Now showing items 1-20 of 36

  • Å studere effekt av isolasjonsmaterialet[s] posisjon i en husvegg 

   Anwar, Mohammad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   Rapporten tar for seg en eksperimentelle analyse i for bindelse med varmetransports gjennomyttervegger. Det teoretiske grunnlaget tar for seg Energitap gjennomvegger, varmeoverføringsfaktorer og fordeling i yttervegger. Numeriske beregninger og Simuleringer er utført for å studere virkninger av isolasjonsmaterialer i varmt og kaldforhold.
  • BIM 4D - Prosjektstyring og visualisering. Ved prosjektet Østensjøveien 16. BIM 4D – Project management and visualization 

   Bogen, Trym Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   This thesis describes building information modeling focusing on the fourth dimension using a specific software. Within this possibilities and challenges with the use of the fourth dimension during an ongoing project are presented, as well as suggestions on how this can be communicated on site. The literature study describes basic theory for both project planning, project management and building ...
  • Brannsikring av ventilasjonskanaler. Fire safety in ventilationducts 

   Aastorp-Tangen, Sigve; Gjendem, Jan Rachid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
   Brannsikring av ventilasjonssystemer har fått svært mye fokus de siste årene, på grunn av uklare retningslinjer for prosjekterende. TEK10 setter kun funksjonskrav for hvordan tekniske installasjoner skal brannsikres, og det er dermed opp til de prosjekterende å sette opp løsninger innenfor lovverket. På bakgrunn av det uklare regelverket ble det nedsatt en gruppe med rådgivere for å utarbeide en ...
  • Byggetekniske løsninger for kalde og arktiske strøk (Building design & solutions for cold and arctic environment) 

   Sara, Bernt Ailu Utsi; Blegeberg, Magnus Moland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   In recent years, there has been an increacing focus on environmental issues and the ongoing climate change. With predictions of increasing rainfall and more extreme weather, this poses a greater risk of damage to buildings, which again places stricter requirements on construction details. In Norway, there has been focus on construction in cold and arctic regions, and the impact on existing buildings ...
  • Bygningsfysiske utfordringer i forbindelse med kalde garasjeanlegg 

   Pettersen, Emil; Pettersen, Bjørn Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
   "Årlig koster byggeskader samfunnet 17 milliarder, gjennom undersøkelser utført av SINTEF byggforsk er det konkludert med at 65-70 prosent av disse byggeskadene skyldes fukt (TU, 2017). Bygge skader som dette har resultert i at Plan og bygningsloven (PBL) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft pr. 1.1.2013 som ett tiltak på å redusere bygge skader. ...
  • Effekt av å bruke retarderende stoff (R-stoff) i herdingsprosessen i store betongkonstruksjoner i kaldt klima 

   Hansen, Roy Kristian Tingvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Varmeutviklingen i betong avgjøres mye av sement sammensetningen. Sementen er sammensatt av forskjellige klinker som har mye å si for varmeutviklingen, ettersom de har forskjellige energiutvikling og reaksjonshastighet når de kommer i kontakt med vann. Pozzolan er et stoff som kan brukes til å erstatte en vis mengde av sementen, som flygeaske som gir en reduksjon i varmeutviklingen og har mindre ...
  • Effekt av basaltfiber for betongkvalitet = Effect of basalt fiber for quality of concrete 

   Ha, Duy Quang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   The need of concrete is getting more and more, experts have researched new materials to improve the good properties of concrete. Basalt fiber is a new additive in the concrete industry, so researches on basalt fiber concrete is not many. Previous research results have shown positive effects of basalt fiber on the mechanical strengths of the concrete. This task is performed by experiments to confirm ...
  • Effekt av Idrocrete KR 1000 på betongporestruktur og permeabilitet (Effect of Idrocrete WP 1000 on concrete pore structure and permeability) 

   Onyango Orony, Elvis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   This thesis includes a literature study where the focus is concrete theory and how additives affect the durability of the concrete. In addition, there will be a practical part where the largest part of the task will undergo mainly on the concrete laboratory. Two different mixtures will be mixed. A reference mixture (Ref.B35) and another mixtue with the same recipe, but this will contain an additive ...
  • Energianalyse av vannbåren varmesystem - Omlegging fra 5 til 3 rørssystem 

   Kulvik, Stein Georg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
   I samarbeid med oppdragsgiver K.Lund, ble det under dette prosjektet utført en analyse av det indirekte 3 rørssystemet ved Kanalen i Trondheim. Målet med oppgaven var å se på om det er store differanser på investeringskostnader og varmetap i de forskjellige systemene for vannbåren varme. Med holdepunkter i referanseanlegget ble det gjort analyse og simuleringer av de andre systemene. Resultatene ...
  • Energieffektive glasskonstruksjoner 

   Sokolova, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Rapporten tar for seg vurdering av hvor stort varmetapet gjennom vinduene kan bli ved ulike vindustyper, og hvordan forskjellige vindusløsninger påvirker boligens energibehov. Det teoretiske grunnlaget tar for seg former for varmetransport, energioverføring gjennom glasset og glassruter, samt måter å forbedre varmeisolasjonsevnen på.
  • Energisparetiltak fra et kost- & nytteperspektiv, vurdert mot energimerkeforskriften 

