Recent additions

 • Standardisering av informasjonsflyten i tegningsløse modellbaserte prosjekter innenfor byggetekniske fag 

  Skogstad, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  Byggebransjen utvikles kontinuerlig, både med tanke på utførelse og verktøyene som benyttes på byggeplass men også hvordan selve prosjekteringsprosessen gjennomføres. Bruken av BIM i større prosjekter blir mer og mer vanlig, men potensialet som ligger i BIM som verktøy utnyttes i mange tilfeller svært lite effektivt. Det blir i mange prosjekter produsert både modell og tegninger for å sikre ...
 • Byggteknisk droneinspeksjon 

  Høiseth, Hege Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Hjelpemidler og utstyr i byggebransjen er i stadig endring. Muligheten for å kunne gjennomføre byggtekniske inspeksjoner på en bedre måte er på god vei, nemlig ved bruk av droner. Droneinspeksjoner har blitt mer vanlig i de siste årene, da særlig på grunn av kostnadsbesparelse og innovasjon. Tema for denne oppgaven er byggteknisk droneinspeksjon, og hvilke fordeler og ulemper er det ved bruk av ...
 • Transportsystemer, Vann og avløps -teknikk 

  Starbo, Jostein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-01-17)
  Faget «Transportsystemer for Vann og avløpsteknikk» ved Institutt for Bygg, Energi og Material teknologi skal foreleses for første gang ved UiT Norges Arktiske Universitet våren 2023. For å utforme pensum i emnet vil denne oppgaven samle, analysere og søke å forbedre modeller fra følgende kilder og metoder: • Data fra utgitte lærebøker, rapporter eller tilgjengelig materiale. • Data fra aktuelle ...
 • Teknisk analyse av et ny bygget sykehjem i 2021 etter passivhus standard. Dokumentasjon av funn etter stikkprøvekontroll av FDV 

  Xu, Xin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  SAMMENDRAG Da det skulle bygges nytt sykehjem på Åse i Andøy kommune ble det besluttet at det skulle bygges etter passivhus standarden som stiller strenge krav til utførelse og dokumentasjon. Hensikten med denne oppgaven er å gjennomføre en teknisk analyse bygget og innebærer å undersøke om bygget er oppført etter oppgitt kravspesifikasjon i anbudet og kontrollere FDV-dokumentasjon etter forskrifter ...
 • Utnyttelse av digitale data i byggefasen for småhusentreprenører 

  Pedersen, Kristian; Lindberg, Emil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-14)
  Digital transformasjon i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) sees på som en felles løsning for å motvirke produktivitetsnedgangen i bransjen. Utveksling av data mellom aktører, høy automatiseringsgrad og utnyttelse av data og trekkes frem som hovedpunkter i den digitale transformasjonen. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har en sentral rolle i dette og beskrives som et nav i ...
 • Permanente og mobile løsninger for tining av stikkrenner, grøfter og bekkeløp 

  Fæster, Jon-Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Åpne linjegrøfter, stikkrenner og bekkeløp er essensielt for å ha et sikkert og velfungerende veg- og jernbanenett. Det vises at iskjøving er et av hovedproblemene som gjør at vannet fryser til is i nærheten til infrastrukturen og man får driftsforstyrrelser i form at is som enten har falt ned på vegbanen, eller fryser ut i skjæringene og gir reduksjon av profilet som jernbanens materiell krever for ...
 • LCC-analyse for varmepumpeanlegg 

  Hjertnes, Jostein Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  EU har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Dette har medført til en rekke endringer i byggebransjen, som blant annet utvikling av bygg med vesentlig lavere energibehov enn tidligere. Samtidig har det termiske energiforsyningssystemet fått mer fokus. Deriblant identifiseres varmepumper som nøkkelteknologi for å nå kravene til EUs ...
 • Bærekraftig rehabilitering av høyblokker 

  Erdal, Eirik Friis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Denne oppgaven handler om forskjellige skademekanismer i betong og hvordan kartlegge disse samt hvilke metoder som brukes for å utbedre disse. Det er også tatt utgangspunkt i en eldre betongblokk på åtte etasjer som brukes som studentboliger av Norges Arktiske Studentsamkipnad i Tromsø. Denne betongblokken er bygget i 1972 og har behov for omfattende rehabilitering av utvendige bærende betongsøyler ...
 • Prefabrikkert eller plassbygd? Sammenligning av byggemetode for leilighetskomplekser av tre 

  Pedersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I den norske byggebransjen i dag er det lite samsvar mellom tilbud og etterspørsel av boliger, og det er dermed behov for økt effektivisering av byggebransjen. Prefabrikasjon som byggemetode har potensiale til å bidra til å øke effektiviteten i bygg- og anleggsnæringen, sett opp mot tradisjonell plassbygd metode. Denne artikkelen har dermed gjennomført en sammenligning av de positive og negative ...
 • Simulering Kapillær vann oppsuging hastighet i betong pore strukturer. Kapillær suging hastighet 

  Liu, Jing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-22)
  Vann transport in betong er en interessert og relevant tema i betong teknologi. Betong mekaniske egenskaper (Fasthet og strekkfasthet), samt holdbarhet er avhengig med vann/klorid innholdet. Derfor, det er helt nødvendig å studere vann transport i betong. Kvadrat-rot modell er en velkjent modell for å forutsi vann strømning hastighet i betong porestrukturen. Denne modell er en enklest modell. ...
 • Brannprosjektering av automatiske parkeringsanlegg 

