Recent additions

 • Solskjerming av vindu 

  Norum, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  Bakgrunnene for oppgaven er at et hvert byggeprosjekt har behov for klima- og energitekniske beregninger. Solavskjerming kan ha en innvirkende faktor på de klima- og energitekniske beregninger. I dag er det lite krav som stilles til solavskjermingen i byggetekniske forskrifter. Det er derfor ønskelig å forstå hvilke krav som er satt og forstå innvirkningen på solavskjerming i et energiperspektiv.For ...
 • BIM 4D - Prosjektstyring og visualisering. Ved prosjektet Østensjøveien 16. BIM 4D – Project management and visualization 

  Bogen, Trym Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  This thesis describes building information modeling focusing on the fourth dimension using a specific software. Within this possibilities and challenges with the use of the fourth dimension during an ongoing project are presented, as well as suggestions on how this can be communicated on site. The literature study describes basic theory for both project planning, project management and building ...
 • Green Buildings in Cold Climate 

  Alseth, Nils Bernhard; Andersen, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  The purpose of this report is to enlighten and analyze how the differences in policies, regulations and other instrumental means affect the environmental footprint and energy consumptions of buildings in cold regions such as northern Japan and northern Norway. Simulations are conducted as a part of a case study to further enlighten and visualize by figures the differences between Japan and Norway. ...
 • Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen med VDC som prosjektform 

  Nordbakk, Kornelia Rognmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  Virtual Design and Construction er en arbeidsmetodikk som bygger på Lean-tankegangen og setter mennesker, prosesser og nye verktøy i en logisk rekkefølge og sammenheng. VDC består av 4 byggesteiner; Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Integrated Concurrent Engineering (ICE), målinger og prosesser. Ved bruk av ICE-sesjoner vil det optimalt sett føre til integrert og tverrfaglig prosjektering. For ...
 • Hvordan kan bruk av digitale verktøyer effektivisere produksjon på byggeplass for en mellomstor bedrift? Digitalisering i Sortland Entreprenør 

  Pettersen, Kaja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  Verden befinner seg i dag i en rask og omveltende teknologisk utvikling, der alle næringer blir påvirket av digitalisering som radikalt endrer måten å jobbe, samhandle og kommunisere på. Over lengre tid har byggebransjen vært en bransje der innovasjon og nytenkning ikke har vært et satsningsområde. Synkende effektivitet og økt konkurranse mellom aktører har medført at en endring av arbeidsmetode er ...
 • Modell for kontroll av innlevert FDV-dokumentasjon for bygg. Model for control of management, operation and maintenances documentation for construction works 

  Dibaba, Dejenu Zerga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  The report discuss requirement established/set by Planning and Building Act (PBL), Technical Regulations (TEK) and responsibilities that client representant has for the control of FDV handover. The consequences due to loss of FDV -documents for those who manage, operate, maintain and develop a building can be a cost and quality concern after the project is completed and handed over. NS 3456:2010 ...
 • Kaibygging med betongelementer 

  Steinlien, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  "Sammendrag: Denne oppgaven omhandler bruk av betongelementer i kaikonstruksjoner. Målet med oppgaven er å sammenligne bruk av betongelementer mot plassbygging av åpne kaikonstruksjoner. Kai typen omtalt i oppgaven er åpen kai på utstøpte stålrørspeler med bæring av betongbjelker og betongdekke, samt innfesting med forankring- og friksjonsplate. Det er opp til den enkelte byggherre, prosjekterende ...
 • Utnytting av energi i vannforsyning for oppvarming av større bygg 

  Chen, Liguo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Det anbefales et varmepumpeanlegg med tre sammenkoblete varmepumper som benytter kommunes backup drikkevannsforsyning som varmekilde. Anlegget kan levere 262 kW varmeeffekt til Salangen bo- og eldresenter og Vasshaug barnehage. Økonomisk vurdering viser at prosjektet har en positiv nåverdi på 3,8 mil. kroner og 2,9 år inntjeningstid.
 • Ventilation & Air Conditioning Technology - Educational 

  Nystad, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  With today’s rapidly changing environment of exponentially increasing knowledge and constantly development of new technologies, it is critical that the educational system keep up with the newest and most recent material when teaching tomorrow’s generation engineers. It is important that students in higher education gain the necessary knowledge and develop skills which can be directly or indirectly ...
 • Effekt av å bruke retarderende stoff (R-stoff) i herdingsprosessen i store betongkonstruksjoner i kaldt klima 

  Hansen, Roy Kristian Tingvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Varmeutviklingen i betong avgjøres mye av sement sammensetningen. Sementen er sammensatt av forskjellige klinker som har mye å si for varmeutviklingen, ettersom de har forskjellige energiutvikling og reaksjonshastighet når de kommer i kontakt med vann. Pozzolan er et stoff som kan brukes til å erstatte en vis mengde av sementen, som flygeaske som gir en reduksjon i varmeutviklingen og har mindre ...
 • Fremdriftsplanlegging – 4D BIM. Byggeprosjekter: effektivisere fremdriften i den operative planleggingen ved bruk av digitalisering 

