Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHalvorsen, Kjell H.
dc.contributor.authorMartinsen, Øyvind Klemetsrud
dc.date.accessioned2016-07-14T08:03:31Z
dc.date.available2016-07-14T08:03:31Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractIntroduksjon: Sykehjemspasienter er en gruppe med høy sykelighet, og er blant dem i samfunnet som bruker flest legemidler. På grunn av aldersrelaterte forandringer er en rekke legemidler uhensiktsmessige for eldre. Formålet med oppgaven var å kartlegge potensielt uhensiktsmessige legemidler blant sykehjemspasienter i Tromsø og Lofoten med utgangspunkt i kriterielisten Screening Tool of Older People`s potentially inappropriate Presciptions (STOPP). Et delmål var å vurdere om det er forskjeller mellom Tromsø og Lofoten med tanke på uhensiktsmessig legemiddelbruk. Metode: I løpet av høsten 2015 og januar 2016 ble det samlet inn data fra sykehjemspasienter i Lofoten og Tromsø. Dataene ble hentet ut fra pasientjournaler (Profil) og legemiddelkardex. Totalt 50 av 81 STOPP-kriterier ble benyttet i studien, da det ikke forelå tilstrekkelig data til å undersøke alle. Pasientenes legemiddellister ble deretter gjennomgått mot de inkluderte STOPP-kriteriene. Totalt 98 pasienter ble inkludert i studien, 32 fra Lofoten og 66 fra Tromsø. Resultater: Det ble identifisert potensielt uhensiktsmessige legemidler hos 43 % av pasientene ved bruk av STOPP-kriteriene. De hyppigste identifiserte kriteriene omhandlet bruk av benzodiazepiner, antipsykotika og z-hypnotika. Pasientene i Lofoten brukte signifikant flere faste medisiner enn pasientene i Tromsø, henholdsvis 5,9 versus 9,6. Lofoten-pasientene oppfylte også i gjennomsnitt 0,5 flere STOPP-kriterier. Denne forskjellen var signifikant, med en p-verdi på 0,049. Konklusjon: En stor andel av sykehjemspasientene i Tromsø og Lofoten bruker potensielt uhensiktsmessige legemidler identifisert med versjon to av STOPP-kriteriene. Det trengs mer forskning på hvilke kliniske effekter dette medfører. Studien indikerer at sykehjemspasientene i Lofoten får flere legemidler og flere potensielt uhensiktsmessige legemidler enn pasientene i Tromsø. Denne sammenhengen er imidlertid usikker på grunn av en mulig seleksjonsbias.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9462
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9020
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778en_US
dc.titleKartlegging av potensielt uhensiktsmessige legemidler hos sykehjemspasienter i Tromsø og Lofoten ved bruk av STOPP-kriteriene: en deskriptiv tverrsnittsstudie.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)