   Hessedal, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   Hensikten med masteroppgaven har vært å identifisere ulike bygge- og installasjonstekniske tiltak som kan utføres for å redusere energiforbruket, og som samtidig forbedrer energimerket på eksisterende yrkesbygninger i Norge. Målet med oppgaven var videre å se på ringvirkningene av redusert energiforbruk. Det vil si et redusert bruk av fossile brensler, en redusering av bygningenes klimagassfotavtrykk, ...
  • Energy efficient building for Nepalese market 

   Shrestha, Sudhir Man (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
   This thesis aims to give an idea on how we can build an energy efficient buildings on different climatic zones with a use of passive house design strategy saving significant amount of energy. SIMIEN software was used to analyze the energy use of common and modified house along with the thermal comfort of the residential building in Kathmandu. During simulation changes in features like addition of ...
  • Fremdriftsplanlegging – 4D BIM. Byggeprosjekter: effektivisere fremdriften i den operative planleggingen ved bruk av digitalisering 

   Hong, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Oppgaven retter fokus mot hvordan vi tradisjonelt planlegger fremdriften i byggeprosjekter i dag, og hvordan digitale verktøy som 4D BIM klarer å effektivisere planleggingen. I tillegg vil også Lean filosofien befinne seg i ulike planleggingsmetoder, man ønsker å skape verdi både for selskapet, kundene og alle andre deltakere som er involvert i prosjektet. Dermed ønsker man å skape flyt i produksjonen ...
  • Fremtidens bygningsmaterialer 

   Gjerde, Klaus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
   Bakgrunnen for oppgaven har vært å undersøke fremtidige bygningsmaterialer. Her er isolasjonsmaterialer og konstruksjonsmaterialer som betong, stål og massivtre gjennomgått. Det har i tillegg vært gjennomført et caseprosjekt hvor gjenbrukspotensialet for en bygning brukt i caseprosjektet har blitt vurdert. Videre ble livsløpsvurderinger for bygningen i caseprosjektet vurdert opp mot en tilsvarende ...
  • Fuktskader i kompakte tak 

   Fjelde, Martin Jonassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
   Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med kompakte tak. Det er også presentert typiske fuktskader i kompakte tak og utbedrende tiltak for disse. I denne oppgaven er det brukt metoder som litteraturstudie, intervjuer og casestudie. Moisture problems are one of the ...
  • Green Buildings in Cold Climate 

   Alseth, Nils Bernhard; Andersen, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   The purpose of this report is to enlighten and analyze how the differences in policies, regulations and other instrumental means affect the environmental footprint and energy consumptions of buildings in cold regions such as northern Japan and northern Norway. Simulations are conducted as a part of a case study to further enlighten and visualize by figures the differences between Japan and Norway. ...
  • Hvordan kan bruk av digitale verktøyer effektivisere produksjon på byggeplass for en mellomstor bedrift? Digitalisering i Sortland Entreprenør 

   Pettersen, Kaja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Verden befinner seg i dag i en rask og omveltende teknologisk utvikling, der alle næringer blir påvirket av digitalisering som radikalt endrer måten å jobbe, samhandle og kommunisere på. Over lengre tid har byggebransjen vært en bransje der innovasjon og nytenkning ikke har vært et satsningsområde. Synkende effektivitet og økt konkurranse mellom aktører har medført at en endring av arbeidsmetode er ...
  • Kaibygging med betongelementer 

   Steinlien, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   "Sammendrag: Denne oppgaven omhandler bruk av betongelementer i kaikonstruksjoner. Målet med oppgaven er å sammenligne bruk av betongelementer mot plassbygging av åpne kaikonstruksjoner. Kai typen omtalt i oppgaven er åpen kai på utstøpte stålrørspeler med bæring av betongbjelker og betongdekke, samt innfesting med forankring- og friksjonsplate. Det er opp til den enkelte byggherre, prosjekterende ...
  • Kartlegging av inneklima og tekniske løsninger i uoppvarmede soner i bygninger. Valg av energi- og kostnadseffektive tekniske løsninger 

   Lødemel, Øyvind Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
   I denne masteroppgaven har det vært kartlagt energibruk og inneklima i uoppvarmede soner. Det er redegjort for forskriftskrav og anbefalinger om hvilke tiltak en kan sette inn for å redusere kostnadene til energibruk. Oppgaven er avgrenset til å gjelde parkeringskjellere og lagerarealer. Byggetekniske løsninger for parkeringskjellere stiller krav om isolasjon mot oppvarmede arealer, mens det mot ...
  • Kartlegging av inneklima på Skistua Barneskole (A study of the indoor climate at Skistua elementary school) 

   Lohne, Olav Nilsen; Thorrud, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   The purpose of the measurements was to document whether the school had an acceptable indoor climate. An ''ørebro''-examination was performed as an indicator of which parameters might be appropriate to investigate. Using the survey, measurements of CO2, air temperature, PMV, relative humidity and airflow were made. The results that emerged showed that the school had a generally acceptable indoor ...