Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Vivian Doris
dc.contributor.authorBirkeland, Solveig
dc.date.accessioned2016-10-25T13:42:25Z
dc.date.available2016-10-25T13:42:25Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.description.abstractDenne studien tar for seg forståelsen av mobbebegrepet i barnehagen og hvordan mobbing i barnehagen kan forebygges. Studien tar sikte på å belyse barnehagepersonalets tanker og erfaringer i forhold til å anvende mobbebegrepet i barnehagen, samt frembringe nyttig informasjon om hvordan mobbing kan forebygges. I oppgavens teorigrunnlag presenteres aktuell teori og forskning om mobbebegrepet og mobbing i barnehagen. Videre trekkes sosial kompetanse, mobbeforebyggende programmer, voksenrollen og foreldresamarbeid frem som sentrale områder i forhold til arbeidet med å forebygge mobbing i barnehagen. I denne studien er det blitt benyttet kvalitativ forskningsmetode. Utvalget består av fem pedagoger med barnehagelærerutdanning, som arbeider i ulike barnehager. For innhenting av data er det benyttet semistrukturert intervju. Her ble pedagogene blant annet spurt om hvilke tanker de har om å bruke mobbebegrepet i barnehagen og om de kunne beskrive egne erfaringer knyttet til barnehagens mobbeforebyggende arbeid. Informantene i denne undersøkelsen er uenige i om vi faktisk kan si at det forekommer mobbing i barnehagen. På den ene siden erfarer en av informantene at mobbebegrepet kan bidra til å vise alvoret i en oppstått situasjon. Bevisstheten rundt mobbebegrepet, kan føre til at personalet arbeider mer effektivt og målrettet for å forhindre at denne atferden fortsetter både i barnehagen og når barna begynner på skolen. Det hevdes dermed at det er viktig at vi erkjenner at mobbing forekommer, også i barnehagen. På den andre siden stiller en annen informant seg spørrende til om begrepet er dekkende for den negative atferden som observeres blant barnehagebarn. Dette fordi det alltid er en grunn for at små barn handler slik som de gjør. Gjennom intervjuene ble det klart at pedagogene benytter seg av flere forebyggende strategier mot mobbing. Sosial kompetanse trekkes frem som et viktig tiltak mot mobbing. Arbeidet med å skape vennskap og gode relasjoner står sentralt. Pedagogene beskriver også viktigheten av å være en tilstedeværende og engasjert rollemodell for barna. Et godt foreldresamarbeid trekkes frem som avgjørende for barns trivsel og læring i barnehagen. Informantene ser imidlertid behovet for en tydeligere definisjon i forhold til hva mobbebegrepet innebærer, når det er snakk om små barn som går i barnehagen. Det etterlyses også mer forskning på området og kompetanseheving blant personalet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9885
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectBarnehageen_US
dc.titleMobbing i barnehagen. Hvordan barnehagepersonalet oppfatter begrepet mobbing og hvordan mobbing i barnehagen kan forebyggesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record