Recent additions

 • Prefabrikkert eller plassbygd? Sammenligning av byggemetode for leilighetskomplekser av tre 

  Pedersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I den norske byggebransjen i dag er det lite samsvar mellom tilbud og etterspørsel av boliger, og det er dermed behov for økt effektivisering av byggebransjen. Prefabrikasjon som byggemetode har potensiale til å bidra til å øke effektiviteten i bygg- og anleggsnæringen, sett opp mot tradisjonell plassbygd metode. Denne artikkelen har dermed gjennomført en sammenligning av de positive og negative ...
 • Simulering Kapillær vann oppsuging hastighet i betong pore strukturer. Kapillær suging hastighet 

  Liu, Jing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-22)
  Vann transport in betong er en interessert og relevant tema i betong teknologi. Betong mekaniske egenskaper (Fasthet og strekkfasthet), samt holdbarhet er avhengig med vann/klorid innholdet. Derfor, det er helt nødvendig å studere vann transport i betong. Kvadrat-rot modell er en velkjent modell for å forutsi vann strømning hastighet i betong porestrukturen. Denne modell er en enklest modell. ...
 • Brannprosjektering av automatiske parkeringsanlegg 

  Ajaypal, Powar; Omtveit, Talleiv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Automatiske parkeringsanlegg er en innovativ parkeringsløsning som løser plassutfordringene som følge av befolkningsvekst, sentralisering og fortetning, men medfører samtidig nye utfordringer med hensyn til brannsikkerheten. Der en parkeringsplass tidligere var forbeholdt én bil, kan det i denne typen parkeringsanlegg være stablet flere biler i høyden. For rednings- og slokkemannskaper medfører disse ...
 • Inneklimaanalyse av E-blokk, UiT campus Narvik 

  Bazmohammed, Fatima; Nazari, Ibrahim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven er en studie av inneklima ved UiT Norges arktiske universitetet campus Narvik. Oppgaven dekker deler av termiske- og atmosfæriske parameterer i teorifløya, samt deler av det akustiske forholdet i kantina. E-blokka ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik ble oppgradert/ rehabilitert betydelig, og interesse fra UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik som bruker og ...
 • Radon i eksisterende bygninger 

  Sundby, Robert Tarvudd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Denne oppgaven er en studie om radon i eksisterende bygninger med en casestudie. I forkant av utarbeidelse og utførelse av en tiltakspakke, ble det gjort en litteraturstudie innenfor temaet om radon, situasjonen i Norge og anbefalte tiltak for å redusere radonnivåene i eksisterende boliger. Casestudien omhandler en enebolig i Beisfjord, Narvik kommune. Det har blitt utført bytte av innvendig radonbrønn ...
 • Langsiktig effekt av energifokus for hotellbygg 

  Kjær, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Oppgaven skal undersøke langsiktig effekt av energifokus for Quality Hotel Harstad, som er prosjektert etter Byggteknisk forskrift (TEK17). Energiberegningsverktøyet SIMIEN er anvendt for å analysere energibehovet til hotellet, og kartlegge hvilke energibesparendetiltak som gir høyest effekt. Hovedmålet er å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å heve hotellets energiklasse fra B til A i ...
 • Potensial for reduksjon av livssyklus klimagassutslipp ved gjenbruk og resirkulering av betong 

  Dinh, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Verden står ovenfor store klimaendringer og klimagassmengden fortsetter å øke. For å begrense økning av gjennomsnittstemperaturen må tiltak iverksettes for å redusere utslippene. Betong er det mest anvendte byggematerialet i verden og det brukes dobbelt så mye betong enn andre byggematerialer til sammen. Sementproduksjon antas å bidra til 7-8 prosent av klimagassutslipp på verdensbasis. Betong ...
 • Energiøkonomiserende tiltak for kommunal bygg (Energy saving measures for municipal buildings) 

  Swensen, Åge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-24)
  Sammendrag I forbindelse med Lurøy kommunes sterke fokus på enøk ønsker de å se hvilken nytte ulike tiltak kan ha på eksisterende bygg. Størsteparten av bygningsmassen til Lurøy kommune er fra 1960- til 1980-tallet. Flere av FNs bærekraftsmål er aktuell for oppgaven. Strøm, fremtidig utsikt for energipris, miljø, resirkulering, gjenbruk og oppgradering av eksisterende boliger og begrense sløsing ...
 • Brannprosjektering av automatiske parkeringsanlegg (Fire design of automatic parking systems) 

  Powar, Ajaypal; Omtveit, Talleiv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Automatiske parkeringsanlegg er en innovativ parkeringsløsning som løser plassutfordringene som følge av befolkningsvekst, sentralisering og fortetning, men medfører samtidig nye utfordringer med hensyn til brannsikkerheten. Der en parkeringsplass tidligere var forbeholdt én bil, kan det i denne typen parkeringsanlegg være stablet flere biler i høyden. For rednings- og slokkemannskaper medfører disse ...
 • Bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer 

  Vollstad, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Arbeidsproduktiviteten i bygg- og anleggsnæringen i Norge fortsetter med en negativ trend, samtidig som byggekostnadsindeksen for nybygg stiger. Næringsaktører identifiserer et betydelig forbedringspotensial i bransjen. Flere peker på standardisering og prefabrikasjon som en del av løsningen. Consto Nord har bred erfaring med bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer, både ved innkjøp og egen ...
 • Fremtidens bygningsmaterialer 