  Ajaypal, Powar; Omtveit, Talleiv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Automatiske parkeringsanlegg er en innovativ parkeringsløsning som løser plassutfordringene som følge av befolkningsvekst, sentralisering og fortetning, men medfører samtidig nye utfordringer med hensyn til brannsikkerheten. Der en parkeringsplass tidligere var forbeholdt én bil, kan det i denne typen parkeringsanlegg være stablet flere biler i høyden. For rednings- og slokkemannskaper medfører disse ...
 • Inneklimaanalyse av E-blokk, UiT campus Narvik 

  Bazmohammed, Fatima; Nazari, Ibrahim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven er en studie av inneklima ved UiT Norges arktiske universitetet campus Narvik. Oppgaven dekker deler av termiske- og atmosfæriske parameterer i teorifløya, samt deler av det akustiske forholdet i kantina. E-blokka ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik ble oppgradert/ rehabilitert betydelig, og interesse fra UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik som bruker og ...
 • Radon i eksisterende bygninger 

  Sundby, Robert Tarvudd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Denne oppgaven er en studie om radon i eksisterende bygninger med en casestudie. I forkant av utarbeidelse og utførelse av en tiltakspakke, ble det gjort en litteraturstudie innenfor temaet om radon, situasjonen i Norge og anbefalte tiltak for å redusere radonnivåene i eksisterende boliger. Casestudien omhandler en enebolig i Beisfjord, Narvik kommune. Det har blitt utført bytte av innvendig radonbrønn ...
 • Langsiktig effekt av energifokus for hotellbygg 

  Kjær, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Oppgaven skal undersøke langsiktig effekt av energifokus for Quality Hotel Harstad, som er prosjektert etter Byggteknisk forskrift (TEK17). Energiberegningsverktøyet SIMIEN er anvendt for å analysere energibehovet til hotellet, og kartlegge hvilke energibesparendetiltak som gir høyest effekt. Hovedmålet er å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å heve hotellets energiklasse fra B til A i ...
 • Potensial for reduksjon av livssyklus klimagassutslipp ved gjenbruk og resirkulering av betong 

  Dinh, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Verden står ovenfor store klimaendringer og klimagassmengden fortsetter å øke. For å begrense økning av gjennomsnittstemperaturen må tiltak iverksettes for å redusere utslippene. Betong er det mest anvendte byggematerialet i verden og det brukes dobbelt så mye betong enn andre byggematerialer til sammen. Sementproduksjon antas å bidra til 7-8 prosent av klimagassutslipp på verdensbasis. Betong ...
 • Energiøkonomiserende tiltak for kommunal bygg (Energy saving measures for municipal buildings) 

  Swensen, Åge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-24)
  Sammendrag I forbindelse med Lurøy kommunes sterke fokus på enøk ønsker de å se hvilken nytte ulike tiltak kan ha på eksisterende bygg. Størsteparten av bygningsmassen til Lurøy kommune er fra 1960- til 1980-tallet. Flere av FNs bærekraftsmål er aktuell for oppgaven. Strøm, fremtidig utsikt for energipris, miljø, resirkulering, gjenbruk og oppgradering av eksisterende boliger og begrense sløsing ...
 • Brannprosjektering av automatiske parkeringsanlegg (Fire design of automatic parking systems) 

  Powar, Ajaypal; Omtveit, Talleiv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Automatiske parkeringsanlegg er en innovativ parkeringsløsning som løser plassutfordringene som følge av befolkningsvekst, sentralisering og fortetning, men medfører samtidig nye utfordringer med hensyn til brannsikkerheten. Der en parkeringsplass tidligere var forbeholdt én bil, kan det i denne typen parkeringsanlegg være stablet flere biler i høyden. For rednings- og slokkemannskaper medfører disse ...
 • Bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer 

  Vollstad, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Arbeidsproduktiviteten i bygg- og anleggsnæringen i Norge fortsetter med en negativ trend, samtidig som byggekostnadsindeksen for nybygg stiger. Næringsaktører identifiserer et betydelig forbedringspotensial i bransjen. Flere peker på standardisering og prefabrikasjon som en del av løsningen. Consto Nord har bred erfaring med bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer, både ved innkjøp og egen ...
 • Fremtidens bygningsmaterialer 

  Gjerde, Klaus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
  Bakgrunnen for oppgaven har vært å undersøke fremtidige bygningsmaterialer. Her er isolasjonsmaterialer og konstruksjonsmaterialer som betong, stål og massivtre gjennomgått. Det har i tillegg vært gjennomført et caseprosjekt hvor gjenbrukspotensialet for en bygning brukt i caseprosjektet har blitt vurdert. Videre ble livsløpsvurderinger for bygningen i caseprosjektet vurdert opp mot en tilsvarende ...
 • Kontroll av FDVU-dokumentasjon og sammenheng med byggskader. Modell for kontroll av forvaltning-, drift-, og vedlikeholdsdokumentasjon i byggesaker, samt en vurdering av sammenheng mellom byggeskader og manglende eller ufullstendig FDVU-dokumentasjon 

  Alsen, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
  Missing or incomplete documentation for management, operation, and maintenance can become a problem in relation to both cost and quality. This thesis presents demands and responsible roles in given such documentation and uses the new standard SN/TS 3456:2018 Documentation for management, operations, maintenance and development (FDVU-documentation) to prepare a checklist/control-form for this ...

View more