  Hong, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Oppgaven retter fokus mot hvordan vi tradisjonelt planlegger fremdriften i byggeprosjekter i dag, og hvordan digitale verktøy som 4D BIM klarer å effektivisere planleggingen. I tillegg vil også Lean filosofien befinne seg i ulike planleggingsmetoder, man ønsker å skape verdi både for selskapet, kundene og alle andre deltakere som er involvert i prosjektet. Dermed ønsker man å skape flyt i produksjonen ...
 • Lokalkimaanalyse for utbyggingsprosjekt 

  Zykova, Anastasia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  I forbindelse med den planlagte utviklingen av Harstad sentrum er det gjennomført numeriske simuleringer i Flow 3D med følgende vindanalyse for å vurdere lokale komfortforhold. Bygningsvolumet i sentrum medførte noe økning av vindforhold som er likevel akseptabelt for myke trafikanter. Men for å unngå negative påvirkninger på utearealer for stillesittende opphold ble det foreslått avbøtende tiltak ...
 • Konstruksjonsmekaniske virkninger av raslaster. Dynamiske effekter av steinspranglaster på rasoverbygg. Nasjonale og internasjonale retningslinjer for bestemmelse av steinspranglaster. Dimensjonering av rasoverbygg 

  Haidari, Milad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  I mange tilfeller blir den dynamiske impulslasten fra steinsprang konvertert til en ekvivalent statisk last, på grunn av dempningsmaterialer som blir brukt som et beskyttelseslag på taket av overbygg. Dermed finnes mange ulike metoder for å konvertere den dynamiske lasten om til en ekvivalent statisk last på i ulike land, ut ifra geografiske begrensninger og materialegenskaper til beskyttelseslaget. ...
 • Sustainable uniiversity buildings. Creating a concept of a sustainable campus for UiT Narvik 

  Røsok, Oddrun Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Hensikten med masteroppgaven var å bestemme elementer i et selvlaget konsept for UiT Narvik som bærekraftig campus, samt forslag til hvordan man oppnår målene i konseptet. Konseptet var basert på studium av tre forskjellige universiteter som allerede jobber mot å bli bærekraftig campus. Arbeidet med denne oppgaven inkluderte opphold ved Universitetet i Hokkaido, Japan. Det ble laget et konsept for ...
 • Energy efficient building for Nepalese market 

  Shrestha, Sudhir Man (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
  This thesis aims to give an idea on how we can build an energy efficient buildings on different climatic zones with a use of passive house design strategy saving significant amount of energy. SIMIEN software was used to analyze the energy use of common and modified house along with the thermal comfort of the residential building in Kathmandu. During simulation changes in features like addition of ...
 • Kartlegging av inneklima og tekniske løsninger i uoppvarmede soner i bygninger. Valg av energi- og kostnadseffektive tekniske løsninger 

  Lødemel, Øyvind Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
  I denne masteroppgaven har det vært kartlagt energibruk og inneklima i uoppvarmede soner. Det er redegjort for forskriftskrav og anbefalinger om hvilke tiltak en kan sette inn for å redusere kostnadene til energibruk. Oppgaven er avgrenset til å gjelde parkeringskjellere og lagerarealer. Byggetekniske løsninger for parkeringskjellere stiller krav om isolasjon mot oppvarmede arealer, mens det mot ...
 • Lavenergi brannstasjon i Narvik 

  Kvitvik, Kenth I. Ljunggren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
  Energibruken i Norge har steget med 40 % siden 1970-årene, og bygningssektoren legger beslag på om lag 38 % av den totale energibruken i Norge. På bakgrunn av denne utviklingen ble kapittelet for energikrav revidert i teknisk forskrift fra 1. Januar 2016. De nye energikravene hadde ett års overgangstid hvor de gamle energikravene (TEK 10) kunne benyttes, og de nye energikravene (TEK 16) gjelder i ...
 • Brannsikring av ventilasjonskanaler. Fire safety in ventilationducts 

  Aastorp-Tangen, Sigve; Gjendem, Jan Rachid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Brannsikring av ventilasjonssystemer har fått svært mye fokus de siste årene, på grunn av uklare retningslinjer for prosjekterende. TEK10 setter kun funksjonskrav for hvordan tekniske installasjoner skal brannsikres, og det er dermed opp til de prosjekterende å sette opp løsninger innenfor lovverket. På bakgrunn av det uklare regelverket ble det nedsatt en gruppe med rådgivere for å utarbeide en ...
 • Fuktskader i kompakte tak 

  Fjelde, Martin Jonassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med kompakte tak. Det er også presentert typiske fuktskader i kompakte tak og utbedrende tiltak for disse. I denne oppgaven er det brukt metoder som litteraturstudie, intervjuer og casestudie. Moisture problems are one of the ...
 • Å studere effekt av isolasjonsmaterialet[s] posisjon i en husvegg 

  Anwar, Mohammad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Rapporten tar for seg en eksperimentelle analyse i for bindelse med varmetransports gjennomyttervegger. Det teoretiske grunnlaget tar for seg Energitap gjennomvegger, varmeoverføringsfaktorer og fordeling i yttervegger. Numeriske beregninger og Simuleringer er utført for å studere virkninger av isolasjonsmaterialer i varmt og kaldforhold.

View more