  Gjerde, Klaus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
  Bakgrunnen for oppgaven har vært å undersøke fremtidige bygningsmaterialer. Her er isolasjonsmaterialer og konstruksjonsmaterialer som betong, stål og massivtre gjennomgått. Det har i tillegg vært gjennomført et caseprosjekt hvor gjenbrukspotensialet for en bygning brukt i caseprosjektet har blitt vurdert. Videre ble livsløpsvurderinger for bygningen i caseprosjektet vurdert opp mot en tilsvarende ...
 • Kontroll av FDVU-dokumentasjon og sammenheng med byggskader. Modell for kontroll av forvaltning-, drift-, og vedlikeholdsdokumentasjon i byggesaker, samt en vurdering av sammenheng mellom byggeskader og manglende eller ufullstendig FDVU-dokumentasjon 

  Alsen, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
  Missing or incomplete documentation for management, operation, and maintenance can become a problem in relation to both cost and quality. This thesis presents demands and responsible roles in given such documentation and uses the new standard SN/TS 3456:2018 Documentation for management, operations, maintenance and development (FDVU-documentation) to prepare a checklist/control-form for this ...
 • Effekt av basaltfiber for betongkvalitet = Effect of basalt fiber for quality of concrete 

  Ha, Duy Quang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  The need of concrete is getting more and more, experts have researched new materials to improve the good properties of concrete. Basalt fiber is a new additive in the concrete industry, so researches on basalt fiber concrete is not many. Previous research results have shown positive effects of basalt fiber on the mechanical strengths of the concrete. This task is performed by experiments to confirm ...
 • Samspillskontrakter – en vei å forene ulike interesser 

  Nielsen, Håvard Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  Samspill i norsk bygg- og anleggsbransje øker i omfang. Hensikten med samspillsmodellene er å sørge for mer innovasjon i byggeprosjekter, samtidig som modellen skal motivere til kostnadseffektive løsninger. Tema for denne oppgaven er hvordan samspill kan nyttiggjøres i byggeprosjekter, og hvilke utfordringer og fordeler samspill kan medføre for byggherre. Oppgaven tar også for seg karakteristiske ...
 • Spesifikke energiforsyningskonsepter i Smart Arctic Building 

  Li, Lin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  I oppgaven utredes det spesifikk energiforsyningskonsepter og energikombinasjoner som gir lavest energibruk. Oppgaven ser på to eldre lavboligblokker som ligger i Beisfjordveien 88 og 90, som eies av Ofoten Midt-Troms Boligbyggerlag. Bygget har i dag lite isolasjon, og elektrisk energiforsyning som medfører stort varmetap og høyt energiforbruk på ca. 216 kWh/m2. Rehabiliteringen av blokker omfatter ...
 • Effekt av Idrocrete KR 1000 på betongporestruktur og permeabilitet (Effect of Idrocrete WP 1000 on concrete pore structure and permeability) 

  Onyango Orony, Elvis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  This thesis includes a literature study where the focus is concrete theory and how additives affect the durability of the concrete. In addition, there will be a practical part where the largest part of the task will undergo mainly on the concrete laboratory. Two different mixtures will be mixed. A reference mixture (Ref.B35) and another mixtue with the same recipe, but this will contain an additive ...
 • Byggetekniske løsninger for kalde og arktiske strøk (Building design & solutions for cold and arctic environment) 

  Sara, Bernt Ailu Utsi; Blegeberg, Magnus Moland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  In recent years, there has been an increacing focus on environmental issues and the ongoing climate change. With predictions of increasing rainfall and more extreme weather, this poses a greater risk of damage to buildings, which again places stricter requirements on construction details. In Norway, there has been focus on construction in cold and arctic regions, and the impact on existing buildings ...
 • Kartlegging av inneklima på Skistua Barneskole (A study of the indoor climate at Skistua elementary school) 

  Lohne, Olav Nilsen; Thorrud, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  The purpose of the measurements was to document whether the school had an acceptable indoor climate. An ''ørebro''-examination was performed as an indicator of which parameters might be appropriate to investigate. Using the survey, measurements of CO2, air temperature, PMV, relative humidity and airflow were made. The results that emerged showed that the school had a generally acceptable indoor ...
 • Bygningsfysiske utfordringer i forbindelse med kalde garasjeanlegg 

  Pettersen, Emil; Pettersen, Bjørn Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
  "Årlig koster byggeskader samfunnet 17 milliarder, gjennom undersøkelser utført av SINTEF byggforsk er det konkludert med at 65-70 prosent av disse byggeskadene skyldes fukt (TU, 2017). Bygge skader som dette har resultert i at Plan og bygningsloven (PBL) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft pr. 1.1.2013 som ett tiltak på å redusere bygge skader. ...
 • Kritiske faktorer for effektivisering ved bygging av småhus. Hvordan kan småhusbransjen benytte digitalisering og industrialisering til å effektivisere boligbyggingen og redusere reklamasjoner? 

  Ådnanes, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
  Småhusbransjen er et segment i bygge- og anleggsbransjen, en bransje som mellom år 2000 og 2016 opplevde en nedgang i effektivitet og produktivitet på 10 prosent. Denne nedgangen skyldes mange forskjellige faktorer, men blant annet ulike byggemetoder, dårlig planlegging og logistikk har ført til at det tar lengre tid å bygge en bolig i dag. Økt fokus på effektivisering ved boligbygging er et populært ...

View more