og ulemper er det ved bruk av ...
 • Transportsystemer, Vann og avløps -teknikk 

  Starbo, Jostein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-01-17)
  Faget «Transportsystemer for Vann og avløpsteknikk» ved Institutt for Bygg, Energi og Material teknologi skal foreleses for første gang ved UiT Norges Arktiske Universitet våren 2023. For å utforme pensum i emnet vil denne oppgaven samle, analysere og søke å forbedre modeller fra følgende kilder og metoder: • Data fra utgitte lærebøker, rapporter eller tilgjengelig materiale. • Data fra aktuelle ...
 • Teknisk analyse av et ny bygget sykehjem i 2021 etter passivhus standard. Dokumentasjon av funn etter stikkprøvekontroll av FDV 

  Xu, Xin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  SAMMENDRAG Da det skulle bygges nytt sykehjem på Åse i Andøy kommune ble det besluttet at det skulle bygges etter passivhus standarden som stiller strenge krav til utførelse og dokumentasjon. Hensikten med denne oppgaven er å gjennomføre en teknisk analyse bygget og innebærer å undersøke om bygget er oppført etter oppgitt kravspesifikasjon i anbudet og kontrollere FDV-dokumentasjon etter forskrifter ...
 • Utnyttelse av digitale data i byggefasen for småhusentreprenører 

  Pedersen, Kristian; Lindberg, Emil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-14)
  Digital transformasjon i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) sees på som en felles løsning for å motvirke produktivitetsnedgangen i bransjen. Utveksling av data mellom aktører, høy automatiseringsgrad og utnyttelse av data og trekkes frem som hovedpunkter i den digitale transformasjonen. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har en sentral rolle i dette og beskrives som et nav i ...
 • Permanente og mobile løsninger for tining av stikkrenner, grøfter og bekkeløp 

  Fæster, Jon-Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Åpne linjegrøfter, stikkrenner og bekkeløp er essensielt for å ha et sikkert og velfungerende veg- og jernbanenett. Det vises at iskjøving er et av hovedproblemene som gjør at vannet fryser til is i nærheten til infrastrukturen og man får driftsforstyrrelser i form at is som enten har falt ned på vegbanen, eller fryser ut i skjæringene og gir reduksjon av profilet som jernbanens materiell krever for ...
 • LCC-analyse for varmepumpeanlegg 

  Hjertnes, Jostein Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  EU har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Dette har medført til en rekke endringer i byggebransjen, som blant annet utvikling av bygg med vesentlig lavere energibehov enn tidligere. Samtidig har det termiske energiforsyningssystemet fått mer fokus. Deriblant identifiseres varmepumper som nøkkelteknologi for å nå kravene til EUs ...
 • Bærekraftig rehabilitering av høyblokker 

  Erdal, Eirik Friis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Denne oppgaven handler om forskjellige skademekanismer i betong og hvordan kartlegge disse samt hvilke metoder som brukes for å utbedre disse. Det er også tatt utgangspunkt i en eldre betongblokk på åtte etasjer som brukes som studentboliger av Norges Arktiske Studentsamkipnad i Tromsø. Denne betongblokken er bygget i 1972 og har behov for omfattende rehabilitering av utvendige bærende betongsøyler ...
 • Prefabrikkert eller plassbygd? Sammenligning av byggemetode for leilighetskomplekser av tre 

  Pedersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I den norske byggebransjen i dag er det lite samsvar mellom tilbud og etterspørsel av boliger, og det er dermed behov for økt effektivisering av byggebransjen. Prefabrikasjon som byggemetode har potensiale til å bidra til å øke effektiviteten i bygg- og anleggsnæringen, sett opp mot tradisjonell plassbygd metode. Denne artikkelen har dermed gjennomført en sammenligning av de positive og negative ...
 • Simulering Kapillær vann oppsuging hastighet i betong pore strukturer. Kapillær suging hastighet 

  Liu, Jing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-22)
  Vann transport in betong er en interessert og relevant tema i betong teknologi. Betong mekaniske egenskaper (Fasthet og strekkfasthet), samt holdbarhet er avhengig med vann/klorid innholdet. Derfor, det er helt nødvendig å studere vann transport i betong. Kvadrat-rot modell er en velkjent modell for å forutsi vann strømning hastighet i betong porestrukturen. Denne modell er en enklest modell. ...
 • Brannprosjektering av automatiske parkeringsanlegg 

  Ajaypal, Powar; Omtveit, Talleiv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Automatiske parkeringsanlegg er en innovativ parkeringsløsning som løser plassutfordringene som følge av befolkningsvekst, sentralisering og fortetning, men medfører samtidig nye utfordringer med hensyn til brannsikkerheten. Der en parkeringsplass tidligere var forbeholdt én bil, kan det i denne typen parkeringsanlegg være stablet flere biler i høyden. For rednings- og slokkemannskaper medfører disse ...
 • Inneklimaanalyse av E-blokk, UiT campus Narvik 

  Bazmohammed, Fatima; Nazari, Ibrahim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven er en studie av inneklima ved UiT Norges arktiske universitetet campus Narvik. Oppgaven dekker deler av termiske- og atmosfæriske parameterer i teorifløya, samt deler av det akustiske forholdet i kantina. E-blokka ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik ble oppgradert/ rehabilitert betydelig, og interesse fra UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik som bruker og ...

View more